1 رای
2k مشاهده
چنانچه به دستور کارفرما، عملیات اجرایی پروژه، براي مدت معین بدون تادیه هزینه هاي دوران توقف، معلق...
0 رای
2k مشاهده
در پیمانهایی که هم اکنون شرایط عمومی پیمان قدیم در آنها نافذ میباشد، آیا پیمانکار محق به عدم انجا...
0 رای
2k مشاهده
در بند (1-2) بخشنامه شماره 5090 / 54 / 11082 – 1 مورخ 1360/09/02 (نحوه محاسبه تمدید مدت به ...
0 رای
5k مشاهده
در مقطعی از یک پروژه، کارفرما عملیات را متوقف و خاتمه پیمان را به پیمانکار ابلاغ نموده است، در ای...
0 رای
2k مشاهده
در یک پروژه کارفرما طی سالهاي 1386 و 1387 حدود دو هزار تن میلگرد از محل خرید سال هاي قبل تحویل پی...
0 رای
2k مشاهده
درخصوص آنالیز ردیف 100203 منظور از تیرچه و بلوك سفالی توخالی همان تیرچه تک مورد نظر است یا تیرچه ...
0 رای
2k مشاهده
ضریب ارتفاع محاسبه شده براساس ضوابط مندرج در پیوست دو فهرست هاي بهاي واحد پایه ابنیه سالهاي 1377 ...
0 رای
0 پاسخ
4k مشاهده
“به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش بینی شده...
  • Guest درخواست شده 4 سال قبل
  • آخرین فعالیت 4 سال قبل
0 رای
2k مشاهده
دستورالعمل نحوه محاسبه پر شدن حجم ریالی قرارداد با توجه به 25 درصد اضافه آن چگونه میباشد؟
0 رای
1k مشاهده
آیا تأخیر در تحویل سیمان به پیمانکار از سوي کارخانه را میتوان تأخیر مجاز پیمانکار تلقی نمود؟
0 رای
4k مشاهده
در صورت خاتمه پیمان بر اساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به چه صورت محا...
0 رای
4k مشاهده
در یک قرارداد با مدت پیمان 2 سال، پس از طی این مدت پیشرفت پروژه تنها برابر 40 درصد از کل قرارداد ...
0 رای
1k مشاهده
در یک پروژه احداث نیروگاه، منعقد شده براساس فهرست بهاي واحد پایه ابنیه سال 1387، براي بررسی پاره ...
0 رای
3k مشاهده
آیا در ساختمانی که داراي طبقات مرتفع و با ارتفاع هاي مختلف (بیش از 3.5 متر) است، می توان از ضریب ...
0 رای
3k مشاهده
قبل از ابلاغ بخشنامه جدید (173073) در سال 1382، تعدیل بر چه اساسی انجام می شده؟ یعنی اینکه دستورا...
  • Guest درخواست شده 4 سال قبل
  • آخرین فعالیت 4 سال قبل
0 رای
1k مشاهده
مرداد ماه سال 1381 محل یک پروژه خط انتقال آب در معرض سیل قرار گرفته که این امر موجب بروز خساراتی ...
0 رای
795 مشاهده
در صورتیکه مبلغ یک قرارداد بعلاوه 25 درصد آن به اتمام رسیده ولی عملیات در دست اجرا تکمیل و قابل ب...
0 رای
790 مشاهده
یک پروژه عمرانی به علت کمبود سیمان دچار وقفه گردیده و تلاش عوامل دست اندرکار (پیمانکار، مشاور و ک...
0 رای
1k مشاهده
پروژه اي مطابق با ضوابط بخشنامه شماره 142825 / 100 مورخ 1385/8/24 منعقد شده و مطابق ماده 48 شرایط...
0 رای
3k مشاهده
براساس بند 5 دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا (پیوست بخشنامه شماره 142825 / 100 مورخ...
نمایش 1 - 20 از 112 نتیجه