Clicky
Skip to main content
عمومی

فصل نهم: کارهای فولادی سنگین

۱ – فولاد منظور شده در این فصل، فولاد نرم معمولی مانند St37 است، مگر اینکه استفاده از سایر فولادها به صراحت ذکر شده باشد.

۲ – در مورد ردیف های که پرداخت بهای آنها، بر اساس وزن کار صورت می گیرد، وزن کار، طبق وزن تئوریک و به ماخذ جدول های استاندارد مربوط یا جدول های کارخانه سازنده، محاسبه و منظور خواهد شد. در تعیین وزن قطعات سوراخ کاری شده، وزن قطعات پس از سوراخ کاری در نظر گرفته می شود. مگر اینکه روش دیگری تصریح شده باشد.

۳ – در تمام ردیف های این فصل، هزینه برشکاری، سنگ زدن و مانند آن، جزو بهای واحد هر ردیف منظور شده است. همچنین، هزینه های مربوط به تهیه و مصرف الکترود در بهای واحد مربوط منظور شده و از این بابت، اضافه بها یا اضافه وزن پرداخت نخواهد شد.

۴ – هزینه های اجرای اتصال شاخه های استاندارد، در ردیف های مربوط منظور شده است. بابت جوشکاری یا وزن مصالح مربوط به آن، هیچ گونه پرداختی به عمل نمی آید.

۵ – قیمت های ردیف های مربوط به تهیه و نصب ستون، شامل کارهای زیر خواهد بود.

۵ – ۱ – تهیه، بریدن، جوشکاری، ساییدن و نصب ورق ها و تسمه های لازم، به منظور اتصال یا تقویت عضو های اصلی

۵ – ۲ – تهیه، بریدن، جوشکاری و نصب عضو اصلی

۵ – ۳ – تهیه، برش، سوراخ کردن و نصب کف ستون و اتصالات واسطه بین کف ستون و ستون، جوشکاری های مربوط و ساییدن

۵ – ۴ – تهیه، برشکاری و جوشکاری اتصالات واسطه بین ستون ها با حمال ها یا خرپاها یا تیرها، همراه با متصل کردن آن ها با کمک جوش و ساییدن. از این رو تمام اجزای اتصال حمال ها، خرپاها یا تیرها به ستون اعم از نوع ساده یا صلب مشمول این بند می شود.

تبصره: اتصالات واصل بین کف ستون و پی (بولت)، از ردیف ۰۷۰۶۰۳، فصل کارهای فولادی با میلگرد، پرداخت می شود.

۶ – منظور از تیر ریزی ساده، آن است که پروفیل بریده شده در صورت نیاز به یکدیگر متصل شوند و بدون جوشکاری در محل تکیه گاه در جای خود نصب شوند. مانند تیر ریزی یا نعل درگاه. نعل درگاه هایی که از نبشی و سپری ساخته می شوند بها آنها از ردیف ۰۹۰۲۰۷ پرداخت می شود.

۷ – بطور کلی، در مورد اتصال دو عضو که برای بهای واحد هر یک، ردیف جداگانه پیش بینی شده و از اتصال آنها در ردیف های مربوط، یادی نشده باشد، چنانچه اتصال مستقیماً به وسیله جوش یا پیچ و مهره انجام شود، طول جوش یا وزن پیچ و مهره، جداگانه طبق نقشه های محاسبه شده و بهای آن، بر اساس ردیف های مربوط، پرداخت می شود.

۸ – در بهای واحد ردیف ۲۲۰۶۰۶ (فصل بیست و دوم) موضوع نصب سنگ به طریق خشک هزینه های مربوط به تهیه و نصب هر نوع گیره اتصال منظور شده است ولی بهای سازه زیرسازی به طور جداگانه و از ردیف ۰۹۰۹۰۱ این فصل پرداخت می شود.

۹ – منظور از خرپا، سازه ای است که اتصال اعضای آن به یکدیگر، با واسطه ورق (gusset plate) تامین شده باشد و تیر یا ستون مشبک به سازه ای اطلاق می شود که اتصال اعضای آن، بدون واسطه ورق تامین شده باشد.

۱۰ – تهیه و نصب ستون های با فاصله (اصطلاحاً پاباز) با بست های افقی یا مایل مشمول ردیف ۰۹۰۱۰۴ می شود.

۱۱ – منظور از دهانه خرپا، فاصله محور تا محور دو تکیه گاه متوالی آن است.

۱۲ – منظور از دهانه در ردیف ۰۹۰۴۰۱، عبارت است از فاصله محور تا محور کف ستون های سازه

۱۳ – هزینه تهیه و اجرای مهار کننده دیوارهای بنایی به اجزای سازه ای با استفاده از میلگرد، نبشی، ناودانی، مقاطع ساخته شده با ورق و سایر موارد مشابه، بر اساس ردیف ۰۷۰۳۰۲ محاسبه می شود. در اتصال مهار کننده های مذکور به اجزای سازه ای بتنی، در صورت نیاز به نصب قطعات آهنی اتصالی در داخل بتن قبل از اجرای عضو بتنی، هزینه تهیه، ساخت و نصب این قطعات اتصالی به صورت جداگانه از ردیف ۰۹۰۷۰۱ پرداخت می شود.

۱۴ – هزینه تهیه، برشکاری و جوشکاری تمامی اتصالات واسطه بین ستون های ردیف ۰۹۰۱۰۶ و تیرهای ردیف ۰۹۰۲۱۵، اعم از اینکه در هنگام ساخت ستون ها یا پس از آن انجام شوند، بر اساس ردیف ۰۹۰۱۰۶ محاسبه می شوند.

۱۵ – هزینه تهیه، برشکاری، جوشکاری و ساییدن ورق های تقویتی در بال و جان تیرهای لانه زنبوری بر اساس ردیف های تیر و تیر حمال مربوط بعلاوه یکی از ردیف های ۰۹۰۶۰۱ و ۰۹۰۶۰۲، که حسب مورد بر اساس نحوه لانه زنبوری شدن تعیین می گردد، محاسبه می شود.

۱۶ – هزینه تهیه، برش و نصب نبشی ها و قطعات اتصال تیرهای داخل تیرهای حمال به صورت تودلی، بر اساس ردیف ۰۹۰۲۰۹ محاسبه می شود.

۱۷ – هزینه تهیه، برش و نصب سخت کننده های مورد مصرف در تیرها و تیرهای حمال از ورق، بر اساس ردیف ۰۹۰۲۱۵ محاسبه می شود.

۱۸ – هزینه تهیه، برش و نصب ورق های اتصال بین قسمت های اول و دوم ستون های ساخته از ورق، بر اساس ردیف ۰۹۰۱۰۶ محاسبه می شود.

۱۹ – اضافه بهای ردیف ۰۹۰۳۰۳، در صورتی که عملیات ردیف های ۰۹۰۳۰۱ و ۰۹۰۳۰۲، ترکیبی از ورق و پروفیل باشد، فقط به آن قسمت که از ورق ساخته شده است، تعلق می گیرد.

۲۰ – عملیات موضوع ردیف ۰۹۰۵۰۱، تمام کارهای انجام شده در پایه های منبع و خود منبع های هوایی آب، معابر دور آن، نرده بام های مربوط و لوله کشی های آب از مخزن تا پای منبع، به استثنای بولت ها و میلگردهای فونداسیون را شامل می شود، اما عایق لازم برای لوله ها و منبع، از ردیف های جداگانه پرداخت می شود.

۲۱ – بهای پیچ و مهره منظور شده در این فصل، برای ردیف های ۰۹۰۴۰۱، ۰۹۰۵۰۱ و ۰۹۰۲۱۶ پیچ و مهره پر مقاومت از نوع ۸/۸ یا ۹/۱۰ است، ولی پیچ و مهره مورد مصرف در ردیف ۰۹۰۲۰۳ از نوع فولاد نرم معمولی است.

۲۲ – چنانچه طبق مشخصات و ضوابط مقرر شود، قطعات اسکلت فلزی در کارخانه ساخته شود از قیمت های ردیف های همین فصل استفاده می شود.

۲۳ – در صورتی که دهانه تیرای مشبک موضوع ردیف ۰۹۰۲۱۴ و دهانه خرپا موضوع ردیف ۰۹۰۳۰۲ و دهانه قاب ها موضوع ردیف ۰۹۰۴۰۱، بیش از ۳۰ متر باشد، اضافه بهایی به این شرح تعلق می گیرد، برای دهانه بیش از ۳۰ تا ۴۰ متر ۵ درصد، برای دهانه بیش از ۴۰ تا ۵۰ متر ۷.۵ درصد، به بهای ردیف های مربوط تا ۳۰ متر اضافه و برای تمام دهانه تعلق می گیرد.

۲۴ – به طور کلی تعاریف و مفاهیم مربوط به ردیف های سازه های فضاکار در این فصل مطابق نشریه شماره ۴۰۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عنوان “آیین نامه سازه های فضاکار” است.

۲۵ – مهندس مشاور موظف است نقشه های اجرایی و مشخصات فنی اختصاصی سازه های فضاکار مورد اجرا را به تفصیل تهیه و ضمیمه اسناد مناقصه نماید که در آن نوع سازه فضاکار، نوع اتصال، نحوه اجرا، روش های کنترل کیفیت، مراحل نصب و سایر موارد به تفصیل و به همراه اشکال و تصاویر کافی ذکر شده باشد.

۲۶ – اعضای سازه فضاکار می توانند از فولاد St37، St52، نیمرخ های (مناسب) نورد شده گرم یا سرد و یا ورق های فولادی (با جوشکاری مناسب) تهیه شوند.

۲۷ – پیوندهای سازه فضاکار را می توان از فولادهای ساختمانی St37، St52 یا فولادهای کربنی از قبیل Ck45 و با یکی از فرآیندهای براده برداری، کوبن کاری، آهنگری و ریخته گری تهیه کرد. این پیوندها شامل گوی کروی توپر، توخالی و یا دیگر اشکال مناسب می باشد.

۲۸ – قطعات انتهای سر اعضا شامل مخروط های سر لوله ها، غلاف ها و … را می توان از فولادی های ساختمانی و کربنی مناسب و با یکی از فرآیندهای براده برداری، کوبن کاری و یا آهنگری تهیه کرد.

۲۹ – مشخصات فنی پیچ های با اشکال استاندارد و یا پیچ های خاص باید طبق استاندارد ملی ایران، استاندارد ISO و یا استاندارد DIN (با رده های مختلف مقاومتی) باشند.

۳۰ – منظور از ماشین کاری لازم در ردیف ۰۹۱۱۰۱ عملیات سوراخ کاری و ایجاد شیار با پانچ می باشد و منظور از ماشین کاری اصلاحی در ردیف های ۰۹۱۱۰۲ تا ۰۹۱۱۰۴، شامل شات بلاست، پلیسه گیری و پیرایش سوراخ ها است.

۳۱ – منظور از ماشین کاری اصلاحی استاندارد قطعات کوبن کاری شده در ردیف ۰۹۱۳۰۱، پیرایش سطح (مثلاً کره تراشی)، سوراخ کاری و قلاویز کاری تا ۹ سوراخ با زاویه های ۴۵ درجه و ۹۰ درجه است.

۳۲ – منظور از ماشین کاری خاص قطعات کوبن کاری شده در ردیف ۰۹۱۴۰۱، ماشین کاری اضافی یا پیچیده نسبت به ماشین کاری استاندارد شامل پیوندها در سازه های غیر تخت، پیوندهای میانی در سازه های بیش از دو لایه و یا سوراخ کاری اضافی می باشد.

۳۳ – در تعیین وزن قطعات ردیف های ۰۹۱۱۰۱ تا ۰۹۱۱۰۴، وزن قطعه پیش از سوراخ کاری در نظر گرفته می شود.

۳۴ – در صورتی که قطعات اتصالی به جای استفاده از کوبن کاری مذکور در ردیف های ۰۹۱۱۰۱ تا ۰۹۱۵۰۱ با براده برداری تهیه شوند، بهای آن ها طبق همین ردیف ها پرداخت می شود.

۳۵ – منظور از واحد های سازه فضاکار در ردیف ۰۹۱۶۰۱، یک یا چند عضو از شبکه سازه فضاکار می باشد که با نظم مناسبی در شبکه تکرار می شوند. در این ردیف ملاک تعیین وزن فقط پروفیل های مصرفی بوده و هزینه مونتاژ قطعات الحاقی در ردیف های مربوط منظور گردیده است.

۳۶ – هزینه جوش کاری اتصالات در سازه فضاکار بر اساس ردیف های ۰۹۰۸۰۱ تا ۰۹۰۸۰۴ محاسبه و پرداخت خواهد شد. لازم به توضیح است که برای جوشکاری اتصال میانی دو قطعه یک پروفیل در عضو هزینه ای پرداخت نمی شود.

۳۷ – در صورت نیاز به تهیه قطعات تکیه گاهی (Bearings)  بین سازه فضاکار و سازه زیر آن، هزینه تهیه آن باید به صورت اقلام ستاره دار لحاظ شود، ولیه هزینه نصب آن در ردیف های بافت و نصب منظور گردیده است.

۳۸ – قیمت های تعیین شده این فصل بدون در نظر گرفتن رنگ آمیزی بوده و هزینه رنگ آمیزی از فصل مربوط در این فهرست بها پرداخت می شود. چنانچه اعضای سازه فضاکار رنگ آمیزی کوره ای شوند، بهای آن باید بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره دار برآورد و در فصل بیست و پنجم درج شود.

۳۹ – هزینه اجرای ستون ها و پی ها و بادبندهای مربوط به سازه فضاکار از ردیف های مربوط در این فهرست بها پرداخت می شوند.

۴۰ – هزینه حمل قطعات سازه فضاکار از کارخانه سازنده تا محل اجرای طرح از ردیف های حمل آهن آلات در فصل بیست و هشتم پرداخت می شود.

۴۱ – هزینه بافت، نصب و قرارگیری سازه فضاکار روی ستون ها و اتصالات مخصوص مربوط، در ردیف های ۰۹۲۸۰۱ تا ۰۹۲۸۰۳، منظور شده است و پرداخت جداگانه ای بابت صعوبت یا شرایط ویژه صورت نمی گیرد. در ردیف های مذکور هزینه های رنگ آمیزی و حمل منظور نمی گردد.

۴۲ – هزینه بافت و نصب سازه های فضاکار با دهانه آزاد بیش از ۷۰ متر (بدون ستون میانی) که مستلزم پیش بینی های ویژه و تجهیزات خاص باشد، باید بیش از مناقصه بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره دار تعیین شود. در این حالت مهندس مشاور موظف است تجهیزات و ماشین آلات لازم، نظیر بالابرهای هیدرولیکی با ظرفیت دقیق آن ها را به همراه مراحل اجرایی و نصب به صورت مصور در مشخصات فنی اختصاصی درج نماید.

۴۳ – ردیف های ۰۹۲۷۰۱ و ۰۹۲۷۰۲ را باید پیش از مناقصه، بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره دار تعیین قیمت شود. انجام آزمایش های لازم برای حصول اطمینان از کیفیت پیوند ساخته شده ضروری است و مهندس مشاور ملزم به درج آزمایش های مورد نیاز در اسناد مناقصه می باشد و هزینه جداگانه ای برای انجام آزمایش ها صورت نمی گیرد.

۴۴ – اضافه بهای ردیف های ۰۹۱۳۰۱ و ۰۹۱۴۰۱ به طور توام برای یک قطعه مجاز نمی باشد.

۴۵ – چنانچه اعضای سازه فضاکار از ترکیب چند پروفیل در مقطع ساخته شوند، جوش سراسری بین پروفیل ها از ردیف های مربوطه پرداخت خواهد شد. در این مورد اضافه بهای ردیف ۰۹۲۱۰۱ مربوط به ضخامت بیش از ۷ میلی متر قابل پرداخت نیست.

۴۶ – اضافه بهای ردیف های ۰۹۲۲۰۱ و ۰۹۲۲۰۲ برای یک عضو به طور توام قابل پرداخت نیست.

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور