Clicky
Skip to main content
عمومی

مهمترین وظایف مهندس مجری

۱ – تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصرا توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان حقوقی یا مجریان انبوه ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان که در زمینه اجرا حسب مورد دارای مجوز یا پروانه اشتغال از وزارت راه و شهرسازی می باشند به عنوان مجری، طبق شرایط عمومی قرارداد و ضوابط مندرج در شرایط خصوصی و قراردادهای همسان مندرج در فصل هفتم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و شرح وظایف و مسئولیت‌های عمومی به شرح مواد هشت، نه، ده و یازده مجموعه شیوه نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بر اساس نقشه‌های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد که با صاحب کار و یا صاحب کاران برای انجام امور ساختمانی خود مکلف اند از این گونه مجری آن استفاده نمایند، مجریان نماینده فنی صاحبکار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد. شهرداری‌ها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند نام و مشخصات مجری که به وسیله صاحبکار معرفی شده و توسط سازمان استان کنترل صلاحیت و ظرفیت شده است را در پروانه مربوطه قید نمایند. مجری نسخه‌ای از قرارداد منعقده با صاحب کار را در اختیار شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان قرار می‌دهد. صاحبکار که خود مجری همان کار باشد نیاز به ارائه قرارداد ندارد اما تمامی مسئولیت ها و مقررات مجری که در مبحث دوم مقررات ملی آمده است بر عهده وی خواهد بود و مکلف است مفاد شرایط عمومی قراردادهای همسان را رعایت نماید. سازمان استان می‌تواند عملکرد اجرایی دفاتر مهندسی اجرایی ساختمان، مجریان حقوقی، مجریان انبوه ساز و دارندگان صلاحیت طرح و ساخت را بررسی نماید و در صورت اطلاع و یا مشاهده هرگونه تخلف، مکلف است مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصمیم، حسب مورد به سازمان راه و شهرسازی استان و شورای انتظامی استان اعلام نماید، تا در صورت محکومیت مجری نسبت به برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام شود.

۲ – کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت راه و شهرسازی انجام شود و مالکان مکلفند برای انجام امور ساختمانی خود از اینگونه مجریان استفاده نمایند.

۳ – مجری ساختمان در زمینه اجرا دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی و مطابق با قراردادهای همسان که با مالکان منعقد می نماید، اجرای عملیات ساختمان را بر اساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجری ساختمان نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد.

۴ – مجری ساختمان مسئولیت صحت انجام کلیه عملیات اجرای ساختمان را برعهده دارد و در اجرای این عملیات باید مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی، محتوای پروانه ساختمان و نقشه های مصوب مرجع صدور پروانه را رعایت نماید.

۵ – مجری موظف است برنامه زمانبندی کارهای اجرایی را به اطلاع ناظر برساند و کلیه عملیات اجرایی به ویژه قسمت هایی از ساختمان که پوشیده خواهد شد، با هماهنگی ناظر انجام داده و شرایط نظارت در چارچوب وظایف ناظر یا ناظرین در محدوده کارگاه را فراهم سازد.

۶ – مجری موظف است قبل از اجرا کلیه نقشه ها را بررسی و در صورت مشاهده اشکال نظرات پیشنهادی خود را برای اصلاح به طور کتبی به طراح اعلام نماید.

تبصره: مجری موظف است در حین اجرا چنانچه تغییراتی در برنامه تفصیلی اجرا ضروری تشخیص دهد، قبل از موعد انجام کار مراتب را با ذکر دلیل به طور کتبی به مالک اطلاع دهد. اعمال هر گونه تغییر مستلزم کسب مجوز کتبی ناظر خواهد بود.

۷ – مجری مکلف است حسب مورد از مهندسان رشته‌های دیگر ساختمان، کاردانهای فنی، معماران تجربی، کارگران و استادکاران و همچنین عوامل فنی ماهر استفاده کند و در هر محل که به موجب ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان داشتن پروانه مهارت فنی الزامی شده باشد، مقررات مذکور را رعایت نماید.

 -۸ مجری مکلف از مصالح مناسب مطابق مشخصات فنی ارائه شده در نقشه ها استفاده نموده و در صورتیکه مصالحی دارای استاندارد اجباری است از این نوع مصالح استفاده نماید.

۹ – مجری مکلف است پس از پایان کار نسبت به تهیه نقشه ها به همان صورتی که اجرا شده است (نقشه های چون ساخت) اعم از معماری، سازه ای و تاسیساتی و مانند آن اقدام نموده و پس از امضا و اخذ تایید ناظر (ناظران) یک نسخه از آنها را تحویل مالک و یک نسخه هم به شهرداری مربوطه تحویل نمایند.

۱۰ – مجری مکلف است نسبت به تضمین کیفیت اجرای ساختمانی که به مسئولیت خود می‌سازد، بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید و مواردی که مکلف به ارائه بیمه نامه تضمین کیفیت شده باشد، بیمه مزبور را به نفع مالک و یا مالکان بعدی تهیه و در اختیار ایشان قرار دهد.

۱۱ – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سایر مراجع کنترل ساختمان می توانند عملکرد اجرایی اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان را بررسی نمایند و مکلف اند در صورت اطلاع و مشاهده هرگونه تخلف مراتب را بررسی و اتخاذ تصمیم، حسب مورد به سازمان راه و شهرسازی استان و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام تا در صورت محکومیت نسبت به برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام نمایند.

تبصره: در صورت بروز خسارت ناشی از عملکرد مجری موظف است خسارت مربوطه را که به تایید مراجع ذیصلاح رسیده است جبران نماید.

۱۲ – اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان که توانایی طراحی و اجرای پروژه را به صورت توام دارند می توانند از وزارت راه و شهرسازی درخواست صلاحیت طرح و ساخت بنمایند.

۱۳- مجری مکلف است قبل از شروع عملیات اجرایی، مشخصات ساختمان در دست احداث را بر روی تابلویی در کنار معبر عمومی به صورتی که از فاصله مناسب برای عموم قابل دیدن باشد، درج نماید. این تابلو تا زمان پایان کار باید در محل باقی بماند شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه از شروع به کار یا ادامه کار ساختمان‌هایی که تابلو مشخصات را نصب ننموده اند، جلوگیری به عمل می‌آورند. ابعاد و اندازه تابلو و هم چنین مشخصاتی که باید بر روی تابلو قید شود توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تعیین می‌گردد.

۱۴- مجریان مکلفند پس از اتمام کار، برای تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به ترتیبی که وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌نماید اطلاعات فنی و ملکی ساختمان، گواهی ناظر و تاییدیه های لازم را در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار دهند. یک نسخه از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در اختیار شهرداری و یا سایر مراجع صدور پروانه برای صدور پایان کار قرار داده می شود.

۱۵- مطالعه و بررسی مشخصات مندرج در پروانه ساختمان، نقشه اجرایی و مشخصات فنی ساختمان قبل از شروع عملیات اجرایی و اعلام اشکالات و مغایرت های احتمالی بین پروانه ساختمان و نقشه ها یا نقشه ها با یکدیگر یا بین نقشه ها و مشخصات فنی و یا وجود نقص در آنها به طراح یا طراحان آن. در صورتی که این موارد منجر به تغییراتی در طراحی ساختمان گردد مراتب باید به صاحب کار نیز اعلام شود.

۱۶- ارائه برنامه زمانبندی کلی و تفصیلی کارهای اجرایی ساختمان از آغاز تا پایان کار و همچنین اعلام توقف و شروع مجدد آن به صاحب کار و ناظر هماهنگ کننده و فراهم نمودن شرایط نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان برای آنها به ویژه قسمت هایی از ساختمان که پوشیده خواهند شد و ایجاد هماهنگی در چارچوب وظایف تعیین شده برای ناظر هماهنگ کننده و سایر ناظران

۱۷- رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمانهای پیرامون آن و همچنین رعایت مسائل زیست محیطی کارگاه

۱۸ – صحت انجام تمامی عملیات اجرایی ساختمان رعایت مقررات ملی ساختمان رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، اجرای محتوای مندرج در پروانه ساختمان و نقشه های مصوب.

۱۹- اخذ موافقت و تایید کتبی صاحبکار، ناظر مربوطه و ناظر هماهنگ کننده در هر گونه تغییرات در برنامه تفصیلی اجرایی کار و اخذ موافقت و تایید کتبی صاحب کار و طراح مربوط و مسئول دفتر طراحی در هر گونه تغییراتی در نقشه ها و مشخصات فنی و مقررات ملی ساختمان مربوط به کار در دست اجرا.

۲۰ – استفاده از مهندسان و کاردان های فنی رشته های مختلف ساختمان و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال و کارگران و استادکاران و همچنین عوامل فنی ماهر دارای پروانه مهارت فنی.

۲۱ – تهیه و امضای سه سری نقشه کامل کار اجرا شده ساختمان (چون ساخت) و یک لوح فشرده از نقشه های معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی و اخذ تاییدیه لازم از ناظران حقیقی ذیربط یا ناظران حقوقی.

۲۲ – جبران خسارت ناشی از عملکرد خود به صاحب کار و اشخاص دیگر پس از تایید مراجع دارای صلاحیت

۲۳ – رعایت شرایط خصوصی قرارداد و مشخصات مندرج در پروانه ساختمان و نقشه های مصوب و ضوابط و مقررات شهرسازی در اجرای کار

۲۴ – رعایت مقررات ملی ساختمان و شیوه نامه و بخشنامه های قانونی صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی

۲۵ – اجرای موضوع قرارداد منطبق با اصول مهندسی و کیفیت مناسب و استفاده از مصالح مرغوب در حد استانداردهای اعلام شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که مراحل مختلف آن مورد تایید ناظران ذیربط حسب رشته آن و اخذ تاییدیه های مربوط به کنترل ساختمان در پایان هر مرحله از عملیات اجرایی از ناظران ذیربط

۲۶ – تحویل تمامی مدارک و مستندات فنی و ملکی ساختمان به صاحب کار پس از اتمام مراحل فوق

۲۷ – بیمه کردن کیفیت اجرای ساختمان که به مسئولیت مجری ساخته می‌شود بر اساس ماده ۱۸ آیین نامه ماده ۳۳ قانون، از طریق ارائه بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان و یا ارائه تضمین نامه کتبی و قانونی به نفع صاحبکار یا صاحبکاران بر اساس ضوابط و مقررات زیر:

  • مجریان مکلفند تمامی ساختمان های احداثی خود را تحت پوشش بیمه کیفیت اجرای ساختمان از طریق شرکت‌های بیمه تخصصی قرار دهند.
  • معیار های کنترل کیفیت ساختمان که برای برقراری پوشش بیمه لازم است، استانداردها، مقررات ملی ساختمان، پروانه ساختمان و مدارک فنی منضم به آن چک لیست ها و نقشه ها و شیوه نامه های مصوب می باشد.
  • مدت بیمه کیفیت اجرای ساختمان از ابتدای شروع بهره‌برداری و پس از تحویل ساختمان توسط مجری به صاحب کار یا صاحب کار آن در بخشهای مختلف ساختمان به شرح زیر است:

الف – سازه های ساختمانی شامل پی، اسکلت، سقف و سفت کاری حداقل ۱۰ سال

ب –  نمای ساختمان حداقل ۵ سال

ج – عایق رطوبتی ساختمان حداقل ۵ سال

د – تجهیزات و تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی آسانسورها حداقل ۳ سال

  • مجریانی که ساختمان در دست احداث خود را به دلایل قابل استناد و قبولی که مورد تایید سازمان استان باشد، نتوانند تحت پوشش بیمه کیفیت ساختمان قرار دهند، مکلفند از طریق ارائه ضمانتنامه بانکی و یا تضمین نامه کتبی که مفاد و کاربرگ آن توسط سازمان استان تهیه شده است و در سه نسخه آماده و در یکی از دفاتر اسناد رسمی مورد تایید قرار می‌گیرد، به نفع صاحب کار یا صاحب کاران تضمین کیفیت ساختمان نماید.

۲۸ – چنانچه قبل از پایان یافتن اجرای پروژه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد، فسخ یا ابطال قرارداد یا سلب صلاحیت قانونی مجری و نظایر آن ادامه کار مجری غیرممکن شود، عملیات ساختمانی با دستور ناظر هماهنگ کننده متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود مجری جدید یا رفع موانع فوق از مجری اول خواهد بود. در این گونه موارد ناظر هماهنگ کننده موظف است در صورت ادامه پروژه بدون مجری صاحب صلاحیت، مراتب را به سازمان استان مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نماید و مرجع صدور پروانه ساختمان از ادامه کار تا معرفی مجری جدید جلوگیری به عمل خواهد آمد.

۲۹ – دفتر مهندسی اجرای ساختمان باید دارای محل ثابت، مستقل از سایر دفاتر و دارای تابلو باشد. مسئول دفتر موظف است در صورت تغییر محل دفتر مراتب را به طور همزمان حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به سازمان راه و شهرسازی استان سازمان استان مرجع صدور پروانه ساختمان اطلاع دهد.

۳۰ – مجری زمانی می‌تواند اجرای کار دیگری را تقبل نماید که گزارش پیشرفت فیزیکی و عملیات اجرایی هر یک از واحدهای ساختمانی در دست اجرای او برابر ۷۵ درصد باشد و مراتب مورد تایید ناظر هماهنگ کننده و سازمان استان قرار گیرد.

۳۱ – چنانچه مجری در حدود ظرفیت اشتغال تعیین شده برای او، مسئولیت اجرای همزمان بیش از یک ساختمان یا مجتمع ساختمانی را تقبل نماید، ملزم می باشد در هر ساختمان یا مجتمع ساختمانی حسب پیچیدگی و حجم و ارتقاء کار، طبق نظر سازمان استان یک نفر مهندس رشته معماری یا عمران یا کاردان فنی رشته های ذکر شده یا معمار تجربی را به صورت تمام وقت به عنوان مسئول اجرای کارگاه در محل احداث بنا مستقر نماید.

۳۲ – در صورتی که مجری از حدود وظایف و مسئولیت های مندرج در این شیوه نامه مقررات ملی ساختمان و شرایط عمومی قرارداد که جزو لاینفک این شیوه‌نامه می باشد عدول نماید و یا مرتکب خلاف شود، ناظر یا ناظران ذیربط خلاف را به مجری ساختمان منعکس و با تعیین فرصت مناسب رعایت موارد ذیربط را از وی خواهند خواست. در صورت عدم تمکین مجری به دستورات ابلاغی، ناظر یا ناظران ذیربط موارد خلاف را با ذکر دلیل به ناظر هماهنگ کننده منعکس نموده و نامبرده موارد را به سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان گزارش خواهد نمود. حل اختلاف نظر ناظر، ناظران و ناظر هماهنگ کننده با مجری با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی مصوب ساختمان یا مجتمع و یا مجموعه ساختمانی با سازمان استان است و نظر سازمان استان تعیین کننده خواهد بود.

۳۳ – مرجع نظارت بر کار مجری، ناظران دارای پروانه اشتغال نظارت از وزارت راه و شهرسازی می باشند. سازمان استان نیز بر عملکرد اشخاص فوق نظارت می‌نماید و وزارت مسکن و شهرسازی نیز بر انجام امور ساختمانی نظارت عالیه خواهد داشت.

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور