0 رای
3k مشاهده
قبل از ابلاغ بخشنامه جدید (173073) در سال 1382، تعدیل بر چه اساسی انجام می شده؟ یعنی اینکه دستورا...
  • Guest درخواست شده 4 سال قبل
  • آخرین فعالیت 4 سال قبل
0 رای
0 پاسخ
4k مشاهده
“به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش بینی شده...
  • Guest درخواست شده 4 سال قبل
  • آخرین فعالیت 4 سال قبل
0 رای
2k مشاهده
آیا 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده در شاخصهاي تعدیل 1387 و 1388 لحاظ گردیده یا خیر؟ درضمن پیمانکارا...
0 رای
2k مشاهده
آیا نیم درصد عوارض شهرداري جزء هزینه هاي بالاسري پروژه بوده و پرداخت آن برعهده پیمانکار می باشد؟
0 رای
2k مشاهده
از برخی صورت کارکردهاي پیمانکاري مبلغ 0.5 درصد به عنوان حق السهم شهرداري کسر می گردد که بنا به اع...
0 رای
2k مشاهده
نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده با درصد تعیین شده براي هر سال، در صورت وضعیتهاي پیمانکاران و صور...
0 رای
2k مشاهده
با توجه به آن که در قانون مالیات بر ارزش افزوده، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به آن درخصوص ا...
0 رای
3k مشاهده
قراردادي براساس ضوابط طرح هاي عمرانی منعقد شده است. پیمانکار در شروع قرارداد ضمانتنامه حسن انجام ...
0 رای
2k مشاهده
منظور از “امور ساختمانی” در اصلاحیه شماره 20071 / ت 30980 ه مورخ 1383/4/24 بند “...
0 رای
2k مشاهده
در ماده 11 آیین نامه تضمین براي معاملات دولتی مصوبه شماره 42956 / ت 28493 ه مورخ 1382/8/11 در مور...
0 رای
3k مشاهده
در ارتباط با بند 3 پیوست 1 فهرست بهاي سال 1384 و اشاره نمودن به پرداخت مصالح پایکار براي تقویت بق...
0 رای
3k مشاهده
در یک پروژه غیرعمرانی ضریب بالاسري چگونه محاسبه و اعمال می شود؟
0 رای
2k مشاهده
با توجه به حذف ضریب بالاسري در ابلاغ فهارس بهاي واحد پایه سال 1388 نحوه تعیین قیمت جدید موضوع بند...
0 رای
3k مشاهده
باستناد مفاد بخشنامه شماره 87005 / 100 مورخ 1388/9/16، در خصوص ابلاغ فهرست بهاي واحد پایه رشته اب...
0 رای
7k مشاهده
در مورد لزوم اعمال ضریب بالاسري به خریدهاي فاکتوري، از آنجا که براساس فهرست بهاي واحد پایه سال 13...
0 رای
3k مشاهده
با توجه به مفاد مندرج در ردیفهاي 1 و 2 پیوست دو (ضرایب طبقات و ارتفاع ) فهرست بهاي واحد پایه ابنی...
0 رای
3k مشاهده
آیا در ساختمانی که داراي طبقات مرتفع و با ارتفاع هاي مختلف (بیش از 3.5 متر) است، می توان از ضریب ...
0 رای
2k مشاهده
ضریب ارتفاع محاسبه شده براساس ضوابط مندرج در پیوست دو فهرست هاي بهاي واحد پایه ابنیه سالهاي 1377 ...
0 رای
2k مشاهده
نحوه عمل براي تعیین قیمت جدید براساس ضوابط بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان در قراردادهاي منعقده ب...
0 رای
2k مشاهده
باتوجه به آن که مقرر شده است در برآوردهایی که براساس فهرست بهاي پایه سال 1388 تهیه می گردند ضرایب...
نمایش 1 - 20 از 112 نتیجه