Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

آیا با افزایش مبلغ اولیه پیمان، پیش پرداخت پروژه نیز به طور متناسب افزایش می یابد؟

  • You must to post comments
Best Answer
1
1

پیش پرداخت در قراردادهاي پیمانکاري و نصب بر طبق جزء (1) بند “ج” ماده (5) مصوبه شماره 42956/ ت 28493 ه مورخ 1382/8/11 و ردیف (3) اصلاحیه شماره 20071 / ت 30980 مورخ 1383/04/21 تعیین می گردد و مستقل از تغییرات مقادیر کار، موضوع ماده 29 شرایط عمومی پیمان است.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور