پاسخ داده شده بسته
0
0

چنانچه در قراردادهاي الحاقیه که در ادامه اتمام پروژه منعقد می گردند، در هنگام تنظیم صورت وضعیت قطعی مبلغ از حد مبلغ اولیه پیمان به علاوه 25 درصد مبلغ اولیه الحاقیه نیز تجاوز کند، در این صورت آیا قراردادهاي الحاقیه نیز شامل 25 درصد افزایش مبلغ پیمان می گردند یا خیر؟

  • You must to post comments
بهترین پاسخ
1
1

بر طبق بند “الف” ماده (29) شرایط عمومی پیمان موضوع پیوست بخشنامه شماره 842 / 54 / 1088 / 102 مورخ 1378/03/03 هر قرارداد حداکثر در سقف 1.25 برابر مبلغ اولیه آن (مبلغ مندرج در ماده ( 3) موافق تنامه) به انتها می رسد.

در ضمن یادآور می شود براساس ضوابط این معاونت، الحاقیه قرارداد موضوعیت نداشته و ادامه اجراي کار پس از رسیدن به سقف تعیین شده، صرفاً براساس قرارداد جدید قابل پیگیري می باشد.

  • You must to post comments
نمایش 1 نتیجه