Clicky
Skip to main content
Answered باز
-1
0

در یک قرارداد ضمیمه برآورد کارفرما با کار اجرا شده مغایرت دارد به نحوي که احجام عمده اي از کار بیش از 25 درصد مقدار برآورد کاهش و یا افزایش یافته است. از یک سو احجامی از کار مشمول کاهش بیش از 25 درصد در برخی موارد تا 100 درصد گردیده که اقلامی بوده است که پیمانکار سود خود را در آ نها دیده و با کاهش آ نها هزینه هاي مضاعف و ضرر و زیان به وي تحمیل گردید ه است.

از سوي دیگر اقلامی بیش از 25 درصد (گاهی تا 200 یا 400 درصد) افزایش داشته که اقلام ضررده پروژه بوده و پیمانکار با اضافه شدن حجم آن ها ضرر و زیان بیشتري را تحمل نموده است و پیمانکار صرفا” در جهت حسن همکاري و امید به جبران ضرر و زیان هاي اشاره شده، ادامه کار داده و آن را به اتمام رسانیده است.

اکنون با توجه به شرح پیش گفته چگونه می توان ضرر و زیان وارده را جبران کرد؟

  • You must to post comments
Best Answer
0
1

مبلغ اولیه پیمان به موجب بندهاي 1 و 2 ماده 29 شرایط عمومی پیمان (اگر پیوست قرارداد باشد) قابلیت حداکثر 25 درصد افزایش و 25 درصد کاهش را به صورت جداگانه دارد. به عبارت دیگر افزایش مقادیر و کارهاي با قیمت جدید ابلاغی جایگزین آیتمهاي کاهش یافته یا حذف شده نمی گردد، به این ترتیب به محض این که جمع مبالغ مربوط به کارهاي جدید و افزایش مقادیر معادل 25 درصد مبلغ اولیه پیمان شد دیگر نمی توان کارهاي جدید و یا افزایش مقادیر به پیمانکار ابلاغ نمود. در چنین حالتی پیمانکار موظف است سایر اقلام باقیمانده کار را حداکثر تا سقف مقادیر پی ش بینی شده در فهرست بهاي منضم به پیمان انجام دهد. اگر جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آن ها از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود و پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام می شود. ولی در صورتی که پیمانکار مایل به اتمام کار نباشد، پیمان طبق ماد 48 خاتمه داده میشود.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور