Clicky
Skip to main content
Answered باز
0
0

در رسیدگی به صورت وضعیت تعدیل یکی از پیمانکاران اختلافی بین مشاور و پیمانکار به شرح زیر وجود دارد:

پیمانکار از طریق برگزاري مناقصه انتخاب شده و قرارداد براساس فهارس بهاي سال 1383 منعقد گردیده و شاخص مبنا جهت محاسبه تعدیل سه ماهه اول سال 1384 می باشد. به دلیل انجام کار تا 1.25 برابر مبلغ اولیه پیمان، پیمانکار مشمول ماده 48 شرایط عمومی پیمان گردید و به کار وي خاتمه داده شد.

میلگردهاي موجود در کارگاه (مصالح پایکار) به قیمت روز در زمان خرید و با اعمال ضریب بالاسري (1.3) در صورت وضعیت قطعی به پیمانکار پرداخت گردید و در نتیجه صورت وضعیت تعدیل قطعی پیمانکار در این بخش به دلیل صفر شدن مقدار میلگرد پاي کار مشمول تعدیل، منفی شده و این امر موجب اعتراض پیمانکار گردیده است.

به زعم پیمانکار در محاسبه صورت وضعیت تعدیل قطعی می بایست میلگردهاي یاد شده را در محاسبات صورت وضعیت هاي تعدیل موقت که وجه آن را پیش از این پیمانکار دریافت نموده است نادیده انگاشت و منظور ننمود.

با توجه به موارد پیش گفته، نحوه صحیح اعمال میلگردهاي پاي کار در صورت وضعیت هاي موقت و قطعی چگونه می باشد؟

  • You must to post comments
Best Answer
0
0

در قراردادهاي منعقده با فهارس بهاي واحد پایه سال 1383 که مشمول تعدیل آحاد بها براساس بخشنامه شماره 173073 / 101 مورخ 1382/9/15 بوده و باتوجه به بند ج ماده 3 شرایط عمومی پیمان، طبق ماده 48 خاتمه یافته اند، مصالح موجود در کارگاه (اعم از میلگرد و …) وفق بند “یک” قسمت ج ماده 48، براساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید با اعمال ضریب بالاسري در صورت وضعیت قطعی منظور می شوند. مبالغ مصالح موجود در کارگاه مزبور باتوجه به اینکه به نرخ متعارف روز در تاریخ خرید محاسبه شده اند مشمول تعدیل نخواهند بود.

در ضمن باید توجه داشت که محاسبات تعدیل مصالح یاد شده که در صورت وضعی تهاي موقت در قالب محاسبات تعدیل مصالح یاد شده که در صورت وضعیت هاي موقت در قالب کماکان به قوت خود باقی است و نیازي به تغییر و اصلاح ندارد.

با عنایت به مراتب فوق در صورت وضعیت قطعی هیچگونه مبلغی در هیچ یک از فصول به عنوان مصالح پاي کار منظور نخواهد شد و مشمول تعدیل قرار نخواهد گرفت و مصالح موجود در کارگاه صرفاً به ترتیب فوق در آن درج می گردد.

  • You must to post comments
Showing 1 results
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور