Clicky
Skip to main content
عمومی

خاکبرداری یا گودبرداری با استفاده از مواد سوزا، چکش هیدرولیکی یا مواد منبسط شونده

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۵

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۳۰۲۰۱ خاک‌برداری یا گودبرداری در زمین‌های سنگی با هر وسیله مکانیکی و با استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از خاک‌برداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. مترمکعب ۷۶۸۰۰
۰۳۰۲۰۲ خاک‌برداری یا گودبرداری در زمین‌های سنگی با استفاده از چکش هیدرولیکی، حمل مواد حاصل از خاک‌برداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل، برداشت و توده کردن آن. مترمکعب ۱۰۳۰۰۰
۰۳۰۲۰۳ خاک‌برداری یا گودبرداری در زمین‌های سنگی بدون استفاده از مواد سوزا، ولی با استفاده از مواد منبسط شونده. مترمکعب

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۴

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۳۰۲۰۱ خاک‌برداری یا گودبرداری در زمین‌های سنگی با هر وسیله مکانیکی و با استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از خاک‌برداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. مترمکعب ۷۱۱۰۰
۰۳۰۲۰۲ خاک‌برداری یا گودبرداری در زمین‌های سنگی با استفاده از چکش هیدرولیکی، حمل مواد حاصل از خاک‌برداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل، برداشت و توده کردن آن. مترمکعب ۱۱۴۵۰۰
۰۳۰۲۰۳ خاک‌برداری یا گودبرداری در زمین‌های سنگی بدون استفاده از مواد سوزا، ولی با استفاده از مواد منبسط شونده. مترمکعب

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۳

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۳۰۲۰۱ خاک‌برداری یا گودبرداری در زمین‌های سنگی با هر وسیله مکانیکی و با استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از خاک‌برداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. مترمکعب ۵۸۵۰۰
۰۳۰۲۰۲ خاک‌برداری یا گودبرداری در زمین‌های سنگی با استفاده از چکش هیدرولیکی، حمل مواد حاصل از خاک‌برداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل، برداشت و توده کردن آن. مترمکعب ۹۰۱۰۰
۰۳۰۲۰۳ خاک‌برداری یا گودبرداری در زمین‌های سنگی بدون استفاده از مواد سوزا، ولی با استفاده از مواد منبسط شونده. مترمکعب

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۲

ردیف شرح واحد بهای واحد
۳۰۲۰۱ خاک‌برداری یا گودبرداری در زمین‌های سنگی با هر وسیله مکانیکی و با استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از خاک‌برداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. مترمکعب ۴۹۶۰۰
۳۰۲۰۲ خاک‌برداری یا گودبرداری در زمین‌های سنگی با استفاده از چکش هیدرولیکی، حمل مواد حاصل از خاک‌برداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل، برداشت و توده کردن آن. مترمکعب ۷۷۲۰۰
۳۰۲۰۳ خاک‌برداری یا گودبرداری در زمین‌های سنگی بدون استفاده از مواد سوزا، ولی با استفاده از مواد منبسط شونده. مترمکعب

 


فهرست بهای سال ۱۳۸۸

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۳۰۲۰۱ خاک‌برداری در زمین‌های سنگی با هر وسیله مکانیکی و با استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از خاک‌برداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. مترمکعب ۲۷۶۰۰
۰۳۰۲۰۲ خاک‌برداری در زمین‌های سنگی با استفاده از چکش هیدرولیکی، حمل مواد حاصل از خاک‌برداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل، برداشت و توده کردن آن. مترمکعب ۳۲۳۰۰
۰۳۰۲۰۳ خاک‌برداری در زمین‌های سنگی بدون استفاده از مواد سوزا، ولی با استفاده از مواد منبسط شونده. مترمکعب

 

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور