Clicky
Skip to main content
عمومی

فصل پنجم – قالب بندی چوبی

۱ – هزینه تمام قالب بندی ها باید با استفاده از ردیف های فصل قالب بندی فلزی برآورد شود، در صورت الزام شرایط اجرای کار یا در مواردی که مشخصات ویژه ای لازم است که باید از قالب چوبی استفاده شود، با تصویب کارفرما از قالب چوبی استفاده می شود.

۲ – منظور از تخته نراد خارجی، چوب های روسی یا مشابه آن است. چوب کاج وارداتی معروف به چوب روسی، اعم از اینکه چوب های یاد شده محصول کشور روسیه یا سایر کشورها باشد که چوب کاج آن ها شبیه چوب روسی است، تخته نراد خارجی نامیده می شود.

۳ – در اندازه گیری قالب بندی ها، سطوح بتن ریخته شده که در تماس با قالب است، ملاک محاسبه قرار می گیرد.

۴ – منظور از ارتفاع، که در ردیف های این فصل مشخص شده، به شرح زیر است.

۴ – ۱ – در مورد دیوار در طبقه اول روی پی، ارتفاع متوسط دیوار نسبت به رقوم روی پی که دیوار روی آن ها قرار می گیرد و در طبقات بعدی، ارتفاع متوسط دیوار نسبت به کف همان طبقه

۴ – ۲ – در مورد تیر و دال (تاوه)، ارتفاع متوسط قرارگرفتن پای شمع های قالب بندی تا سطح زیرین تیر و دال

۵ – در ردیف های این فصل، هزینه های پشت بند، چوب بست و باز کردن قالب و اجرای کامل کار در نظر گرفته شده است.

۶ – منظور از چوب بست در این فصل، مجموعه ای از قطعات فلزی یا چوبی یا مخلوطی از آن دو، به صورت افقی یا قائم یا مایل و یا قوسی است که برای نگهداری قالب و انتقال نیروهای ناشی از بتن ریزی از قالب به زمین یا سایر تکیه گاه ها، به کار برده می شود.

۷ – منظور از پشت بند، قطعات چهارتراش افقی، قائم یا مایل و یا قوسی است که از آن ها برای اتصال قطعات قالب به یکدیگر و تقویت آنها، استفاده می شود و می تواند به جای چهارتراش، قطعات فلزی یا ترکیبی از چوب و فلز باشد.

۸ – بتن نمایان (اکسپوز)، به بتنی اطلاق می شود که تخته های قالب بندی از لحاظ ابعاد و طرز قرار گرفتن، به صورت حکمی باشد.

۹ – منظور از جدار خارجی در ردیف ۰۵۰۸۰۱، جدار خارجی دیوار، ستون و یا تیری است (در سازه هایی که به صورت طبقه ای اجرا می شوند) که یک سوی آن به فضای باز ارتباط دارد و برای قالب بندی آن، تمهیدات ویژه ای، مانند بالکن چوبی یا فلزی موقت،جان پناه مناسب یا راه حل دیگری مورد نیاز باشد. مبنای محاسبه ارتفاع این نوع سازه ها، تراز کف طبقه ای است که کار در آن انجام می شود. این اضافه بها فقط به قالب بندی سطوح خارجی سازه های یاد شده تعلق می گیرد.

۱۰ – منظور از فاصله نگهدار در دیوارها، لوله فلزی یا پلاستیکی و میله دو سر رزوه و واشر و مهره است که برای مقابله با فشار بتن، مورد استفاده قرار می گیرد و بهای آن ها در ردیف های قالب بندی دیوارها، منظور شده است و چنانچه برای منابع آب، قیدهای مخصوصی برای جلوگیری از نفوذ آب مصرف شود، اضافه بهای مربوط، در ردیف ۰۵۰۸۰۲، پیش بینی شده است.

۱۱ – هزینه رنده و تمیز کردن قالب ها، در قیمت ها در نظر گرفته شده است و هیچ گونه اضافه بهایی برای آنها پرداخت نخواهد شد.

۱۲ – در ردیف های قالب بندی این فصل، بهای ماده رهاساز (روغن و مانند آن)، سیم و میخ لازم، در قیمت ها منظور شده است.

۱۳ – بهای انجام عملیات لازم برای ایجاد پخ در گوشه قالب ها، در قیمت های این فصل منظور شده است.

۱۴ – قالب بندی ستون های پایه (پداستال ها)، با توجه به سطح مقطع، از ردیف های ۰۵۰۳۰۱ و ۰۵۰۸۰۴، قابل پرداخت است.

۱۵ – هنگام تهیه برآورد، در صورتی که با تصویب کارفرما از تخته چندلا برای قالب بتن استفاده شود، ردیف آن به صورت ستاره دار پیش بینی می شود و در صورتی که حین اجرای کار، بنا به پیشنهاد پیمانکار و تصویب مهندس مشاور، از قالب های چندلا به جای تخته نراد خارجی (روسی یا مشابه) استفاده شود، بهای آن طبق ردیف های مربوط در این فصل، پرداخت می شود و هیچ گونه اضافه یا کسر بهایی پرداخت نخواهد شد.

۱۶ – با پرداخت ردیف های ۰۵۰۹۰۱ و ۰۵۰۹۰۲، در ارتباط با درزهای انبساط و درزهای کف سازی های بتنی، قالب بندی دو وجه درز که مجاور یکدیگر قرار گرفته اند، پرداخت نمی شود.

۱۷ – در مواردی که طبق نقشه یا دستور کار مهندس مشاور، قالب در کار باقی بماند، اضافه بهای ردیف ۰۵۰۸۰۸، پرداخت خواهد شد.

۱۸ – هزینه تخته کوبی و چوب بست لازم برای جلوگیری از ریزش خاک در پی ها، گودها و کانال ها (در صورت نیاز و اجرا)، با دستور کار مهندس مشاور و تنظیم صورت جلسه اجرایی بر حسب سطحی که تخته کوبی شده است (سطح تماس تخته با دیواره پی)، طبق ردیف ۰۵۱۰۰۱، پرداخت می شود.

۱۹ – به قالب بندی سطوح داخلی دیواره آسانسورها و کانال های عمودی تاسیسات، اضافه بهای ردیف ۰۵۰۸۰۱، تعلق می گیرد، ضمناً مبنای اندازه گیری ارتفاع در این نوع سازه ها، مشابه دیوارهای جدار خارجی، کف طبقه ایست که کار در آن اجرا می شود.

۲۰ – منظور از کف طبقه در این فصل، کف سازه ای طبقه است.

۲۱ – در صورتی که از قالب چوبی با پشت بند فلزی استفاده شود، قالب چوبی به حساب می آید و بهای آن، از ردیف های این فصل پرداخت می شود.

۲۲ – اضافه بهای ردیف ۰۵۰۸۰۵، قالب بندی سطوح شیبدار به ردیف ۰۵۰۷۰۱ قالب بندی پله ها تعلق نمی گیرد.

۲۳ – برای پرداخت هزینه اجرای سقف های قابلمه ای (وافل) علاوه بر ردیف ۰۵۰۴۰۵، حسب مورد هفتاد درصد بهای ردیف های ۰۵۰۴۰۱ تا ۰۵۰۴۰۴ در آن قسمت از سقف که وافل در آن اجرا شده پرداخت می شود.

۲۴ – در صورتی که ارتفاع دیوار، ستون، شناژ قائم، دال سقف و تیر، بیش از ده متر (مندرج در ردیف های این فصل) و تا بیست متر باشد به ازای هر متر مازاد بر ۱۰ متر سه درصد به بهای ردیف های مربوط اضافه می شود. به عبارت دیگر این اضافه بها برا متر اول، مازاد بر ده متر سه درصد، برای متر طول شش درصد، برای متر سوم، نه درصد و به همین ترتیب برای ارتفاع های بیشتر تا بیست متر عمل می شود.

مثال: چنانچه ارتفاع ستون ۱۸.۴ متر باشد، اضافه بها مازاد بر ده متر به این ترتیب محاسبه می شود:

۰.۲۵۲ = ۰.۰۳ ×(۱۰ – ۱۸.۴)

لذا ۲۵.۲ درصد به بهای ردیف مربوط و برای تماما سطح قالب بندی از ابتدا تا ۱۸.۴ متر تعلق می گیرد.

۲۵ – در صورتی که برای قطع بتن در محل درز اجرایی از رابیتس استفاده شود، بهای آن طبق ردیف ۱۶۰۴۱۲، در فصل کارهای فولادی سبک پرداخت می شود.

۲۶ – در مواردی که قالب باید به صورت یک سره در محل بازشوها اجرا و غیر قابل قطع باشد، سطح قالب اجرا شده در محل بازشوها، از سطح قالب بندی سازه کسر نمی شود.

 

گروه اول: تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی در پی و شناژ

گروه دوم: تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی در دیوارهای بتنی

گروه سوم: تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی در ستون ها و شناژهای قائم

گروه چهارم: تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی در تاوه ها (دال ها)، قالب های قابلمه ای (وافل) و سقف های مرکب

گروه پنجم: تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی در تیرهای بتنی

گروه ششم: تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی در شناژهای افقی روی دیوار

گروه هفتم: تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی در پله های بتنی

گروه هشتم: قالب بندی جدار خارجی و اضافه بهای قالب بندی

گروه نهم: قالب بندی درز انبساطی، انقباظی و انواع درز در کف سازی بتنی

گروه دهم: تهیه وسایل، چوب بست و تخته کوبی برای جلوگیری از ریزش خاک

یک دیدگاه

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور