Clicky
Skip to main content
عمومی

ضرایب فهرست بها

نحوه تهیه فهرست بها

فهرست بها یعنی فهرست بهای آیتم های کار

بهای واحد موجود در ردیف های فهرست بها در یک شرایط خاص و برای یک راندمان نرمال برآورد شده است. در برآورد هر آیتم عوامل موثر در اجرای آن شامل نیروی انسانی، ابزار و ماشین آلات، مصالح و حمل مصالح

جهت تهیه برآورد یا صورت وضعیت (طبق فهارس بهای نظام فنی و اجرایی کشور)، مبلغ هر ردیف، حاصل ضرب مقدار در بهای واحد آن ردیف است. از جمع مبلغ ردیف های مربوط به هر فصل، مبلغ فصل، و از جمع مبالغ فصل ها، جمع مبلغ ردیف های فهرست بها برای کار مورد نظر، به دست می آید.  ضریب طبقات، ضریب بالاسری و ضریب منطقه ای (بر حسب مورد)، به جمع مبلغ ردیف ها به صورت پی در پی ضرب شده، و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، به آن اضافه می شود.

در هر پیمان یک یا چند تا از ضرایب زیر در پیمان

یک دیدگاه

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور