Clicky
Skip to main content

به مجموع سنگهای آبرفتی بدست امده از بستر رودخانه ها که بطور مستقیم (بدون انجام دانه بندی) از محل قرضه که اکثرا رودخانه می باشد، برداشت شده و در لایه های زیرین زیرسازی مورد استفاده قرار می گیرد،  مخلوط رودخانه ای یا تونان گفته می شود. اندازه متوسط آنها از ۳ تا ۷۰ میلی متر می باشد که برای بستر سازی مناسب می باشد. بر اساس مقدمه فصل بیست و ششم فهرست بهای ابنیه شاخص خمیری (PI) مجاز برای مصالح رودخانه ای یا تونان موضوع ردیف ۲۶۰۷۰۱، حداکثر ۹ است.

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور