Clicky
Skip to main content
عمومی

وظایف دفتر فنی پروژه های عمرانی چیست؟

دفتر فنی در پروژه‌های عمرانی یکی از اصلی‌ترین مراکز مورد نیاز پروژه می‌باشد. در اصل می‌توان گفت که دفتر فنی حکم قلب پروژه را دارد و بایستی توجه بیشتری به آن بشود. اصولاً سهل انگاری در تشکیل دفتر فنی کامل و قدرتمند به ضرر پروژه تمام می‌شود، چون با ضعف یا نبودن دفتر فنی نیازهای پروژه از قبیل داشتن نقشه‌های اجرائی، تهیه دستورکارها و صورتجلسه‌های به موقع، صورت برداری از کارهای انجام شده و تهیه صورت وضعیت کارکرد و برگرداندن پول‌های هزینه شده به پروژه به موقع انجام نمی‌شود و همه اینها لطمات جبران ناپذیری به پروژه وارد می‌کند. لذا بایستی به اهمیّت دفتر فنی توجه کامل نمود. در اینجا دفتر فنی کارگاه مد نظر بوده و علاوه بر دفتر فنی اصلی پیمانکار می‌باشد و دفتر فنی اصلی براساس حجم پروژه‌های در دست اجرا و بر حسب ظرفیت کاری پیمانکار تشکیل می‌شود که آنهم تعریف خود را دارد.

وظایف دفتر فنی

مطالعه نقشه‌های پروژه و ثبت شماره و تاریخ ابلاغ آنها در پرونده نقشه‌ها اعم از نقشه‌هائی که در بدو شروع پروژه به پیمانکار ابلاغ می شود و یا نقشه هایی که بعداً توسط مهندسین مشاور ابلاغ می‌گردد که ثبت و نگه داری تاریخ این چنین نقشه‌ها در تنظیم تأخیرات مجاز پروژه ضروری می‌باشد.

در مطالعه نقشه‌ها باید دقّت بیشتری نموده و نقاط ضعف نقشه‌ها اعم از کمبودها، اشتباهات، احیاناً غیر قابل اجرا بودن آنها و یا هر اشتباه دیگری که ممکن است در نقشه ها پیش بیاید مشخص کرده و آنها را یادداشت نموده و به مهندسین مشاور و دستگاه نظارت منعکس نمایند. البتّه در صورت امکان پیشنهاد اجرائی آنها را هم ارائه دهند.

تنظیم پرونده‌های مورد نیاز پروژه

 1. پرونده شاپ درایوینگ (نقشه‌های برای اجرا) نقشه قسمت‌هائی که شروع به اجرا می‌شود و تهیه آنها
 2. پرونده نامه‌های وارده از کارفرما و مطالعه دقیق آنها و یادداشت موارد مورد نیاز
 3. پرونده نامه‌های صادره به کارفرما و همکاری در تهیه و ارسال آنها با رئیس کارگاه
 4. پرونده نامه‌های وارده از مهندسین مشاور و مطالعه دقیق آنها یادداشت موارد مربوطه
 5. پرونده نامه‌های صادره به مهندسین مشاور و همکاری در تنظیم و ارسال آنها با رئیس کارگاه
 6. پرونده دستور کارها و تنظیم و به تصویب رسانیدن آنها با همکاری رئیس کارگاه
 7. پرونده صورتجلسه ها (و تنظیم و به تصویب رسانیدن آنها) با همکاری رئیس کارگاه
 8. پرونده تأخیرات پروژه و تنظیم موارد مربوطه به این مورد
 9. پرونده Claim و کنترل قیمت‌ها (قیمت تمام شده با نرخ پیمان)
 10. پرونده گزارشهای روزانه کارگاه (پروژه) و تهیه آنها
 11. پرونده گزارشهای هفتگی و ماهیانه پروژه و تهیه آنها
 12. پرونده نقشه‌های ازبیلت (عین ساخت) و تهیه آنها
 13. پرونده قیمت جدیدها و آنالیز بها و تنظیم آنها و به تصویب رساندن آنها
 14. بایگانی نسخه‌های قرارداد و نقشه‌های ابلاغی
 15. پرونده صورت وضعیّت‌های موقت و تهیّه ماهیانه آنها به طور منظّم
 16. پرونده صورت وضعیّت قطعی و تهیه صورت وضعیّت قطعی کارهای انجام شده و به اتمام رسیده و بایگانی آنها برای صورت وضعیت قطعی نهائی
 17. پرونده مصالح پای کار و به روز نگه داشتن مصالح و داشتن لیست آنها و داشتن قیمت خرید و حمل و دپو کردن مصالح، یعنی قیمت تمام شده مصالح
 18. پرونده کنترل پروژه و همکاری در کنترل پروژه
 19. پرونده تعدیل صورت وضعیّت‌ها؛ تعدیل موقت و قطعی
 20. پرونده بخشنامه‌ها با توجه به اهمیّت بخشنامه‌ها
 21. پرونده تحویل موقّت و جمع‌آوری اسناد مربوط به آن

نیروهای مورد نیاز دفتر فنی بر حسب حجم پروژه

 1. مهندس عمران با تجربه کافی برای سرپرستی دفتر فنی
 2. مهندس نقشه‌کش برای تهیّه نقشه‌های اجرائی و اجرا شده و غیره
 3. مهندس مترور برای تهیّه صورت وضعیت‌ها
 4. مهندس کنترل پروژه (مهندس صنایع)
 5. تکنسین برای تنظیم گزارشها و برداشت‌های لازم از کارگاه در واقع رابط کارگاه با دفتر فنی
 6. مهندس نقشه بردار در صورتی که نقشه برداری جزو وظایف دفتر فنی تعریف شده باشد، بخصوص در پروژه‌های راهسازی

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور