Clicky
Skip to main content
عمومی

فصل یازدهم: آجرکاری و شفته ریزی

۱ – منظور از ابعاد آجر فشاری در این فصل، حدود ۵.۵ × ۱۰ × ۲۱ سانتیمتر است، منظور از ضخامت یک و نیم آجر، حدود ۳۵ سانتی متر، یک آجره، حدود ۲۲ سانتی متر و نیم آجره، حدود ۱۱ سانتی متر است.

۲ – حجم حفره یا سوراخ های با مقطع کمتر از ۰.۰۵ متر مربع، از حجم آجرکاری یا طاق، کسر نخواهد شد و از بابت ایجاد چنین حفره یا سوراخ هایی در آجر کاری ها، پرداخت جداگانه ای صورت نخواهد گرفت.

۳ – ملاک اندازه گیری طاق ضربی، سطح افقی زیر آن است، به عبارت دیگر، افزایش ساطح ناشی از قوس طاق ضربی، در قیمت ها منظور شده و قابل پرداخت نیست.

۴ – هزینه دوغاب ریزی روی کارهای آجری (به استثنای طاق آجری)، در قیمت های واحد مربوط منظور شده و از این بابت پرداخت جداگانه ای صورت نخواهد گرفت.

۵ – در ردیف های طاق زنی، هزینه های ناشی از چوب بست زیر پا و سایر تجهیزات لازم برای اجرای طاق، در قیمت ها منظور شده است.

۶ – ردیف های مربوط به نماسازی و نماچینی آجری، قابل استفاده در تمام کارها به استثنای سقف های دارای نمای آجری است، مگر اینکه ردیف جداگانه ای برای آن پیش بینی شده باشد.

۷ – در نماسازی های آجری که نماچینی روی کار جدا از پشت کار انجام می شود، هزینه انجام کار برای سطح نما، بر حسب مورد از ردیف های ۱۱۰۶۰۱ تا ۱۱۰۶۰۳ و ۱۱۰۷۰۱ تا ۱۱۰۷۰۳ و ۱۱۱۰۰۱ و ۱۱۱۰۰۲، پرداخت می شود. توضیح اینکه، بهای اجرای اسکوپ یا سایر تمهیداتی که برای اتصال نما به پشت کار انجام می شود، جداگانه قابل پرداخت است. بهای ملات مصرفی بین نماچینی و پشت کار در قیمت های ردیف های مربوط منظور شده است.

۸ – آجر مصرفی در ردیف های ۱۱۰۶۰۱ تا ۱۱۰۶۰۳ از نوع آجرهای سفال بسته بندی در کارخانه مخصوص نماچینی است.

۹ – اضافه بهای ردیف ۱۱۰۸۰۱، در صورتی پرداخت می شود که کل ضخامت آجرچینی از یک نوع باشد.

۱۰ – برای پرداخت ردیف های ۱۱۰۸۰۲ تا ۱۱۰۸۰۵، ابتدای حجم کل آجرچینی، از ردیف های مربوط محاسبه و پرداخت می شود، سپس اضافه بهای یاد شده برای سطوحی که به صورت نما چیده شده است، پرداخت می شود.

۱۱ – منظور از نماچینی و نماسازی در ردیف های درج شده در این فصل، نماچینی به صورت راسته یا کله راسته است و هزینه نماچینی نقش های برجسته، هندسی و مانند آن (بجز هره چینی که بهای آن در ردیف مستقلی پیش بینی شده)، در این ردیف ها منظور نشده است.

۱۲ – به منظور پرداخت اضافه بهای موضوع ردیف ۱۱۰۸۱۰، به آجرکاری هایی که ردیف آن ها به صورت متر مربع است، باید واحد متر مربع با توجه به ضخامت آجرچینی مربوط، به مترمکعب تبدیل شود.

۱۳ – در ردیف های مربوط به شفته ریزی ، تمام هزینه های مربوط به اجرای کار، طبق نقشه و مشخصات و ریختن و جادادن شفته در هر محل و به هر شکل، منظور شده و هیچ گونه پرداخت جداگانه ای به غیر از آنچه به صراحت تعیین شده است، انجام نمی شود.

۱۴ – در ردیف های این فصل، هزینه تهیه و کارگذاری قطعات فلزی که طبق نقشه و مشخصات در آجر چینی مصرف می شوند منظور نشده است و بهای آن جداگانه پداخت می شود.

۱۵ – بهای طوقه چینی چاه بر حسب مورد از دیف های آجرکاری با در نظر گرفتن اضافه بهای ردیف ۱۱۰۸۱۱، پرداخت می شود.

۱۶ – منظور از دیوار دو جداره در ردیف های ۱۱۰۸۰۹ریال دیواری است که به منظور کنترل تبادل حرارتی و برودتی، به صورت دو جداره اجرا می شود. بین دو جدار دیوار که همزمان چیده می شود، باید کاملاً از مصالح بنایی خالی بوده و از ریختن ملات درون آن جلوگیری شود. هزینه قطعات اتصالی مورد استفاده در بین دو دیوار و بهای هر نوع عایق مصرفی در قیمت واحد منظور نشده و جداگانه قابل پرداخت است.

۱۷ – آهک منظور شده در ردیف های شفته ریزی، آهک سفید معمولی (هوایی) است.

۱۸ – نسبت های داده شده در ملات ها برای اختلاط ماسه و سیمان یا آهک نسبت حجمی است. برای مثال ملات ۱:۶ یعنی یک واحد حجم سیمان در مقابل ۶ واحد حجم ماسه، در ضمن نسبت های یاد شده به صورت کیلوگرم سیمان در متر مکعب ملات در جدول مربوط، در کلیات این فهرست آمده است.

۱۹ – در صورتی که اجرای دیوار یا نماچینی در ضخامت یک آجر و کمتر در قوس انجام شود، بابت سطحی که در قوس انجام می شود چهار درصد به قیمت ردیف مربوط اضافه می شود.

۲۰ – در صورتی که بر حسب مشخصات فنی، مقدار سیمان بیشتر و یا کمتر از ارقام مندرج در شرح ردیف های این فصل باشد، با توجه به جدول مندرج در کلیات این فهرست بها تفاوت بر اساس ردیف مربوط در فصل هشتم بتن درجا محاسبه می شود.

۲۱ – کارهای آجری یا آجر نسوز، با توجه به نوع آجر و ملات مربوط در هنگام برآورد به عنوان ردیف ستاره دار پیش بینی می شود.

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور