پاسخ داده شده بسته
0
0

قراردادي براساس ضوابط طرح هاي عمرانی منعقد شده است. پیمانکار در شروع قرارداد ضمانتنامه حسن انجام کار تعهدات معادل پنج درصد کل مبلغ اولیه قرارداد را تسلیم کارفرما نموده است و در حال حاضر ضمانت نامه یاد شده از اعتبار لازم برخوردار می باشد.

با توجه به افزایش مبلغ قرارداد تا سقف 25 درصد اضافه بر مبلغ اولیه و ابلاغ آن از طرف کارفرما، ذیحسابی تقاضاي ضمانتنامه حسن انجام تعهدات دیگري اضافه بر ضمانتنامه اولیه معادل 25 درصد مبلغ قرارداد را نموده است.

نظر به اینکه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات اولیه نزد کارفرما میباشد و از اعتبار لازم برخوردار است آیا ضمانتنامه حسن انجام تعهدات (5 درصد) معادل 25 درصد مبلغ اولیه، اضافه بر ضمانتنامه اولیه، جهت تسلیم به کارفرما از لحاظ قوانین جاري لازم است؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
0
0

به استناد بند “ب” ماده 5 آیین نامه تضمین براي معاملات دولتی (مصوبه شماره 42956 / 284931 ه مورخ 1382/8/11 هیات وزیران) تضمین انجام تعهدات در قراردادهاي پیمانکاري، ساخت تجهیزات و نصب معادل 5 درصد مبلغ معامله (مبلغ مندرج در ماده 3 موافقتنامه پیمان شرایط عمومی پیمان ابلاغی) تعیین گردیده و مستقل از تغییرات موضوع ماده 29 شرایط عمومی پیمان است.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه