محمد رضا محمودی بدون دیدگاه

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی در ستون ها و شناژهای قائم

ارسال دیدگاه