پاسخ داده شده بسته
0
0

با توجه به اینکه ردیف شماره 220101 از فهرست بهاي ابنیه سال 1387 مربوط به تهیه و نصب سنگ پلاك در سطوح افقی از نوع تراورتن سفید به ضخامت 1.5 تا 2 سانتی متر می باشد و محل تهیه سنگ مشخص نگردیده و صرفاً به نوع ممتاز بودن سنگ اشاره شده است.

با توجه به اینکه کارفرما براي بعضی از پروژه هاي عمرانی از یک نوع سنگ سفید که قیمت آن در بازار دو برابر نوع دیگر از سنگ سفید میباشد استفاده نموده محاسبه هزینه آن به چه صورت میباشد؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
0
0

در قراردادهاي منعقده با فهرست بهاي واحد پایه ابنیه سال 1387، هزینه تهیه و نصب سنگ پلاك تراورتن سفید از نوع مرغوب از هر محل که به تصویب مهندس مشاور برسد، در سطوح افقی به ضخامت 1.5 تا 2 سانتی متر، براساس ردیف 220101 محاسبه و پرداخت م یگردد. بنابراین در شرایط فوق سنگهاي پلاك تراورتن سفید از هر محل و به هر قیمت که باشند هزینه عملیات یادشده براساس ردیف مذکور پرداخت خواهد شد.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه