Answered باز
0
0

مابه التفاوت پرت براي سیمان و آهن آلات طبق بخشنامه شماره 14021 / 54 – 5 / 4705 – 102 مورخ 1373/11/4 تا سال 1380 قابل پرداخت می باشد و از آن سال به بعد، به بخشنامه یاد شده که درآن پرت ذکر گردیده اشاره اي نشده است.

با توجه به شرح پیشگفته، آیا براي قراردادهایی که از سال 1380 به بعد منعقد شده و مشمول مابه التفاوت مصالح هستند، پرت سیمان و آهن آلات باید در مقدار سیمان و آهن آلات مصرفی لحاظ گردد یا خیر؟

  • You must to post comments
Best Answer
0
0

در قراردادهاي تابع مقررات مربوط به طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه اي که مشمول مابه التفاوت بهاي آهن آلات و سیمان براساس دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 23239 – 54 – 5 / 23059 / 102 مورخ 1372/12/25 می باشند، در تعیین مقادیر سیمان و آهن آلات براي پرداخت مابه التفاوت قیمت، درصدهاي افت مصرف در نظر گرفته شده در بند یک بخشنامه شماره 14021 / 54 / 5 4705 / 102 مورخ 1373/11/4 کماکان به قوت خود باقی است.

  • You must to post comments
Showing 1 result