Clicky
Skip to main content
عمومی

تهیه مصالح زهکشی، تهیه، حمل و ریختن شن، ماسه و ماسه بادی

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۵

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۴۰۵۰۱ تهیه مصالح زهکشی طبق مشخصات و به‌کاربردن آن در زهکشی‌ها. مترمکعب ۳۱۲۵۰۰
۰۴۰۵۰۲ تهیه و ریختن ماسه شسته رودخانه در داخل کانال‌ها، اطراف پی‌ها و لوله‌ها، کف ساختمان‌ها، روی بام‌ها معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به‌انضمام پخش و تسطیح آن‌ها در ضخامت‌های لازم. مترمکعب ۳۷۱۵۰۰
۰۴۰۵۰۳ تهیه، حمل و ریختن ماسه کفی (خاکدار) در داخل کانال‌ها، اطراف پی‌ها و لوله‌ها، کف ساختمان‌ها، معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به‌انضمام پخش و تسطیح آن‌ها در ضخامت‌های لازم. مترمکعب ۲۸۳۵۰۰
۰۴۰۵۰۴ تهیه، حمل و ریختن شن طبیعی در داخل کانال‌ها، اطراف پی‌ها و لوله‌ها، کف ساختمان‌ها، معابر محوطه‌ها یا هر محل دیگری که لازم باشد، به‌انضمام پخش و تسطیح آن‌ها در ضخامت‌های لازم. مترمکعب ۲۹۷۵۰۰
۰۴۰۵۰۵ تهیه، حمل و ریختن شن نقلی در معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به ‌انضمام پخش و تسطیح آن‌ها در ضخامت‌های لازم. مترمکعب ۲۹۹۰۰۰
۰۴۰۵۰۶ تهیه، حمل و ریختن ماسه بادی، در داخل کانال‌ها، اطراف پی‌ها و لوله‌ها کف ساختمان‌ها، روی بام‌ها، معابر، محوطه‌ها و یاهر محل دیگری که لازم باشد، به ‌انضمام پخش و تسطیح آن‌ها در ضخامت‌های لازم. مترمکعب ۲۸۳۵۰۰

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۴

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۴۰۵۰۱ تهیه مصالح زهکشی طبق مشخصات و به‌کاربردن آن در زهکشی‌ها. مترمکعب ۲۹۸۵۰۰
۰۴۰۵۰۲ تهیه و ریختن ماسه شسته رودخانه در داخل کانال‌ها، اطراف پی‌ها و لوله‌ها، کف ساختمان‌ها، روی بام‌ها معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به‌انضمام پخش و تسطیح آن‌ها در ضخامت‌های لازم. مترمکعب ۳۴۱۰۰۰
۰۴۰۵۰۳ تهیه، حمل و ریختن ماسه کفی (خاکدار) در داخل کانال‌ها، اطراف پی‌ها و لوله‌ها، کف ساختمان‌ها، معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به‌انضمام پخش و تسطیح آن‌ها در ضخامت‌های لازم. مترمکعب ۲۵۵۰۰۰
۰۴۰۵۰۴ تهیه، حمل و ریختن شن طبیعی در داخل کانال‌ها، اطراف پی‌ها و لوله‌ها، کف ساختمان‌ها، معابر محوطه‌ها یا هر محل دیگری که لازم باشد، به‌انضمام پخش و تسطیح آن‌ها در ضخامت‌های لازم. مترمکعب ۲۷۶۰۰۰
۰۴۰۵۰۵ تهیه، حمل و ریختن شن نقلی در معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به ‌انضمام پخش و تسطیح آن‌ها در ضخامت‌های لازم. مترمکعب ۲۷۸۰۰۰
۰۴۰۵۰۶ تهیه، حمل و ریختن ماسه بادی، در داخل کانال‌ها، اطراف پی‌ها و لوله‌ها کف ساختمان‌ها، روی بام‌ها، معابر، محوطه‌ها و یاهر محل دیگری که لازم باشد، به ‌انضمام پخش و تسطیح آن‌ها در ضخامت‌های لازم. مترمکعب ۲۵۴۵۰۰

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۳

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۴۰۵۰۱ تهیه مصالح زهکشی طبق مشخصات و به‌کاربردن آن در زهکشی‌ها. مترمکعب ۲۴۹۰۰۰
۰۴۰۵۰۲ تهیه و ریختن ماسه شسته رودخانه در داخل کانال‌ها، اطراف پی‌ها و لوله‌ها، کف ساختمان‌ها، روی بام‌ها معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به‌انضمام پخش و تسطیح آن‌ها در ضخامت‌های لازم. مترمکعب ۲۷۵۰۰۰
۰۴۰۵۰۳ تهیه، حمل و ریختن ماسه کفی (خاکدار) در داخل کانال‌ها، اطراف پی‌ها و لوله‌ها، کف ساختمان‌ها، معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به‌انضمام پخش و تسطیح آن‌ها در ضخامت‌های لازم. مترمکعب ۲۰۱۵۰۰
۰۴۰۵۰۴ تهیه، حمل و ریختن شن طبیعی در داخل کانال‌ها، اطراف پی‌ها و لوله‌ها، کف ساختمان‌ها، معابر محوطه‌ها یا هر محل دیگری که لازم باشد، به‌انضمام پخش و تسطیح آن‌ها در ضخامت‌های لازم. مترمکعب ۲۱۶۰۰۰
۰۴۰۵۰۵ تهیه، حمل و ریختن شن نقلی در معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به ‌انضمام پخش و تسطیح آن‌ها در ضخامت‌های لازم. مترمکعب ۲۱۸۰۰۰
۰۴۰۵۰۶ تهیه، حمل و ریختن ماسه بادی، در داخل کانال‌ها، اطراف پی‌ها و لوله‌ها کف ساختمان‌ها، روی بام‌ها، معابر، محوطه‌ها و یاهر محل دیگری که لازم باشد، به ‌انضمام پخش و تسطیح آن‌ها در ضخامت‌های لازم. مترمکعب ۲۰۱۵۰۰

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۲

ردیف شرح واحد بهای واحد
۴۰۵۰۱ تهیه مصالح زهکشی طبق مشخصات و به‌کاربردن آن در زهکشی‌ها. مترمکعب ۱۶۹۰۰۰
۴۰۵۰۲ تهیه و ریختن ماسه شسته رودخانه در داخل کانال‌ها، اطراف پی‌ها و لوله‌ها، کف ساختمان‌ها، روی بام‌ها معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به‌انضمام پخش و تسطیح آن‌ها در ضخامت‌های لازم. مترمکعب ۲۲۶۰۰۰
۴۰۵۰۳ تهیه، حمل و ریختن ماسه کفی (خاکدار) در داخل کانال‌ها، اطراف پی‌ها و لوله‌ها، کف ساختمان‌ها، معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به‌انضمام پخش و تسطیح آن‌ها در ضخامت‌های لازم. مترمکعب ۱۷۴۰۰۰
۴۰۵۰۴ تهیه، حمل و ریختن شن طبیعی در داخل کانال‌ها، اطراف پی‌ها و لوله‌ها، کف ساختمان‌ها، معابر محوطه‌ها یا هر محل دیگری که لازم باشد، به‌انضمام پخش و تسطیح آن‌ها در ضخامت‌های لازم. مترمکعب ۱۷۳۰۰۰
۴۰۵۰۵ تهیه، حمل و ریختن شن نقلی در معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به ‌انضمام پخش و تسطیح آن‌ها در ضخامت‌های لازم. مترمکعب ۱۸۱۰۰۰
۴۰۵۰۶ تهیه، حمل و ریختن ماسه بادی، در داخل کانال‌ها، اطراف پی‌ها و لوله‌ها کف ساختمان‌ها، روی بام‌ها، معابر، محوطه‌ها و یاهر محل دیگری که لازم باشد، به ‌انضمام پخش و تسطیح آن‌ها در ضخامت‌های لازم. مترمکعب ۱۶۷۵۰۰

 


فهرست بهای سال ۱۳۸۸

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۴۰۵۰۱ تهیه مصالح زهکشی طبق مشخصات و به‌کاربردن آن در زهکشیها. مترمکعب ۹۴۶۰۰
۰۴۰۵۰۲ تهیه و ریختن ماسه شسته رودخانه در داخل کانالها، اطراف پی‌ها و لوله‌ها، کف ساختمانها، روی بامها معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به‌انضمام پخش و تسطیح آنها در ضخامتهای لازم. مترمکعب ۱۳۵۰۰۰
۰۴۰۵۰۳ تهیه و ریختن ماسه کفی (خاکدار) در داخل کانالها، اطراف پی‌ها و لوله‌ها، کف ساختمانها، معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به‌انضمام پخش و تسطیح آنها در ضخامتهای لازم. مترمکعب ۱۱۱۵۰۰
۰۴۰۵۰۴ تهیه و ریختن شن طبیعی در داخل کانالها، اطراف پی‌ها و لوله‌ها، کف ساختمانها، معابر محوطه‌ها یا هر محل دیگری که لازم باشد، به‌انضمام پخش و تسطیح آنها در ضخامتهای لازم. مترمکعب ۹۸۲۰۰
۰۴۰۵۰۵ تهیه و ریختن شن نقلی در معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به‌انضمام پخش و تسطیح آنها در ضخامتهای لازم. مترمکعب ۱۱۰۰۰۰
۰۴۰۵۰۶ تهیه و ریختن ماسه بادی، در داخل کانالها، اطراف پی‌ها و لوله‌ها کف ساختمانها، روی بامها، معابر، محوطه‌ها و یاهر محل دیگری که لازم باشد، به‌انضمام پخش و تسطیح آنها در ضخامتهای لازم. مترمکعب ۹۴۰۰۰

 

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور