Clicky
Skip to main content
عمومی

پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریز و توونان و تراکم دینامیکی

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۵

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۳۰۹۰۱ پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با ۸۵ درصد کوبیدگی به‌روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد. مترمکعب ۱۵۶۰۰
۰۳۰۹۰۲ پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با ۹۰ درصد کوبیدگی به‌روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد. مترمکعب ۱۸۰۰۰
۰۳۰۹۰۳ پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با ۹۵ درصد کوبیدگی به‌روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد. مترمکعب ۲۰۴۰۰
۰۳۰۹۰۴ پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با۱۰۰ درصد کوبیدگی به‌روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد. مترمکعب ۲۶۵۰۰
۰۳۰۹۰۵ تحکیم زمین‌های ماسه‌ای به روش تراکم دینامیکی (Dynamic Compaction) همراه با افزودن خاک مناسب.

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۴

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۳۰۹۰۱ پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با ۸۵ درصد کوبیدگی به‌روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد. مترمکعب ۱۳۹۰۰
۰۳۰۹۰۲ پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با ۹۰ درصد کوبیدگی به‌روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد. مترمکعب ۱۶۰۰۰
۰۳۰۹۰۳ پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با ۹۵ درصد کوبیدگی به‌روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد. مترمکعب ۱۸۲۰۰
۰۳۰۹۰۴ پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با۱۰۰ درصد کوبیدگی به‌روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد. مترمکعب ۲۳۷۰۰
۰۳۰۹۰۵ تحکیم زمین‌های ماسه‌ای به روش تراکم دینامیکی (Dynamic Compaction) همراه با افزودن خاک مناسب.

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۳

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۳۰۹۰۱ پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با ۸۵ درصد کوبیدگی به‌روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد. مترمکعب ۱۰۹۰۰
۰۳۰۹۰۲ پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با ۹۰ درصد کوبیدگی به‌روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد. مترمکعب ۱۲۶۰۰
۰۳۰۹۰۳ پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با ۹۵ درصد کوبیدگی به‌روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد. مترمکعب ۱۴۳۰۰
۰۳۰۹۰۴ پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با۱۰۰ درصد کوبیدگی به‌روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد. مترمکعب ۱۸۷۰۰
۰۳۰۹۰۵ تحکیم زمین‌های ماسه‌ای به روش تراکم دینامیکی (Dynamic Compaction) همراه با افزودن خاک مناسب.

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۲

ردیف شرح واحد بهای واحد
۳۰۹۰۱ پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با ۸۵ درصد کوبیدگی به‌روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد. مترمکعب ۸۹۹۰
۳۰۹۰۲ پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با ۹۰ درصد کوبیدگی به‌روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد. مترمکعب ۱۰۵۰۰
۳۰۹۰۳ پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با ۹۵ درصد کوبیدگی به‌روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد. مترمکعب ۱۲۰۰۰
۳۰۹۰۴ پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با۱۰۰ درصد کوبیدگی به‌روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر باشد. مترمکعب ۱۵۸۰۰
۳۰۹۰۵ تحکیم زمین‌های ماسه‌ای به روش تراکم دینامیکی (Dynamic Compaction) همراه با افزودن خاک مناسب.

 


فهرست بهای سال ۱۳۸۸

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۳۰۹۰۱ پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با ۸۵ درصد کوبیدگی به‌روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتیمتر باشد. مترمکعب ۴۰۲۰
۰۳۰۹۰۲ پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با ۹۰ درصد کوبیدگی به‌روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتیمتر باشد. مترمکعب ۴۶۲۰
۰۳۰۹۰۳ پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با ۹۵ درصد کوبیدگی به‌روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتیمتر باشد. مترمکعب ۵۲۳۰
۰۳۰۹۰۴ پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با۱۰۰ درصد کوبیدگی به‌روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتیمتر باشد. مترمکعب ۶۷۸۰
۰۳۰۹۰۵ تحکیم زمین‌های ماسه‌ای به روش تراکم دینامیکی Dynamic Compaction))، همراه با افزودن خاک مناسب.

 

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور