Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

با توجه به ماده 29 شرایط عمومی پیمان در ارتباط با ابلاغ 25 درصد مازاد بر مبلغ و مدت اولیه قراردادها، در مورد قراردادهایی که مطابق بند (ب) ماده 11 قانون برگزاري مناقصات (مصوبه شماره 130890 مورخ 1383/11/17 هیات محترم وزیران) که در رده معاملات متوسط قرار می گیرند، ابلاغ 25 درصد به چه نحو می باشد؟

  • You must to post comments
Best Answer
3
1

نصاب معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 35934 / 44695 مورخ 1389/03/23 صرفا” نسبت به مبلغ معامله (مبلغ مندرج در ماده ( 3) موافق ت نامه پیوست بخشنامه شماره 842 / 54 – 1088 / 102 مورخ 1378/03/03) سنجیده می شود و مستقل از تغییرات مقادیر کار ماده 29 شرایط عمومی پیمان است، بنابر این پس از انعقاد قرارداد، استفاده از تغییرات مقادیر کار ماده 29 شرایط عمومی پیمان موجب عدم رعایت نمی گردد.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور