پاسخ داده شده بسته
0
0

آیا 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده در شاخصهاي تعدیل 1387 و 1388 لحاظ گردیده یا خیر؟ درضمن پیمانکارانی که قراردادهاي آنان قبل از اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده 1387/7/1 منعقد گردیده و بخشی از کار را هم قبل از تاریخ 1387/7/1 انجام داده اند، آیا به آن بخش از کارکرد پیمانکار، که بعد از تاریخ 1387/7/1 انجام شده، 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
0
0

در مورد قراردادهایی که قبل از اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده منعقد گردیده اند، چنانچه تاریخ ارایه خدمت نیز قبل از اجراي این قانون باشد مالیات و عوارض قابل محاسبه و وصول نخواهد بود. اما براي آن بخش از موضوع قراردادهاي یاد شده که پس از تاریخ 1387/7/1 اجرای گردیده اند، مالیات و عوارض متعلقه به نسبت کار انجام شده با صورت وضعیت قابل مطالبه و وصول
خواهد بود.

یادآوري میگردد مطالبه مالیات و عوارض این قانون صرفاً از سوي فعالانی قابل اجرا است که در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده باشند. به عبارت دیگر طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه ها و دستورالعملهاي مربوط به آن، چنانچه پیمانکار طرف قرارداد با دستگاههاي اجرایی قبل از انعقاد قرارداد یا حین ارائه خدمات مطابق با مطابق با مفاد ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به ثبت نام نماید، کارفرما موظف است مبلغی مع ادل 3% ناخالص هر صورت وضعیت، به حق الزحمه اضافه و پرداخت نماید.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه