Clicky
Skip to main content
عمومی

درناژ و بلوکاژ

بلوکاژ

شالوده و کف قسمتی از ساختمان که در تماس با زمین نمناک قرار می گیرند ، نیاز به عایقکاری رطوبتی دارند . بدین منظور سنگ چینی در کف ساختمان با سنگ قلوه و یا لاشه نسبتأ بزرگ (موضوع ردیف های ۰۴۰۱۰۱ و ۰۴۰۱۰۲ فهرست ابنیه) و به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت و نم زمین طبیعی به کف و سطح داخلی ساختمان‌ها به ضخامت حدودآ ۲۵ الی ۳۰ سانتیمتر (به استناد بند ۸-۱-۴-۳ و ۱۷-۳-۱-۱ نشریه شماره ۵۵) و در موارد کم اهمیت تر مانند پیاده رو ها به ضخامت ۲۰ الی ۳۰ سانتیمتر (به استناد بند ۲۳-۱۱-۲-۳ نشریه شماره ۵۵) و بدون استفاده از هیچ گونه ملاتی و بصورت خشکه چین و با حداقل فضای خالی استفاده می گردد . ضخامت خشکه چینی خارج از این مقادیر برحسب موقعیت و شرایط محیطی محل اجرا و طبق دستور کار دستگاه نظارت قابل پرداخت می باشد.

درناژ

همان زهکشی بوده با این شرح که بمنظور دفع و خروج آبهای سطحی اضافی از طریق سفره زیر زمینی ، عهده دار وطیفه بوده تا از شستشوی مصالح و خرابی لایه زیرین جلوگیری بعمل آید . نفوذ آب به لایه های زیرین باعث کاهش ظرفیت باربری گشته و منجر به نشست و خرابی در لایه های مذکور می گردد ، بدین منظور پشت دیوارها و پی ها اقدام به سنگ ریزی با قلوه و یا لاشه می نمایند. (موضوع ردیف های ۰۴۰۱۰۳ و ۰۴۰۱۰۴ فهرست ابنیه)

نگاه کلی

  1. درناژ فرآیند دفع آبهای سطحی (از بالا به پایین) و بلوکاژ مانع عبور رطوبت (از پایین به بالا) می باشد.
  2. در صورت عدم دستیابی به سنگ قلوه و با توافق دستگاه نظارت می توان از سنگ لاشه استفاده نمود (به استناد بند ۱۷-۳-۱-۱ نشریه شماره ۵۵) .
  3. در زمان تهیه مصالح جهت اجرای خشکه چینی به این نکته توجه گردد که حجم سنگ قلوه جهت بلوکاژ ۱۵ درصد و جهت سنگ لاشه ۲۰ درصد بیشتر از ابعاد نقشه درخواست و خریداری گردد.
  4. مصالح درناژ قابل ریختن (توسط کارگر) و مصالح بلوکاژ قابل چیدن (توسط کمک بنا و کارگر) هستند.
به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت زمین به کف ساختمان‌ها، از بلوکاژ یا ماکادم استفاده می‌شود که عبارت است از لاشه سنگ و قلوه سنگ که بدون ملات به ضخامت ۲۵ تا ۴۰ سانتی متر در زیر کفسازی ریخته می‌شود. و معمولاً قیرگونی دیوار از میان دیوار عبور نموده و به داخل بلوکاژ ختم می‌شود.

به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت زمین به کف ساختمان‌ها، از بلوکاژ یا ماکادم استفاده می‌شود که عبارت است از لاشه سنگ و قلوه سنگ که بدون ملات به ضخامت ۲۵ تا ۴۰ سانتی متر در زیر کفسازی ریخته می‌شود. و معمولاً قیرگونی دیوار از میان دیوار عبور نموده و به داخل بلوکاژ ختم می‌شود.

۶ دیدگاه

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور