Clicky
Skip to main content
Answered باز
-1
0

چنانچه در قراردادهاي الحاقیه که در ادامه اتمام پروژه منعقد می گردند، در هنگام تنظیم صورت وضعیت قطعی مبلغ از حد مبلغ اولیه پیمان به علاوه 25 درصد مبلغ اولیه الحاقیه نیز تجاوز کند، در این صورت آیا قراردادهاي الحاقیه نیز شامل 25 درصد افزایش مبلغ پیمان می گردند یا خیر؟

  • You must to post comments
Best Answer
1
1

بر طبق بند “الف” ماده (29) شرایط عمومی پیمان موضوع پیوست بخشنامه شماره 842 / 54 / 1088 / 102 مورخ 1378/03/03 هر قرارداد حداکثر در سقف 1.25 برابر مبلغ اولیه آن (مبلغ مندرج در ماده ( 3) موافق تنامه) به انتها می رسد.

در ضمن یادآور می شود براساس ضوابط این معاونت، الحاقیه قرارداد موضوعیت نداشته و ادامه اجراي کار پس از رسیدن به سقف تعیین شده، صرفاً براساس قرارداد جدید قابل پیگیري می باشد.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور