Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

در یک پروژه، جمع آوري و برچیدن کارگاه که جزو عملیات موضوع پیمان است تا زمان تحویل موقت انجام نشده است. مشاور معتقد است شروع دوره تضمین تاریخ رفع نقص
است و بنابراین در صورتی که در کارها عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده نشود پایان دوره تضمین و تاریخ تحویل قطعی همان تاریخ گواهی رفع نقص است .

شایان ذکر است جمع آوري و برچیدن کارگاه جزو عملیات موضوع پیمان بوده و عدم انجام آن تا زمان تحویل موقت جزو نقایص کار محسوب می شود.

با توجه به شرح پی شگفته شروع دوره تضمین چه زمانی است؟

  • You must to post comments
Best Answer
1
1

در خصوص تاریخ شروع دوره تضمین، توجه آن شرکت را به مفاد بخشی از ماده 39 شرایط عمومی پیمان به شرح زیر معطوف می دارد:

تاریخ تحویل موقت، تاریخ تشکیل هیأت تحویل موقت در محل و تحویل کار به کارفرما است که در صورتمجلس تحویل موقت درج می شود. تاریخ شروع دوره تضمین، تاریخ تحویل موقت است به شرط آنکه هیأت تحویل موقت، هیچ گونه نقصی در کار مشاهده نکند یا نقایص در مهلتی که از طرف هیأت تحویل تعیین شده است، رفع شود، اگر زمانی که پیمانکار صرف رفع نقایص می کند، بیش از مهلت تعیین شده باشد، تاریخ تحویل موقت، همان تاریخ تشکیل هیأت و تحویل کار به کارفرما است، ولی تاریخ شروع دوره تضمین، تاریخ رفع نقص است که به تأیید مهندس مشاور رسیده باشد.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور