Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

نظر به اینکه بعضی از اقلام در فهارس بهاي واحد پایه، منتشره توسط آن معاونت فاقد قیمت میباشد و با عنایت به اینکه بطور کلی هزینه این گونه موارد به صورت فاکتوري پرداخت میگردد. ضریب بالاسري موارد فوق چگونه اعمال میگردد.

  • You must to post comments
Best Answer
1
1

در پیمان هاي تابع ضوابط طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي که براساس فهارس بهاي واحد پایه و شرایط عمومی پیمان جدید منعقد شده اند چنانچه در چار چوب موضوع پیمان کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود که براي آنها قیمت و مقدار در فهرست بهاي منضم به پیمان پیش بینی نشده باشد (نظیر کارهاي ردیفهاي فاقد بهاي واحد در فهارس بهاي پایه)، قیمت جدید مربوط ه براساس هزینه واقعی انجام کار در محل طبق بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان تعیین و با اعمال ضریب بالاسري مورد عمل در پیمان مورد استفاده قرار می گیرد.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور