Clicky
Skip to main content
عمومی

پخش، آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۵

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۳۰۸۰۱ تسطیح بسترخاکریزها با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی. مترمربع ۳۵۰
۰۳۰۸۰۲ آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه‌ها و مانند آن‌ها، تاعمق ۱۵ سانتی‌متر با تراکم ۸۵ درصد به‌روش آشو اصلاحی. مترمربع ۱۱۷۰
۰۳۰۸۰۳ آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه‌ها و مانند آن‌ها، تا عمق ۱۵ سانتی‌متر با تراکم ۹۰ درصد به‌روش آشو اصلاحی. مترمربع ۱۵۴۰
۰۳۰۸۰۴ آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یاکف ترانشه‌ها و مانند آن‌ها، تا عمق ۱۵ سانتی‌متر با تراکم ۹۵ درصد به‌روش آشو اصلاحی. مترمربع ۱۸۹۰
۰۳۰۸۰۵ آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه و مانند آن‌ها، تاعمق ۱۵ سانتی‌متر با تراکم ۱۰۰ درصدبه‌روش آشو اصلاحی. مترمربع ۲۸۰۰

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۴

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۳۰۸۰۱ تسطیح بسترخاکریزها با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی. مترمربع ۳۱۵
۰۳۰۸۰۲ آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه‌ها و مانند آن‌ها، تاعمق ۱۵ سانتی‌متر با تراکم ۸۵ درصد به‌روش آشو اصلاحی. مترمربع ۱۰۷۰
۰۳۰۸۰۳ آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه‌ها و مانند آن‌ها، تا عمق ۱۵ سانتی‌متر با تراکم ۹۰ درصد به‌روش آشو اصلاحی. مترمربع ۱۴۰۰
۰۳۰۸۰۴ آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یاکف ترانشه‌ها و مانند آن‌ها، تا عمق ۱۵ سانتی‌متر با تراکم ۹۵ درصد به‌روش آشو اصلاحی. مترمربع ۱۷۱۰
۰۳۰۸۰۵ آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه و مانند آن‌ها، تاعمق ۱۵ سانتی‌متر با تراکم ۱۰۰ درصدبه‌روش آشو اصلاحی. مترمربع ۲۵۲۰

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۳

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۳۰۸۰۱ تسطیح بسترخاکریزها با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی. مترمربع ۲۵۰
۰۳۰۸۰۲ آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه‌ها و مانند آن‌ها، تاعمق ۱۵ سانتی‌متر با تراکم ۸۵ درصد به‌روش آشو اصلاحی. مترمربع ۸۸۵
۰۳۰۸۰۳ آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه‌ها و مانند آن‌ها، تا عمق ۱۵ سانتی‌متر با تراکم ۹۰ درصد به‌روش آشو اصلاحی. مترمربع ۱۱۴۰
۰۳۰۸۰۴ آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یاکف ترانشه‌ها و مانند آن‌ها، تا عمق ۱۵ سانتی‌متر با تراکم ۹۵ درصد به‌روش آشو اصلاحی. مترمربع ۱۳۹۰
۰۳۰۸۰۵ آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه و مانند آن‌ها، تاعمق ۱۵ سانتی‌متر با تراکم ۱۰۰ درصدبه‌روش آشو اصلاحی. مترمربع ۲۰۵۰

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۲

ردیف شرح واحد بهای واحد
۳۰۸۰۱ تسطیح بسترخاکریزها با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی. مترمربع ۲۲۰
۳۰۸۰۲ آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه‌ها و مانند آن‌ها، تاعمق ۱۵ سانتی‌متر با تراکم ۸۵ درصد به‌روش آشو اصلاحی. مترمربع ۷۵۵
۳۰۸۰۳ آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه‌ها و مانند آن‌ها، تا عمق ۱۵ سانتی‌متر با تراکم ۹۰ درصد به‌روش آشو اصلاحی. مترمربع ۹۸۰
۳۰۸۰۴ آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یاکف ترانشه‌ها و مانند آن‌ها، تا عمق ۱۵ سانتی‌متر با تراکم ۹۵ درصد به‌روش آشو اصلاحی. مترمربع ۱۲۰۰
۳۰۸۰۵ آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه و مانند آن‌ها، تاعمق ۱۵ سانتی‌متر با تراکم ۱۰۰ درصدبه‌روش آشو اصلاحی. مترمربع ۱۷۷۰

 


فهرست بهای سال ۱۳۸۸

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۳۰۸۰۱ تسطیح بسترخاکریزها با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی. مترمربع ۸۹
۰۳۰۸۰۲ آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها، تاعمق ۱۵ سانتیمتر با تراکم ۸۵ درصد به‌روش آشو اصلاحی. مترمربع ۳۴۰
۰۳۰۸۰۳ آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها، تا عمق ۱۵ سانتیمتر با تراکم ۹۰ درصد به‌روش آشو اصلاحی. مترمربع ۴۳۰
۰۳۰۸۰۴ آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یاکف ترانشه ها و مانند آنها، تا عمق ۱۵ سانتیمتر با تراکم ۹۵ درصد به‌روش آشو اصلاحی. مترمربع ۵۲۰
۰۳۰۸۰۵ آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه و مانند آنها، تاعمق ۱۵ سانتیمتر با تراکم ۱۰۰ درصدبه‌روش آشو اصلاحی. مترمربع ۷۵۰

 

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور