Clicky
Skip to main content
عمومی

اضافه بها گروه پنجم با افزایش عمق پی یا کار در زیر تراز آبهای زیرزمینی

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۵

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۳۰۶۰۱ اضافه بها به‌ردیف‌های ۰۳۰۵۰۱ تا ۰۳۰۵۰۴، هرگاه عمق پی، کانال بیش از ۲ متر باشد، برای حجم خاک واقع شده در عمق ۲ تا ۳ متر، یک بار ۳ تا ۴ متر، دوبار، ۴ تا ۵ متر، سه بار و به‌همین ترتیب برای عمق‌های بیشتر. مترمکعب ۳۶۷۰
۰۳۰۶۰۲ اضافه بها به ‌ردیف‌های ۰۳۰۵۰۱، ۰۳۰۵۰۲ و ۰۳۰۵۰۴، هرگاه پی‌کنی، کانال‌کنی زیر تراز آب زیرزمینی انجام شود وآبکشی با تلمبه موتوری الزامی باشد. مترمکعب ۳۳۱۰۰

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۴

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۳۰۶۰۱ اضافه بها به‌ردیف‌های ۰۳۰۵۰۱ تا ۰۳۰۵۰۴، هرگاه عمق پی، کانال بیش از ۲ متر باشد، برای حجم خاک واقع شده در عمق ۲ تا ۳ متر، یک بار ۳ تا ۴ متر، دوبار، ۴ تا ۵ متر، سه بار و به‌همین ترتیب برای عمق‌های بیشتر. مترمکعب ۳۲۸۰
۰۳۰۶۰۲ اضافه بها به ‌ردیف‌های ۰۳۰۵۰۱، ۰۳۰۵۰۲ و ۰۳۰۵۰۴، هرگاه پی‌کنی، کانال‌کنی زیر تراز آب زیرزمینی انجام شود وآبکشی با تلمبه موتوری الزامی باشد. مترمکعب ۲۸۸۰۰

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۳

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۳۰۶۰۱ اضافه بها به‌ردیف‌های ۰۳۰۵۰۱ تا ۰۳۰۵۰۴، هرگاه عمق پی، کانال بیش از ۲ متر باشد، برای حجم خاک واقع شده در عمق ۲ تا ۳ متر، یک بار ۳ تا ۴ متر، دوبار، ۴ تا ۵ متر، سه بار و به‌همین ترتیب برای عمق‌های بیشتر. مترمکعب ۲۶۲۰
۰۳۰۶۰۲ اضافه بها به ‌ردیف‌های ۰۳۰۵۰۱، ۰۳۰۵۰۲ و ۰۳۰۵۰۴، هرگاه پی‌کنی، کانال‌کنی زیر تراز آب زیرزمینی انجام شود وآبکشی با تلمبه موتوری الزامی باشد. مترمکعب ۲۱۴۰۰

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۲

ردیف شرح واحد بهای واحد
۳۰۶۰۱ اضافه بها به‌ردیف‌های ۰۳۰۵۰۱ تا ۰۳۰۵۰۴، هرگاه عمق پی، کانال بیش از ۲ متر باشد، برای حجم خاک واقع شده در عمق ۲ تا ۳ متر، یک بار ۳ تا ۴ متر، دوبار، ۴ تا ۵ متر، سه بار و به‌همین ترتیب برای عمق‌های بیشتر. مترمکعب ۲۲۸۰
۳۰۶۰۲ اضافه بها به ‌ردیف‌های ۰۳۰۵۰۱، ۰۳۰۵۰۲ و ۰۳۰۵۰۴، هرگاه پی‌کنی، کانال‌کنی زیر تراز آب زیرزمینی انجام شود وآبکشی با تلمبه موتوری الزامی باشد. مترمکعب ۱۷۲۰۰

 


فهرست بهای سال ۱۳۸۸

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۳۰۶۰۱ اضافه بها به‌ردیف‌های ۰۳۰۵۰۱ تا ۰۳۰۵۰۴، هرگاه عمق پی، کانال یا گود بیش از ۲ متر باشد، برای حجم خاک واقع شده در عمق ۲ تا ۳ متر، یک بار ۳ تا ۴ متر، دوبار، ۴ تا ۵ متر، سه بار و به‌همین ترتیب برای عمقهای بیشتر. مترمکعب ۹۲۵
۰۳۰۶۰۲ اضافه بها به ‌ردیف‌های ۰۳۰۵۰۱، ۰۳۰۵۰۲ و ۰۳۰۵۰۴، هرگاه پی‌کنی، کانال‌کنی و گودبرداری زیر تراز آب زیرزمینی انجام شود وآبکشی با تلمبه موتوری الزامی باشد. مترمکعب ۷۶۰۰

 

یک دیدگاه

  • مهدی گفت:

    با سلام و خسته نباشید
    یک سوال در خصوص زیرتراز آب
    اگر فونداسیون اجرایی ما به ارتفاع ۱.۵ متر باشد و نصف عمق فونداسیون زیر ترازآب قرار گیرد، نحوه پرداخت زیرتراز آب چطور خواهد بود، در عمل ما تمامی تمهیدات را برای کل فونداسیون اعمال میکنیم نه ۰.۷۵ متر فونداسیون، خواهشمند در این خصوص راهنماییم کنید

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور