Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

پروژه اي با 17 درصد افزایش مقادیر و 51 درصد کاهش مقادیر مواجه است. آیا پیمانکار درخصوص عدم موافقت با ارائه کار با نرخ پیمان (مطابق بند الف – 2 ماده 29 شرایط عمومی پیمان) و تقاضاي خاتمه پیمان از کارفرما محق می باشد؟

  • You must to post comments
Best Answer
1
1

به استناد ردیف 2 از بند (الف) ماده 29 شرایط عمومی پیمان کاهش مقادیر و حذف آنها نباید از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. اگر کاهش مقادیر از حد تعیین شده بیشتر شود و پیمانکار با ادامه کار موافق باشد، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام می شود . ولی در صورتیکه پیمانکار مایل به انجام کار نباشد، پیمان طبق ماده 48 خاتمه داده می شود.

شایان ذکر است محاسبه سقف 25 درصد براي افزایش مقادیر و کاهش یا حذف مقادیر باید به تفکیک صورت پذیرد.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور