Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات که در فسخ پیمان میبایستی ضبط شود 5 درصد مبلغ صورت وضعیت است یا 5 درصد مبلغ قرارداد؟

  • You must to post comments
Best Answer
1
1

طبق ماده (34) شرایط عمومی پیمان موضوع پیوست بخشنامه شماره 842 / 54 – 1088 / 102 مورخ 1378/3/3 میزان ضمانت نامه انجام تعهدات معادل (5) درصد مبلغ اولیه پیمان است و در صورت فسخ پیمان، کارفرما به استناد بند “ب” ماده (47) شرایط عمومی پیمان تمام مبلغ تضمین انجام تعهدات را ضبط و به حساب خزانه واریز میکند.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور