Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

مبلغ تضمین حسن انجام کار در قراردادها چه میزان است و آیا شامل تعدیل قرارداد هم می شود یا خیر؟ در مورد ضبط این تضمین وضعیت چگونه خواهد بود؟

  • You must to post comments
Best Answer
1
1

بابت تضمین حسن انجام کار بر طبق ماده (35) شرایط عمومی پیمان از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار معادل (10) درصد کسر می گردد که تعدیل را نیز شامل میشود.

ماده (47) شرایط عمومی پیمان تمام مقدار تضمین «ب» در صورت فسخ پیمان کارفرما به استناد بند حسن انجام کار کسر شده را ضبط و به حساب خزانه واریز می کند.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور