Clicky
Skip to main content
عمومی

تسطیح و رگلاژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری، سرند کردن خاک، شن و ماسه، ریختن، پخش و تسطیح خاک های ریخته شده در خاکریزها

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۵

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۲۰۵۰۱ تسطیح و رگلاژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری پی‌ها، گودها و کانال‌ها که با ماشین انجام شده باشد. مترمربع ۴۵۰۰
۰۲۰۵۰۲ سرند کردن خاک، شن یا ماسه، برحسب حجم مواد سرند و مصرف شده در محل. مترمکعب ۶۵۳۰۰
۰۲۰۵۰۳ تهیه، حمل، ریختن، پخش و تسطیح هر نوع خاک زراعتی به هرضخامت. مترمکعب ۲۴۲۰۰۰
۰۲۰۵۰۴ ریختن خاک‌ها یا مصالح سنگی موجود در کنار پی‌ها، گودها و کانال‌ها، به‌درون پی‌ها، گودها و کانال‌ها در قشرهای حداکثر ۱۵ سانتی‌متر در هر عمق و پخش و تسطیح لازم. مترمکعب ۳۴۸۰۰
۰۲۰۵۰۵ پخش و تسطیح خاک‌های ریخته شده در خاکریزها در قشرهای حداکثر ۱۵ سانتی‌متر، در هر عمق و ارتفاع به‌غیر از پی‌ها، گودها و کانال‌ها. مترمکعب ۳۳۹۰۰

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۴

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۲۰۵۰۱ تسطیح و رگلاژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری پی‌ها، گودها و کانال‌ها که با ماشین انجام شده باشد. مترمربع ۳۷۰۰
۰۲۰۵۰۲ سرند کردن خاک، شن یا ماسه، برحسب حجم مواد سرند و مصرف شده در محل. مترمکعب ۵۴۵۰۰
۰۲۰۵۰۳ تهیه، حمل، ریختن، پخش و تسطیح هر نوع خاک زراعتی به هرضخامت. مترمکعب ۲۳۴۵۰۰
۰۲۰۵۰۴ ریختن خاک‌ها یا مصالح سنگی موجود در کنار پی‌ها، گودها و کانال‌ها، به‌درون پی‌ها، گودها و کانال‌ها در قشرهای حداکثر ۱۵ سانتی‌متر در هر عمق و پخش و تسطیح لازم. مترمکعب ۲۹۰۰۰
۰۲۰۵۰۵ پخش و تسطیح خاک‌های ریخته شده در خاکریزها در قشرهای حداکثر ۱۵ سانتی‌متر، در هر عمق و ارتفاع به‌غیر از پی‌ها، گودها و کانال‌ها. مترمکعب ۲۷۹۰۰۰

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۳

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۲۰۵۰۱ تسطیح و رگلاژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری پی‌ها، گودها و کانال‌ها که با ماشین انجام شده باشد. مترمربع ۲۲۹۰
۰۲۰۵۰۲ سرند کردن خاک، شن یا ماسه، برحسب حجم مواد سرند و مصرف شده در محل. مترمکعب ۳۳۷۰۰
۰۲۰۵۰۳ تهیه، حمل، ریختن، پخش و تسطیح هر نوع خاک زراعتی به هرضخامت. مترمکعب ۲۱۸۵۰۰
۰۲۰۵۰۴ ریختن خاک‌ها یا مصالح سنگی موجود در کنار پی‌ها، گودها و کانال‌ها، به‌درون پی‌ها، گودها و کانال‌ها در قشرهای حداکثر ۱۵ سانتی‌متر در هر عمق و پخش و تسطیح لازم. مترمکعب ۱۷۹۰۰
۰۲۰۵۰۵ پخش و تسطیح خاک‌های ریخته شده در خاکریزها در قشرهای حداکثر ۱۵ سانتی‌متر، در هر عمق و ارتفاع به‌غیر از پی‌ها، گودها و کانال‌ها. مترمکعب ۱۷۳۰۰

 


فهرست بهای سال ۱۳۹۲

ردیف شرح واحد بهای واحد
۲۰۵۰۱ تسطیح و رگلاژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری پی‌ها، گودها و کانال‌ها که با ماشین انجام شده باشد. مترمربع ۱۴۵۰
۲۰۵۰۲ سرند کردن خاک، شن یا ماسه، برحسب حجم مواد سرند و مصرف شده در محل. مترمکعب ۲۱۴۰۰
۲۰۵۰۳ تهیه، حمل، ریختن، پخش و تسطیح هر نوع خاک زراعتی به هرضخامت. مترمکعب ۱۸۴۵۰۰
۲۰۵۰۴ ریختن خاک‌ها یا مصالح سنگی موجود در کنار پی‌ها، گودها و کانال‌ها، به‌درون پی‌ها، گودها و کانال‌ها در قشرهای حداکثر ۱۵ سانتی‌متر در هر عمق و پخش و تسطیح لازم. مترمکعب ۱۱۳۰۰
۲۰۵۰۵ پخش و تسطیح خاک‌های ریخته شده در خاکریزها در قشرهای حداکثر ۱۵ سانتی‌متر، در هر عمق و ارتفاع به‌غیر از پی‌ها، گودها و کانال‌ها. مترمکعب ۱۰۹۰۰

 


فهرست بهای سال ۱۳۸۸

ردیف شرح واحد بهای واحد
۰۲۰۵۰۱ تسطیح و رگلاژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری پی‌ها، گودها و کانالها که با ماشین انجام شده باشد. مترمربع ۸۰۵
۰۲۰۵۰۲ سرند کردن خاک، شن یا ماسه، برحسب حجم مواد سرند و مصرف شده در محل. مترمکعب ۱۱۸۰۰
۰۲۰۵۰۳ تهیه، حمل، ریختن، پخش و تسطیح هر نوع خاک زراعتی به هرضخامت. مترمکعب ۹۳۱۰۰
۰۲۰۵۰۴ ریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود در کنار پی‌ها، گودها و کانالها، به‌درون پی‌ها، گودها و کانالها در قشرهای حداکثر ۱۵ سانتیمتر در هر عمق و پخش و تسطیح لازم. مترمکعب ۶۲۸۰
۰۲۰۵۰۵ پخش و تسطیح خاکهای ریخته شده در خاکریزها در قشرهای حداکثر ۱۵ سانتیمتر، در هر عمق و ارتفاع به‌غیر از پی‌ها، گودها و کانالها. مترمکعب ۶۰۷۰

 

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور