Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

قراردادي با موضوع اجراي عملیات خاکی براساس فهرست بهاي راه و باند سال 1382 منعقد شده است. کارفرما در آغاز کار اقدام به کاهش 25 درصد سقف پیمان نموده و این حق خود را صرفاً از طریق کاهش فاصله حمل از 16 کیلومتر به 1 کیلومتر و در کل عملیات حمل خاك اعمال نموده است.

به بیان دیگر کارفرما بدون کاهش حجم خاك (حجم و مقادیر عملیات حمل خاك) صرفاً با توسل به کاهش مسافت حمل سقف پیمان را کاهش داده است.

اکنون این پرسش مطرح است که آیا کارفرما میتواند صرفاً با کاهش مسافت و بدون کاهش مقدار خاك (حجم خاك) که موجب تسري آن به کل عملیات حمل خاك می باشد اقدام به تغییر سقف پیمان نماید و آیا متوسط فاصله حمل می تواند به صورت ثابت (فیکس) در عملیات حمل ملاك محاسبه کار کرد قرار گیرد؟

بطور کلی نحوه اعمال کاهش 25 درصد سقف پیمان و محاسبه آن را صرفاً در آیتم حمل خاك چگونه است؟

  • You must to post comments
Best Answer
0
1

در قراردادهاي منعقده بر اساس شرایط عمومی پیمان جدید، به موجب بند (2- الف) ماده 29، کارفرما می تواند از طریق حذف یا کاهش مقادیر، مبلغ پیمان را تا میزان 25 درصد مبلغ اولیه تقلیل دهد و درمورد نحوه انجام این امر نیز هیچگونه محدودیت دیگري وجود ندارد.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور