0 رای
2k مشاهده
چنانچه در قراردادهاي الحاقیه که در ادامه اتمام پروژه منعقد می گردند، در هنگام تنظیم صورت وضعیت قط...
0 رای
1k مشاهده
آیا با افزایش مبلغ اولیه پیمان، پیش پرداخت پروژه نیز به طور متناسب افزایش می یابد؟
0 رای
2k مشاهده
بر اساس ماده 40 شرایط عمومی پیمان، چنانچه پیمانکار اعتراض خود را نسبت به نظر کارفرما در خصوص صورت...
0 رای
1k مشاهده
مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات که در فسخ پیمان میبایستی ضبط شود 5 درصد مبلغ صورت وضعیت است یا 5 درص...
0 رای
2k مشاهده
در بند (1-2) بخشنامه شماره 5090 / 54 / 11082 – 1 مورخ 1360/09/02 (نحوه محاسبه تمدید مدت به ...
0 رای
1k مشاهده
در صورتی که در پیمانی که بر اساس فهرست هاي بهاي واحد پایه رسته ساختمان منعقد گردیده باشد و عملیات...
0 رای
3k مشاهده
با توجه به مفاد مندرج در ردیفهاي 1 و 2 پیوست دو (ضرایب طبقات و ارتفاع ) فهرست بهاي واحد پایه ابنی...
0 رای
4k مشاهده
برخی از مهندسین مشاور با استناد به بند (6-1) بخشنامه شماره 5090 / 54 / 11082 – 1 مورخ 1360/...
0 رای
795 مشاهده
در صورتیکه مبلغ یک قرارداد بعلاوه 25 درصد آن به اتمام رسیده ولی عملیات در دست اجرا تکمیل و قابل ب...
0 رای
4k مشاهده
آيا بند ( 4) مندرج در بخشنامه شماره 661740 / 95 مورخ 1395/05/18 با موضوع شاخص هاي قطعي دوره هاي س...
0 رای
894 مشاهده
اگر در قراردادي مبلغ ریالی قرارداد پایان یافته و در حالی که پیمانکار در کارگاه مستقر می باشد، با ...
1 رای
2k مشاهده
چنانچه به دستور کارفرما، عملیات اجرایی پروژه، براي مدت معین بدون تادیه هزینه هاي دوران توقف، معلق...
0 رای
1k مشاهده
با توجه به اینکه ردیف شماره 220101 از فهرست بهاي ابنیه سال 1387 مربوط به تهیه و نصب سنگ پلاك در س...
0 رای
2k مشاهده
آیا زمان شروع محاسبه تعدیل عملیات براساس شاخص مبناي پیمان تاریخ تحویل زمین بوده یا تاریخ شروع واق...
0 رای
2k مشاهده
منظور از “امور ساختمانی” در اصلاحیه شماره 20071 / ت 30980 ه مورخ 1383/4/24 بند “...
0 رای
1k مشاهده
در خصوص پرداخت قیمت مصالح و تجهیزات پايکار در پروژه هاي مشمول ماده 48 شرایط عمومی پیمان آیا ضریبی...
0 رای
1k مشاهده
در فهرست بهاي ابنیه فصل چهارم ردیفهایی براي قلوه ریزي یا شن ریزي ارایه شده است. که شامل تهیه و حم...
0 رای
2k مشاهده
آیا نیم درصد عوارض شهرداري جزء هزینه هاي بالاسري پروژه بوده و پرداخت آن برعهده پیمانکار می باشد؟
0 رای
1k مشاهده
منظور از بالاترین مقام سازمان کارفرما براي تشکیل هیات سه نفره موضوع بند (الف) ماده 47 شرایط عمومی...
0 رای
2k مشاهده
قراردادي براي اجراي عملیات خاکی و ساخت اسکلت یک ساختمان براساس فهرست بهاي سال 1387 منعقد شده است....
نمایش 1 - 20 از 112 نتیجه