Clicky
Skip to main content
عمومی

فصل چهاردهم: عایق کاری حرارتی

۱ – مبنای اندازه گیری و پرداخت سطح ظاهری عایق کاری شده، طبق ابعاد درج شده در نقشه ها و صورت جلسه هاست.

۲ – در صورتی که ضخامت مورد نیاز عایق کاری های حرارتی، بین دو ضخامت متوالی تعیین شده این فصل باشد، بهای واحد مربوط با توجه به ضخامت های قبل و بعد آن، به صورت میانیابی خطی محاسبه و پرداخت می شود.

۳ – ردیف های شماره ۱۴۱۰۰۱ تا ۱۴۱۰۰۵ مربوط به پلی اورتان با وزن مخصوص ۴۰ کیلوگرم در متر مکعب منظور شده چنانچه این وزن مخصوص کمتر از ۴۰ و تا ۳۶ کیلوگرم در مترمکعب باشد، بابت هر کیلوگرم کمبود ۲% از بهای ردیف کسر می شود.

۴ – ردیف های ۱۴۱۳۰۱ تا ۱۴۱۳۰۶ مربوط به پلی استایرن با وزن مخصوص ۲۰ کیلوگرم در متر مکعب منظور شده چنانچه این وزن مخصوص بیشتر از ۲۰ و تا ۳۰ کیلوگرم در مترمکعب باشد بابت هر کیلوگرم اضافی ۴% به بهای ردیف اضافه می شود.

۵ – در مورد فوم پلی استایرن که در داخل قاب نصب می شود بهای قاب بر حسب مورد جداگانه پرداخت می شود.

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور