Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

در یک قرارداد مطابق مفاد مندرج در ماده 20 شرایط خصوصی منضم به آن، تأمین زمین براي تجهیز کارگاه به عهده و هزینه کارفرما محول شده بود، لذا پیمانکار درخواست تحویل زمین تجهیز کارگاه را بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد تقدیم کارفرما نمود، ولی موضوع تأمین و تحویل محل تجهیز کارگاه با تأخیر حدود 4.5 ماه به انجام رسید.

شایان ذکر است در صورتجلسه تنظیمی مربوط به صراحت قید گردیده، تاریخ تنفیذ اجاره نامه محل تجهیز کارگاه به عنوان تاریخ تحویل زمین موضوع بند ج ماده 4 موافقت نامه پیمان تلقی گردیده و لذا با تصویب این تأخیر در تحویل زمین از جانب کارفرما، پیمانکار براساس بند ج ماده 28 شرایط عمومی پیمان درخواست مبلغ خسارت عدم تحویل زمین را به مشاور تقدیم داشت.

نظر به اینکه با وجود گذشت حدود دو سال از تاریخ درخواست خسارت یاد شده، مبلغ مربوط پرداخت نگردید، لذا پیمانکار بطور مجدد درخواست مذکور را به مشاور ارسال نمود و ایشان هم پرداخت مبلغ مشخصی را بابت خسارت تأخیر در تحویل زمین به این شرکت تأیید نمود ولی کارفرما تأییدیه مشاور در این خصوص را نپذیرفته و لذا مشاور مجدداً مراتب تأیید خویش در این خصوص را به کارفرما اعلام نمود.

اکنون با توجه به شرح پیش گفته، نحوه پرداخت خسارت تاخیر به چه صورت می باشد؟

  • You must to post comments
Best Answer
1
1

براساس بند ب ماده 12 فصل اول شرایط عمومی پیمان ابلاغی طی بخشنامه 54/842-102/1088 مورخ 1378/3/3، محل تجهیز کارگاه جزو محل کارگاه محسوب می شود. لذا در پیمان هایی که تأمین محل تجهیز کارگاه به عهده کارفرما م یباشد، هزینه هاي اضافی (خسارت) ایجاد شده براي پیمانکار که ناشی از تأخیر در تحویل محل تجهیز کارگاه باشد طبق بند ج ماده 28 شرایط عمومی پیمان محاسبه و توسط کارفرما پرداخت می گردد.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور