Clicky
Skip to main content
عمومی

فصل ششم – قالب بندی فلزی

۱ – منظور از قالب بندی فلزیدر این فصل، قالبی است که از ورق توام با انواع پرویل های فولادی ساخته شده باشد.

۲ – در اندازه گیری قالب بندی ها، سطوح بن ریخته شده که در تماس با قالب است، ملاک محاسبه قرار می گیرد.

۳ – منظور از ارتفاع در ردیف های این فصل، به ترتیب زیر است.

۳ – ۱ – در مورد دیوار در طبقه اول روی پی، ارتفاع متوسط دیوار نسبت به رقوم روی پی که دیوار روی آن قرار می گیرد، و در طبقات بعدی/ف ارتفاع متوسط دیوار نسبت به کف همان طبقه.

۳ – ۲ – در مورد تیر و دال (تاوه)، ارتفاع متوسط قرار گرفتن پای شمع های قالب بندی تا سطح زیرین تیر و دال

۴ – در ردیف های این فصل، هزینه پشت بند، چوب بست و داربست و باز کردن قالب و اجرای کامل کار در نظر گرفته شده است.

۵ – منظور از چوب بست و داربست در این فصل، مجموعه ای از فطعات فلزی یا چوبی یا مخلوطی از آن دو، به صورت افقی یا قائم یا مایل و یا قوسی است که برای نگهداری قالب و انتقال نیروی ناشی از بتن ریزی از قالب به زمین یا سایر تکیه گاه ها، به کار برده می شود.

۶ – منظور از پشت بند، پروفیل های فلزی افقی، قائم یا مایل و یا قوسی است که از آن ها برای نگهداری قالب در مقابل نیروهای ناشی از بتن ریزی به کار برده می شود. پشت بند قالب فلزی می تواند از جنس چوب نیز باشد.

۷ – منظور از تخته نراد خارجی در ردیف ۰۶۰۸۰۱، جدار خارجی دیوار، ستون یا تیری است (در سازه هایی که به صورت طبقه ای اجرا می شوند) که یک سوی آن به فضای باز ارتباط دارد و برای قالب بندی آن، تمهیدات ویژه ای، مانند بالکن چوبی یا فلزی موقت، جان پناه مناسب یا راه حل های دیگری مورد نیاز باشد. مبنای محاسبه ارتفاع این نوع سازه ها، تراز کف طبقه ای است که کار در آن انجام می شود. این اضافه بها فقط به قالب بندی سطوح خارجی ساز های یاد شده تعلق می گیرد.

۸ – منظور از فاصل نگهدار در دیوارها، لوله های فلزی یا پلاستیکی و میله دو سر روزه و واشر و مهره به منظور مقابله با فشار بتن است، که بهای آن در ردیف های قالب بندی دیوار منظور شده است و چنانچه برای منابع آب، قیدهای مخصوصی برای جلوگیری از نفوذ آب مصرف شود، اضافه بهای مربوط، در ردیف های ۰۶۰۸۰۲، پیش بینی شده است.

۹ – در ردیف های قالب بندی این فصل، بهای ماده رهاسازه (روغن و مانند آن)، پیچ و مهره لازم، در قیمت ها منظور شده است.

۱۰ – بهای انجام عملیات لازم برای ایجاد پخ در گوشه قالب ها، در قیمت های این فصل منظور شده است.

۱۱ – هزینه تمیز کردن قالب ها در قیمت ها در نظر گرفته شده است.

۱۲ – در صورتی که بنا به تقاضای پیمانکار و تایید مهندس مشاور از قالب چوبی با کوبیدن ورق فلزی در داخل آن استفاده شود، بهای قالب بندی برابر ۷۵ درصد ردیف های این فصل پرداخت می شود.

۱۳ – قالب بندی ستون پایه ها (پداستال ها)، با توجه به سطح مقطع، از ردیف های ۰۶۰۳۰۱ و ۰۶۰۸۰۴ قابل پرداخت است.

۱۴ – با پرداخت ردیف های ۰۶۰۹۰۱ و ۰۶۰۹۰۲، در ارتباط با درزای انبساط و درزهای کف سازی های بتنی، قالب بندی دو وجه درز که مجاور یکدیگر قرار گرفته اند، پرداخت نمی شود.

۱۵ – منظور از قالب لغزنده ردیف های ۰۶۱۰۰۱ و ۰۶۱۰۰۲، قالبی است که سطح بتن با سطح قالب، در طول اجرای سازه، دایماً در تماس باشد و تغییر مکان آن با لغزش انجام شود، بنابراین، قالب هایی را که در هر نوبت، از محل خود باز شده و دوباره، در محل جدید بسته می شوند (قالب تکراری)، نمی توان جزو قالب های لغزنده به حساب آورد.

۱۶ – به قالب بندی سطوح داخلی دیواره آسانسورها و کانال های عمودی تاسیسات، اضافه بهای ردیف ۰۶۰۸۰۱، تعلق می گیرد، ضمناً مبنای اندازه گیری ارتفاع در این نوع سازه ها، مشابه دیوارهای جدار خارجی، کف طبقه ایست که کار در آن انجام می شود.

۱۷ – منظور از کف طبقه در این فصل، کف سازه ای طبقه است.

۱۸ – اضافه بهای ردیف ۰۶۰۸۰۵، قالب بندی سطوح شیبدار به ردیف ۰۶۰۷۰۱ قالب بندی پله تعلق نمی گیرد.

۱۹ – در صورتی که ارتفاع دیوار، ستون، شناژ قائم، دال سقف و تیر، بیش از ده متر (مندرج در ردیف های فصل) و تا بیست متر باشد به ازای هر متر مازاد بر ده متر سه درصد به بهای ردیف های مربوط اضافه می شود. به عبارت دیگر این اضافه بها برای متر اول، مازاد بر ده متر سه درصد، برای متر دوم شش درصد، برای متر سوم نه درصد و به همین ترتیب برای ارتفاع های بیشتر تا ۲۰ متر عل می شود.

مثال: چنانچه ارتفاع ستون ۱۸.۴ متر باشد، اضافه بها مازاد بر ده متر به این ترتیب محاسبه می شود:

(۱۸.۴ – ۱۰) × (۰.۰۳) = ۰.۲۵۲

لذا ۲۵.۲ درصد به بهای ردیف مربوط و برای تمام سطح قالب بندی از ابتدا تا ۱۸.۴ متر تعلق می گیرد.

۲۰ – در صورتی که برای قطع بتن در محل درز اجرایی از رابیتس استفاده شود، بهای آن طبق ردیف مربوط در فصل کارهای فولادی سبک پرداخت می شود.

۲۱ – در مواردی که قالب باید به صورت یک سره در محل بازشوها اجرا و غیر قابل قطع باشد، سطح قالب اجرا شده در محل بازشوها، از سطح قالب بندی سازه کسر نمی شود.

۲۲ – در صورت اجرای قالب بندی فلزی ماهیچه بتنی پشت جدول ها با بتن ریزی درجا و جدول های بتنی پیش ساخته، بهای ردیف ۰۶۰۱۰۲ پرداخت می شود.

گروه اول: تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در پی و شناژ

گروه دوم: تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در دیوارهای بتنی

گروه سوم: تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در ستون ها و شناژهای قائم

گروه چهارم: تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در تاوه ها (دال ها) و سقف های مرکب

گروه پنجم: تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در تیرهای بتنی

گروه ششم: تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در شناژهای افقی روی دیوار

گروه هفتم: تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در پله های بتنی

گروه هشتم: قالب بندی جدار خارجی و اضافه بهای قالب بندی

گروه نهم: قالب بندی درز انبساطی، درز در کف سازی بتنی و قالب بندی جهت تعبیه بازشوها

گروه دهم: قالب بندی لغزنده قائم و اضافه بهای قالب بندی دیوارها در صورتی که به شکل هرمی یا مخروطی اجرا شوند.

۲ دیدگاه

  • کتایون گفت:

    سلام وقتتون بخیر باشه
    لطفا در مورد قالبی ک با اجر چیده شده هم توضیحاتی رو بفرمایید میخوام بدونم اون رو فقط میتونم از فصل هفت بگیرم یا قالب هم میشه گرفت

  • آرش گفت:

    اگر دستور کار قالب بندی با دیوار آجری رو دارین میتونین از فصل مربوطه اش اقدام کنین. ولی اگر دستور کار ندارین فقط آیتم قالب بندی می تونین بگیرین.

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور