Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

آیا محدودیتهاي ماده 29 در خصوص سقف قیمتهاي جدید براي اقلام فاکتوري نیز قابل اعمال میباشد یا خیر؟

  • You must to post comments
Best Answer
4
1

اقلام فاکتوري قیمت جدید تلقی و مشمول ماده 29 شرایط عمومی پیمان می گردند و تنها ضریب بالاسري به آنها تعلق می گیرد و محدودیتهاي مندرج در تبصره ذیل بند “ج” ماده 29 باید در مورد آنها رعایت گردد. به عبارت دیگر جمع بهاي قیمتهاي جدید موضوع بند “ج” ماده 29 نباید از ده درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور