Clicky
Skip to main content
عمومی

تهیه، ریختن، اختلاط و پخش خاک

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۵

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۳۱۰۰۱ ریختن خاک‌ها یا مصالح سنگی موجود کنار پی‌ها، گودها و کانال‌ها، به‌درون پی‌ها، گودها و کانال‌ها. مترمکعب ۳۴۶۰
۰۳۱۰۰۲ تهیه خاک مناسب، از خارج کارگاه، برای خاکریزها شامل کندن، بارگیری و حمل، تا فاصله ۵۰۰ متر و باراندازی در محل مصرف. مترمکعب ۳۰۶۰۰
۰۳۱۰۰۳ اختلاط دو یاچند نوع مصالح، به‌منظور ساختن بدنه راه و سایر کارهای مشابه آن. مترمکعب ۴۷۰۰
۰۳۱۰۰۴ پخش خاک‌های نباتی ریسه شده، تنظیم و رگلاژ آن در محل‌های مورد نظر. مترمکعب ۲۹۸۰
۰۳۱۰۰۵ پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، که در محل‌های تعیین شده با هرضخامت دپو شود. مترمکعب ۲۰۴۰

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۴

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۳۱۰۰۱ ریختن خاک‌ها یا مصالح سنگی موجود کنار پی‌ها، گودها و کانال‌ها، به‌درون پی‌ها، گودها و کانال‌ها. مترمکعب ۳۰۹۰
۰۳۱۰۰۲ تهیه خاک مناسب، از خارج کارگاه، برای خاکریزها شامل کندن، بارگیری و حمل، تا فاصله ۵۰۰ متر و باراندازی در محل مصرف. مترمکعب ۲۶۴۰۰
۰۳۱۰۰۳ اختلاط دو یاچند نوع مصالح، به‌منظور ساختن بدنه راه و سایر کارهای مشابه آن. مترمکعب ۴۲۰۰
۰۳۱۰۰۴ پخش خاک‌های نباتی ریسه شده، تنظیم و رگلاژ آن در محل‌های مورد نظر. مترمکعب ۲۶۴۰
۰۳۱۰۰۵ پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، که در محل‌های تعیین شده با هرضخامت دپو شود. مترمکعب ۱۸۳۰

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۳

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۳۱۰۰۱ ریختن خاک‌ها یا مصالح سنگی موجود کنار پی‌ها، گودها و کانال‌ها، به‌درون پی‌ها، گودها و کانال‌ها. مترمکعب ۲۴۷۰
۰۳۱۰۰۲ تهیه خاک مناسب، از خارج کارگاه، برای خاکریزها شامل کندن، بارگیری و حمل، تا فاصله ۵۰۰ متر و باراندازی در محل مصرف. مترمکعب ۲۰۹۰۰
۰۳۱۰۰۳ اختلاط دو یاچند نوع مصالح، به‌منظور ساختن بدنه راه و سایر کارهای مشابه آن. مترمکعب ۳۳۶۰
۰۳۱۰۰۴ پخش خاک‌های نباتی ریسه شده، تنظیم و رگلاژ آن در محل‌های مورد نظر. مترمکعب ۲۰۵۰
۰۳۱۰۰۵ پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، که در محل‌های تعیین شده با هرضخامت دپو شود. مترمکعب ۱۴۶۰

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۲

ردیف شرح واحد بهای واحد
۳۱۰۰۱ ریختن خاک‌ها یا مصالح سنگی موجود کنار پی‌ها، گودها و کانال‌ها، به‌درون پی‌ها، گودها و کانال‌ها. مترمکعب ۲۱۵۰
۳۱۰۰۲ تهیه خاک مناسب، از خارج کارگاه، برای خاکریزها شامل کندن، بارگیری و حمل، تا فاصله ۵۰۰ متر و باراندازی در محل مصرف. مترمکعب ۱۸۱۰۰
۳۱۰۰۳ اختلاط دو یاچند نوع مصالح، به‌منظور ساختن بدنه راه و سایر کارهای مشابه آن. مترمکعب ۲۹۲۰
۳۱۰۰۴ پخش خاک‌های نباتی ریسه شده، تنظیم و رگلاژ آن در محل‌های مورد نظر. مترمکعب ۱۷۴۰
۳۱۰۰۵ پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، که در محل‌های تعیین شده با هرضخامت دپو شود. مترمکعب ۱۲۷۰

 


فهرست بهای سال ۱۳۸۸

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۳۱۰۰۱ ریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود کنار پی‌ها، گودها و کانالها، به‌درون پی‌ها، گودها و کانالها. مترمکعب ۸۷۵
۰۳۱۰۰۲ تهیه خاک مناسب، از درون یا خارج کارگاه، برای خاکریزها شامل کندن، بارگیری و حمل، تا فاصله ۵۰۰ متر و باراندازی درمحل مصرف. مترمکعب ۷۵۴۰
۰۳۱۰۰۳ اختلاط دو یاچند نوع مصالح، به‌منظور ساختن بدنه راه و سایر کارهای مشابه آن. مترمکعب ۱۱۹۰
۰۳۱۰۰۴ پخش خاکهای نباتی ریسه شده، تنظیم و رگلاژ آن در محلهای مورد نظر. مترمکعب ۷۲۵
۰۳۱۰۰۵ پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، که در محلهای تعیین شده با هرضخامت دپو شود. مترمکعب ۵۱۵

 

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور