Clicky
Skip to main content
عمومی

فصل هشتم – بتن درجا

۱ – هزینه تهیه و اجرای بتن در ردیف های مربوط به این فصل، به جز حالتی که روش عیاری طبق توضیحات بند ۲ این مقدمه ملاک عمل باشد، بر مبنای مقاومت فشاری مشخصه بتن (مندرج در نقشه ها و مشخصات فنی، بر اساس آیین نامه ایران و نمونه های استوانه ای استاندارد بر حسب مگاپاسکال)، پردات می شود.

۲ – پرداخت ردیف عملیات بتن ریزی بر اساس عیار سیمان مصرفی منوط به پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما هنگاه تهیه برآورد می باشد. در این صورت، قیمت ردیف کارهای بتنی بر اساس مقاومت متناظر با عیار سیمان مصرفی از رابطه تطبیقی زیر محاسبه، برآورد و پرداخت می شود.

 

Fc: مقاومت فشاری مشخصه بتن (مبنای پرداخت) بر حسب مگاپاسکال (Mpa)

W: عیار سیمان بر حسب کیلوگرم در متر مکعب بتن

رابطه یاد شده صرفاً برای موضوع این بند بوده و در سایر موارد نظیر تهیه طرح اختلاط و غیره، قابل استناد نمی باشد.

۳ – چنانچه تنها بر اساس مفاد بند ۲، روش پرداخت هزینه بتن ریزی بر اساس عیار سیمان مصرفی مد نظر بوده و استفاده از افزودنی های بتن ضروری باشد، با توجه به نوع و مشخصات ماده مورد نیاز، بر اساس دستورالعمل تهیه ردیف های ستاره دار، شرح و بهای واحد مورد نظر تهیه و جزو ردیف های این فصل منظور و پرداخت می شود، در غیر اینصورت هیچ گونه هزینه ای بابت مصرف مواد افزودنی پرداخت نمی گردد.

۴ – برای تعیین بهای واحد نظیر مقاومت فشاری مشخصه مبنای پرداخت (روش پرداخت هزینه بتن ریزی بر مبنای مقاومت فشاری مشخصه بتن یا بر اساس عیار سیمان مصرفی)، از میانیابی خطی بین نزدیکترین ردیف های نظیر، استفاده می شود.

۵ – منظور از مقاومت فشاری مشخصه در ردیف های این فصل، مقاومت مشخصه نمونه استوانه ای استاندارد مندرج در نقشه ها و مشخصات فنی یا دستورکارهای اجرایی است و حصول به مقاومت های بیشتر از مقاومت مشخصه در حین عملیات اجرایی موجب پرداخت اضافه نمی گردد. بدیهی است معیار پذیرش بتن، بر اساس آیین نامه بتن ایران بوده و در صورت عدم حصول به مقاومت مشخصه مورد نظر بر اساس ضوابط یاد شده، اقدام خواهد شد.پ

۶ – مطابق آیین نامه بتن ایران بتن های با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال و بالاتر در بتن آرمه به کار میرود و استفاده از بتن با مقاومت فشاری مشخصه ۱۲ مگاپاسکال در بتن آرمه تنها با داشتن توجیه کافی و در در مشخصات فنی اختصاصی مجاز است. از این رو برای بتن های با مقاومت فشاری مشخصه کمتر از ۱۲ مگاپاسکال ملاک پرداخت بر اساس عیار سیمان است.

۷ – برای ساخت و اجرای بتن های با مقاومت فشاری مشخصه بیش از ۴۰ مگاپاسکال لازم است، مشخصات فنی اختصاصی بتن های با مقاومت بالا تهیه و ضمیمه اسناد پیمان شود. قیمت ردیف این نوع بتن ریزی ها بر اساس دستورالعمل اقلام ستاره دار برآورد می شود.

۸ – پیمانکار ملزم است با اتخاذ تدابیر مناسب، بتن با مقاومت فشاری مشخصه طرح را تولید و اجرا نماید.

۹ – مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد، موظف است نسبت به تعیین معادن شن و ماسه مرغوب و مناسب برای تولید بتن اقدام نموده و مشخصات مصالح، ظرفیت و فاصله حمل مصالح سنگی اطمینان حاصل نموده و سپس قیمت پیشنهادی خود را بر اساس مناسبترین گزینه ارایه نماید. در محاسبه فاصله حمل شن و ماسه مصرفی جهت احتساب هزینه حمل مازاد بر ۳۰ کیلومتر، مبدا حمل، معادن یاد شده و مقصد، کارگاه ساختمانی است. در صورتی که در حین کار، محل معدن برای تامین مصالح مرغوب تربه منظور افزایش کیفیت بتن تغییر کند، افزایش هزینه حمل تنها در حالتی که روش عیاری مندرج در بند ۲ ملاک عمل باشد، پرداخت می شود.

۱۰ – رعایت حداقل مقدار سیمان لام برای حصول پایایی در شرایط محیطی مختلف مطابق آیین نامه بتن ایران، نشریه شماره ۵۵ این سازمان با عنوان “مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی” و مشخصات فنی خصوصی پیمان اجباری می باشد.

۱۱ – چنانچه روش پرداخت هزینه تهیه و اجرای بتن بر مبنای مقاومت فشاری مشخصه بتن باشد، هیچ گونه اضافه بهایی بابت مصرف سیمان اضافی جهت حصول مقاومت مشخصه طرح، رعایت حداقل مقدار سیمان قید شده در مشخصات فنی خصوصی پیمان و نظایر آن قابل پرداخت نمی باشد.

۱۲ – در تمام ردیف های این فصل، منظور از سیمان به طور عام سیمان پرتلند است.

۱۳ – نوع شن و ماسه مصرفی در این فصل به صورت طبیعی رودخانه ای، شکسته رودخانه ای و شکسته کوهی، با توجه به مشخصات فنی است.

۱۴ – هزینه دانه بندی مصالح، ساخت بتن به هر روش، حمل بتن از محل ساخت تا محل مصرف با هر وسیله، ریختن بتن به اشکال مختلف، مرتعش نمودن بتن و هرگونه افت ناشی از متراکم کردن بتن، ریخت و پاش ناشی از حمل و تخلیه آن، مرطوب نگهداشتن بتن و سایر هزینه های مربوط، در بهای ردیف ها منظور شده است.

۱۵- برای اجرای بتن نما، هیچ گونه اضافه بهایی به استثنای هزینه قالب بندی خاص آن که در فصل مربوط در نظر گرفته شده، پرداخت نمی شود.

۱۶ – حجم حفره های تعبیه شده در بتن، که حجم هر یک از آنها ۰.۰۵ مترمکعب یا کمتر باشد، در اندازه گیری از حجم بتن، کسر نخواهد شد.

۱۷ – اضافه بهای هزینه بتن ریزی پله ها و پاگردها، از ردیف ۰۸۰۳۰۲، پرداخت می شود.

۱۸ – به بتن ریزی سقف ها، اضافه بهای ردیف ۰۸۰۳۰۶، تعلق نمی گیرد.

۱۹ – ردیف ۰۸۰۳۰۵ (کرم بندی)، وقتی قابل پرداخت است که کرم بدی مورد نیاز بوده و اجرا شده باشد.

۲۰ – با پرداخت بای ردیف ۰۸۰۳۰۶، بهای ردیف های ۰۸۰۳۰۴ و ۰۸۰۳۰۵، پرداخت نمی شود.

۲۱ – اجرای ردیف ۰۸۰۳۰۸، مستلزم دستور کار مهندس مشاور است.

۲۲ – در صورت شمول ردیف ۰۸۰۳۰۳، ردیف ۰۸۰۳۰۲، قابل پرداخت نیست.

۲۳ – اضافه بها ردیف ۰۸۰۳۰۴، به بتن مگر (بتن نظافتی) تعلق نمی گیرد.

۲۴ – به دیوارها و ستون ها اضافه بهای ردیف ۰۸۰۳۰۱ تعلق نمی گیرد.

۲۵ – اضافه بهای ردیف ۰۸۰۳۰۱ به کلاف های بتنی دیوارهای با مصالح بنایی (غیر از فونداسیون) تعلق می گیرد.

۲۶ – در بهای ردیف های تهیه و اجرای بتن، حمل بتن و ریختن آن به هر وسیله پیش بینی شده است.

۲۷ – نوع مصالح ردیف های ۰۸۰۳۱۲ و ۰۸۰۳۱۳ و اجرای آن طبق مشخصات فنی و دستور مهندس مشاور خواهد بود.

۲۸ – اضافه بهای ردیف ۰۸۰۳۱۱ فقط به آن حجم از بتن تعلق می گیرد که آرماتور مصرفی در آن حجم، بیش از ۱۸۰ کیلوگرم در متر مکعب باید و به بخش هایی از بتن که مصرف آرماتور کمتر از ۱۸۰ کیلوگرم در متر مکعب باشد، تعلق نمی گیرد.

۲۹ – اضافه بهای ردیف های ۰۸۰۳۰۱ تا ۰۸۰۳۰۳ و ۰۸۰۳۱۰، به سقف های تیرچه بلوک، کامپوزیت و عرشه فولادی تعلق نمی گیرد.

۳۰ – ردیفای شماره ۰۸۰۶۰۱ و ۰۸۰۶۰۲ مربوط به تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق به دفعات لازم مطابق مشخصات فنی است که میزان دوغاب تزریق شده باید توسط مهندس مشاور برسد. دوغاب سیمان عملیات تزریق با نسبت وزنی آب به سیمان حداکثر ۰.۵ تهیه شده و فشار تزریق حداقل به میزان ۳ اتمسفر باشد.پ

۳۱ – ردیف ۰۸۰۶۰۳ برای تامین طول محدوده تزریق به کار می رود و چنانچه برای تامین عدم درگیری مهار تنیده با دوغاب از روش غلاف گذاری استفاده شود بابت انجام عملیات تزریق در تمام طول مهار، بهای آن از ردیف مربوط پرداخت می شود. این ردیف فقط به طول گیرداری مهار تعلق می گیرد.

۳۲ – هزینه تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق مهار آزمون (مهار قربانی) که به منظور شناخت و تدقیق طرح تحکیم دیواره صورت می گیرد، با تایید مهندس مشاور حسب مورد از ردیف های مربوط قابل پرداخت است.

۳۳ – بهای واحد ردیف ۰۸۰۷۰۱ که به منظور بتن پاشی دیواره خاکی صورت می گیرد، شامل رگلاژ و تمیز کاری سطوح، تهیه مصالح و اجرای بتن پاشی، مواد افزودنی تند گیر کننده، برداشت نمونه های آزمایشی، انجام آزمایش و کارهای لازم برای اجرای درست عملیات بتن پاشی است. مقادیر قابل پرداخت بر حسب مساحت اندازه گیری شده از روی نقشه ها در طول خط قابل اجرای عملیات بتن پاشی در مقطع دیواره خاکی محاسبه شده است.

۳۴ – منظور از ضخامت بتن پاشیده حداقل ضخامت بتن پاشیده شده می باشد، بنابراین ضخامت بتن پاشیده در هیچ یگ از قسمت های سطح بتن پاشی نباید از ضخامت مندرج در نقشه ها و مشخصات فنی کمتر باشد. هزینه بتن پاشیده شده اضافی برای پر کردن ناهمواری های سطحی و تامین حداقل ضخامت مورد نیاز و همچنین هزینه بتن پاشیده بازگشتی و تمیز کردن محیط کارگاه در بهای ردیف بتن پاشی منظور گردیده و از این بابت هیچ گونه اضافه پرداختی صورت نخواهد گرفت.

۳۵ – در بهای ردیف های بتن پاشی هزینه اجرای عملیات در سطوح با هر زاویه و ارتفاع منظور شده است.

۳۶ – مقاومت فشاری مشخصه بتن پاشیده حداقل برابر ۱۶ مگاپاسکال است.

۳۷ – ماسه مصرفی در بتن پاشیده باید با دانه بندی استاندارد یا مطابق مشخصات فنی باشد.

۳۸ – فولاد مصرفی در شبکه فولادی باید از نوع A2 بوده و شبکه فولادی مطابق مشخصات فنی با همپوشانی دو شبکه باشد. شبکه فولادی به نحو مناسب در جای خود استقرار یافته و یا با میخ های فولادی به قطر ۱۴ میلیمتر در فواصل مناسبی به طول نیم متر در جهت نصب شبکه در خاک کوبیده شود.

۳۹ – ژل میکروسیلیس موضوع ردیف ۰۸۰۵۰۳ در صورت پیش بینی در برآورد منضم به پیمان قابل پرداخت است.

یک دیدگاه

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور