Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

با عنایت به تغییر شرایط عمومی پیمان (نشریه شماره 4311، ابلاغی طی بخشنامه شماره 842/84 – 102/1088 مورخ 1378/03/02)، آیا اعتبار بخشنامه شماره 54/1115 4011-1 مورخ 1360/03/26 همچنان به قوت خود باقی است یا خیر؟ یعنی میتوان از ردیفهاي آخرین فهرست آن معاونت تا سقف 25 درصد استفاده نمود یا باید سقف 10 درصد را رعایت گردد؟

  • You must to post comments
Best Answer
1
1

در قراردادهاي تابع ضوابط طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي که با استفاده از شرایط عمومی پیمان جدید و فهرست هاي بهاي واحد پایه سالهاي 77 الی 82 منعقد شده اند، استفاده از قیمتهاي پایه در تعیین قیمت جدید تابع دستورالعمل مربوطه مندرج در پیوست فهارس بهاي پایه منضم به پیمان میباشد و جمع بهاي قیمتهاي جدیدي که در تعیین آن ها از قیمتهاي پایه به ترتیب فوق استفاده نمی شود، علاوه بر رعایت سقف تعیین شده در بند “الف” ماده 29، نباید از 10 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود و بخشنامه یاد شده در پرسش، براي قراردادهاي اشاره شده مورد استفاده قرار نمی گیرد.

  • You must to post comments
Showing 1 result
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور