Clicky
Skip to main content
عمومی

فصل هفتم – کارهای فولادی با میلگرد

۱ – در مورد ردیف هایی که پرداخت بهای واحد آنها، بر اساس وزن کار صورت می گیرد، وزن کار، طبق ابعاد درج شده در نقشه ها، مشخصات، دستور کارها و صورت جلسه های تنظیمی و به ماخذ جدول های استاندارد مربوط یا جدول های کارخانه سازنده، محاسبه و منظور خواهد شد.

۲ – هزینه های مربوط به تهیه و مصرف الکترود، مفتول یا سیم آرماتور بندی، در قیمت های واحد مربوط منظور شده واز این بابت، اضافه بها یا اضافه وزن پرداخت نمی شود.

۳ – بهای خرک ها و سنجاقک های مورد نیاز که به منظور حفظ فاصله میلگردها (اعم از مصالح فلزی یا پلاستیکی) از یکدیگر و یا از قالب بندی مورد استفاده قرار گرفته و در بتن باقی می مانند، بر اساس صورت جلسه های تنظیم شده و طبق ردیف های مربوط قابل پرداخت است.

۴ – در صورتی که میل مهار از یک سو جوش و از سوی دیگر پیچ و مهره باشد نصف وزن آنها از ردیف ۰۷۰۶۰۱ و نصف دیگر از ردیف ۰۷۰۶۰۲ پرداخت می شود.

۵ – اضافه بهای ردیف ۰۷۰۳۰۱، به تمام میلگردهای مصرفی در تیرچه تعلق می گیرد.

۶ – در هر یک از ردیف های این فصل که اشاره ای به نوع فولاد نشده، منظور فولاد نرم ST37 است.

۷ – میل مهارهای ذکر شده در این فصل، باید به روش رزوه های غلتکی ولید شوند.

۸ – ردیف ۰۷۰۷۰۶ برای اجرای عملیات کشش مهار ناتنیده و ردیف های ۰۷۰۷۰۴ و ۰۷۰۷۰۵ برای اجرای عملیات کشش مهار تنیده، شامل انجام آزمون اثباتی و در صورت لزوم آزمون خزشی و قفل کردن مهار به دفعات لازم، به منظور پایدار سازی دیواره خاکی مطابق مشخصات فنی می باشد.

۹ – آرماتور مصرفی برای ساخت میل مهارها از نوع A3 و به صورت رزوه شده رولینگ می باشد. کابل های فولادی مصرفی با مدول الاستیسیته ۲۰۰ گیگاپاسکال، مطابق استاندارد ASTM 416 می باشد.

۱۰ – هزینه اجرای عملیات کشش مهار آزمون (مهار قربانی) که به منظور شناخت و تدقیق طرح تحکیم دیواره خاکی صورت می گیرد، با تایید مهندس مشاور حسب مورد از ردیف های مربوط قابل پرداخت است. ردیف ۰۷۰۷۰۳ فقط به میل مهار تحت آزمون Pull out تعلق می گیرد.

۱۱ – هزینه حمل کابل ای فولادی و میل مهار مطابق هزینه حمل فولاد مصرفی (آهن آلات) از فصل بیست و هشتم حاسبه و پرداخت می گردد.

۱۲ – هزینه میلگرد گذاری برای تقویت واحد های بنایی نظیر میلگرد گذاری افقی و قائم اطراف بازشو یا تقویت دیواره های جدا شده از سیستم اصلی سازه ای، از ردیف ۰۷۰۳۰۲ پرداخت می شود. نحوه میلگرد گاری تقویتی واحد های بنایی مطابق مشخصات فنی و با دستور کار و تایید مهندس مشاور صورت می گیرد.

۱۳ – هزینه تهیه، ساخت و اجرای میلگرد بستر، به صورت نردبانی یا خرپایی پیش ساخته برای واحد های بنایی از ردیف ۰۷۰۳۰۲، با اعمال ضریب ۱.۴ پرداخت می شود. میلگرد بستر مورد استفاده باید حداقل به قطر ۳ میلیمتر، آجدار و دارای پوشش گالوانیزه گرم، مطابق مشخصات فنی بوده و به تایید مهندس مشاور برسد.

۱۴ – در استفاده از میلگرد های موضوع ردیف های ۰۷۰۲۰۸ و ۰۷۰۲۰۹ باید الزامات مندرج در بخشنامه شماره ۲۴۳۷۵۹/۹۴ مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نظیر عدم کاربرد میلگرد آجدار از نوع A4 در قاب های خمشی ویژه و دیوارهای برشی ویژه، مطابقت با خصوصیات عمومی استاندارد ملی ایران به شماره ۳۱۳۲ (تجدید نظر دوم – تیر ماه ۱۳۹۲)، دارا بودن حداقل ۱۶ درصد ازدیاد طول نسبی در طول معادل ۵ برابر قطر، استفاده از روش ترمکس در تولید میلگرد و دارا بودن کربن معادل (CE) حداکثر ۰.۵ برآورد شود. در ضمن کارخانه تولید کننده میلگرد باید گواهی سازمان ملی استاندارد برای تولید این میلگرد را اخذ کرده و نشان کارخانه و رده میلگرد بر روی آن حک شده باشد.

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور