به مجموع سنگهای آبرفتی بدست امده از بستر رودخانه ها که بطور مستقیم (بدون انجام دانه بندی) از محل قرضه که اکثرا رودخانه می باشد، برداشت شده و در لایه های زیرین زیرسازی مورد استفاده قرار می گیرد،  مخلوط رودخانه ای یا تونان گفته می شود. اندازه متوسط آنها از ۳ تا ۷۰ میلی متر می باشد که برای بستر سازی مناسب می باشد. بر اساس مقدمه فصل بیست و ششم فهرست بهای ابنیه شاخص خمیری (PI) مجاز برای مصالح رودخانه ای یا تونان موضوع ردیف ۲۶۰۷۰۱، حداکثر ۹ است.