Clicky
Skip to main content
عمومی

فصل هجدهم: اندودکاری و بندکشی

۱ – در اندود کاری ها، سطح کاری که از اندود پوشیده می شود اندازه گیری شده و برای صعوبت اجرای فصل مشترک، پخی یا گردی نبش ها و یا چفت ها، بجز آنچه در ردیف ها پیش بینی شده، اضافه قیمتی پرداخت نمی شود.

۲ – برای زخمی کردن سطح (غیر از سطوح بتنی و بتن مسلح) به منظور اندود کاری روی آن ها، هیچ گونه اضافه پرداختی انجام نمی شود.

۳ – در اندود کاری، سطوح مورب یا قوسی که با سطح قائم، زاویه ۳۰ درجه یا کمتر را تشکیل می دهد، جزو سطوح قائم و در غیر اینصورت، جزو سطوح افقی محسوب خواهد شد.

۴ – اجرای ردیف ۱۸۰۳۰۱، مستلزم دستور کار مهندس مشاور است و پس از تنظیم صورت جلسه انجام آن با مهندس مشاور، قابل پرداخت است.

۵ – در بندکشی ها، سطح نهایی که بندکشی می شود، اندازه گیری خواهد شد و سطح سوراخ هایی که هر کدام از ۰.۱ متر ربع کمتر باشد، از سطح بندکشی کسر نخواهد شد.

۶ – در بندکشی ها، تمیز کردن سطح زیرکار، در آوردن ملات اضافی و همچنین آب پاشی، در قیمت ردیف های مربوط منظور شده است.

۷ – در ردیف های این فصل، هزینه تهیه مصالح منظور شده است.

۸ – بهای ردیف های ۱۸۰۹۰۱، ۱۸۰۹۰۲، ۱۸۰۹۰۹ و ۱۸۰۹۱۰ مربوط به صفحات گچی به ضخامت ۱۲ تا ۱۵ میلیمتر بدون فایبر گلاس است. در این ردیف ها، بهای سازه گالوانیزه و اتصالات منظور نشده است واز ردیف های مربوط در فصل شانزدهم پرداخت می شود. اندازه گیری این ردیف ها طبق سطح یک رویه صورت می گیرد.

۹ – نسبت های داده شده در ملات ها برای اختلاط ماسه و سیمان، نسبت حجمی است. برای مثال ملات ۱:۶ یعنی یک واحد حجم سیمان در مقابل ۶ واحد حجم ماسه، در ضمن نسبت های یاد شده به صورت کیلوگرم سیمان در متر مکعب ملات در جدول مروبط، در کلیات این فهرست آمده است.

۱۰ – چنانچه اندود گچ و خاک یا سیان در روی سطوح ساده رابیتس انجام شود، اضافه بهایی معادل ۱۰ درصد و چنانچه در سطوح دکوراتیو انجام شود اضافه بهایی معادل ۳۰ درصد به بهای ردیف های مربوط به اندود اعمال می شود.

۱۱ – مصالح مندرج در ردیف ۱۸۰۵۰۴ موضوع نماسازی رزینی ترکیبی از نوع آلکیدی بلند روغن، مصالحی است که برای نما سازی خارج یا داخل ساختمان کاربرد دارد و شامل رزین بلند روغن آلکیدی است. این رزین دارای ۶۰ تا ۷۰ درصد روغن و ۲۰ تا ۳۰ درصد انیدرید فتالیک است. علاوه بر رزین، مصالح یاد شده شامل اکسید تیتانیوم، کربنات کلسیم و حلال بر پایه واد نفتی و مقادیری مواد فرعی دیگر است که در کارخانه تولید می شود.

۱۲ – مصالح مندرج در ردیف۱۸۰۵۰۵ موضوع نماسازی رزینی از نوع امولسیونی، مصالحی است که برای نما سازی داخل ساختمان از آن استفاده می شود و شامل رزین های امولسیونی مانند وینیل استات، اکسید تیتانیوم، کربنات کلسیم و مواد جزئی دیگر است که در کارخانه تولید شده باشد.

۱۳ – در اندازه گیری سقف های کاذب گچی، سطوح جاسازی شده یا باز گذاشته شده برای نصب چراغ ها و وسایل الکتریکی و مکانیکی و موارد مشابه که ساحت آن ها کمتر از ۰.۲۵ مترمربع است، از سطح کار کم نمی شود. دستمزد جاسازی موارد یاد شده در قیمت ردیف های مربوط پیش بینی نشده است.

۱۴ – در ردیف های بندکشی چنانچه از ملات پودر سنگ و سیمان سفید بجای ملات ماسه سیمان استفاده شود، ۲۰ درصد به بهای ردیف های مربوطه اضافه می شود.

۱۵ – در اجرای ردیف های ۱۸۱۱۰۱ و ۱۸۱۱۰۲، هزینه اجرای زیرسازی با قاب های (فلزی یا چوبی) و قطعات اتصال (پیچ ها و پرچ ها) جداگانه به صورت اقلام ستاره دار، قبل از مناقصه و در فصل شانزدهم برآورد می شوند.

۱۶ – پوشش های موضوع ردیف های ۱۸۱۱۰۱ و ۱۸۱۱۰۲، باید دارای گواهینامه فنی محصول از مراجع ذیربط باشد.

۱۷ – در اجرای گچ کاری به روش پاششی موضوع ردیف های ۱۸۰۲۰۸ و ۱۸۰۲۰۹ رعایت موارد زیر الزامی است.

۱۷ – ۱ – گچ مصرفی برای گچ کاری به روش پاششی موضوع ردیف های شماره ۱۸۰۲۰۸ و ۱۸۰۲۰۹ از نوع گچ پاششی پلیمری (جت گیپس) بوده و دستگاه گچ پاش و ابزار آلات گچ کاری پاششی و پرداخت نهایی باید با مشخصات فنی مطابقت داشته باشد.

۱۷ – ۲ – برای سطوحی که ردیف های مزبور پرداخت می شود، ردیف های اندود گچ و خاک به شماره های ۱۸۰۲۰۱ تا ۱۸۰۲۰۳ یا ردیف های سفید کاری به شماره های ۱۸۰۲۰۴ و ۱۸۰۲۰۵ پرداخت نمی شود.

۱۷ – ۳ – پرت گچ کاری به روش پاششی در ردیف های مزبور دیده شده است.

گروه اول: اندود کاهگل

گروه دوم: اندود گچ و خاک

گروه سوم: اندود سیمانی

گروه چهارم: اندود تخته ماله ای با ملات سیمان، پودر و خاک سنگ

گروه پنجم: اندود تگرگی با ملات سیمان، پودر و خاک سنگ و نماسازی رزینی

گروه ششم: نماسازی چکشی، موزاییکی و کف سازی موزاییکی

گروه هفتم: تهیه مصالح و ساختن درپوش روی دیوار و سایه بان بتنی بالای پنجره

گروه هشتم: بندکشی

گروه نهم: تهیه و نصب صفحات گچی وسقف گچی

گروه دهم: آماده سازی، تهیه مصالح و اجرای نازک کاری رویه با پوشش سلولوزی

گروه یازدهم: تهیه و نصب نمای پیش ساخته با سیمان الیاف دار

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور