Clicky
Skip to main content
عمومی

فصل شانزدهم: کارهای فولادی سبک

۱ – در تمام ردیف های این فصل، بهای جوشکاری، برشکاری، پرچکاری و سوراخ کاری ها، و همچنین سنگ زدن و مانند آن، منظور شده و از این بابت، اضافه وجهی پرداخت نمی شود.

۲ – هزینه های مربوط به تهیه و مصرف الکترود، پیچ و مهره از نوع فولاد نرم معمولی، مفتول یا سیم، لحیم، پرچ و مانند آن، در قیمت های واحد منظور شده است و بابت اضافه وزن، اضافه ابعاد، مازاد بر ابعاد درج شده در نقشه ها، پرداختی صورت نخواهد گرفت. در مورد ردیف های که پرداخت بهای واحد آن ها بر اساس وزن کار صورت می گیرد، وزن کار، طبق ابعاد درج شده در نقشه و مشخصات و دستور کارها به ماخذ جدول های استاندارد مربوط یا جدول های کارخانه سازنده، محاسبه و منظور خواهد شد.

۳ – بهای اعضای فرعی چهارچوب مانند شاخک و فاصله نگهدار پایین چهارچوب که در ساخت چهارچوب فلزی موضوع ردیف ۱۶۰۱۰۱، مصرف می شود، از قیمت همین ردیف پرداخت می شود.

۴ – هزینه پرکردن داخل چهارچوب های فلزی با دوغاب ماسه سیمان، در ردیف ۱۶۰۱۰۱، منظور شده است و از این بابت پرداخت جداگانه ای به عمل نخواهد آمد.

۵ – برای اندازه گیری و پرداخت در و پنجره ساخته شده از پروفیل های توخالی، باید مقادیر به دست آمده از توزین، با اوزان حاصله از جدول ها و نقشه ها مقایسه شود و کمترین وزن مبنای پرداخت قرار گیرد.

۶ – در صورتی که در ساختمان در و پنجره و نرده آهنی، از مخلوط پرویل ها توپر، تسمه، ورق و پروفیل های توخالی، تواماً استفاده شود، باید وزن پروفیل های توپر، تسمه و ورق بر حسب مورد، از ردیف های ۱۶۰۱۰۲ و ۱۶۰۱۰۳ و وزن پروفیل های توخالی، از ردیف های ۱۶۰۱۰۴ و ۱۶۰۱۰۵ محاسبه و پرداخت شود.

۷ – دستمزد نصب و جاسازی یراق آلات از هر نوع (تمام لوازمی که روی درب و پنجره نصب می شود) مانند قفل و دستگیره در قیمت ردیف های مربوط منظور شده است. بهای تهیه یراق آلات تنها در ردیف های ۱۶۰۵۰۱ تا ۱۶۰۵۰۳، منظور شده است ولی در سایر ردیف ها، بهای تهیه آن ها جداگانه پرداخت می شود.

۸ – بهای آویزهای مورد نیاز زیرسازی سقف های کاذب، موضوع ردیف ۱۶۰۲۰۴ و ۱۶۰۲۰۵ از همین ردیف پرداخت می شود، اما عملیات اضافی که برای تامین اتصال آویز سقف انجام می شود، مانند کارگذاری لوله برای عبور آویز، کارگذاری ورق با شاخ مربوط در بتن برای جوش دادن آویز به آن یا ایجاد پایه آویز به وسیله تفنگ بست زنی، جداگانه پرداخت می شود.

۹ – در ردیف های پوشش سقف با ورق گالوانیزه، وزن ورق های مصرفی در کار محاسبه و پرداخت می شود.

۱۰ – بهای قاب فلزی یا چوبی مورد نیاز برای عملیات موضوع ردیف ۱۶۰۴۰۲، از ردیف های مربوط جداگانه پرداخت می شود.

۱۱ – بهای تهیه مصالح، ساخت و نصب زیرسازی برای عملیات موضوع ردیف ۱۶۰۴۰۶، جداگانه محاسبه و پرداخت می شود.

۱۲ – هزینه پی کنی و پی سازی ردیف های ۱۶۰۲۰۶ تا ۱۶۰۲۰۸، به صورت جداگانه از فصول مربوط پرداخت می شود.

۱۳ – هزینه عملیات بنایی برای نصب دریچه ها در ردیف های ۱۶۰۲۰۱ و ۱۶۰۲۰۲، پیش بینی شده است.

۱۴ – در صورت استفاده از ردیف های ۱۶۰۵۰۱ تا ۱۶۰۵۰۳، باید مشخصات فنی و نقشه جزئیات در و پنجره به اسناد مناقصه الحاق شود و با توجه به مشخصات تعیین شده، بهای واحد ردیف های مربوط محاسبه شود. بهای چهارچوب فولادی که برای نصب در و پنجره موضوع این ردیف ها، در داخل کارهای بنایی نصب می شود، جداگانه پرداخت می شود.

۱۵ – در ردیف های ۱۶۰۶۰۱ و ۱۶۰۶۰۲، هزینه قطعات اتصال پانل ها به یکدیگر و در گوشه ها و در اطاف بازشوها و همچنین مهاری ها، شامل استفاده از انواع میلگرد و پروفیل برای مهار به اجزای مجاور اسکلت ساختمان منظور شده است.

۱۶ – در ردیف های ۱۶۰۶۰۱ و ۱۶۰۶۰۲، سازه اختصاصی پیش بینی نشده و چنانچه برای دهانه های بزرگ بر طبق مشخصات، نیاز به سازه اختصاصی باشد، هزینه آن بر اساس ردیف های مربوط جداگانه محاسبه می شود.

۱۷ – اندود روی سطوح طرفین پانل ها در ردیف های مزبور در نظر گرفته نشده است و هزینه آن جداگانه بر طبق ردیف های مربوط محاسبه می شود.

۱۸ – ۱ – مشخصات فنی پانل های مشبک عایق دار باید حداقل الزامات مندرج در نشریه شماره ۳۸۵ با عنوان «دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سامانه های پانلی سه بعدی – تجدید نظر اول» را تامین نماید.

۱۸ – ۲ – در اجرای دیوارهای پانلی به روش پانل مشبک سه بعدی یا پانل های متشکل از اجزای فولادی سرد نورد رعایت تیپ بندی پانل های مصرفی با ملاحضات معماری نظیر نعل درگاه بازشو در مراحل سفارش از کارخانه سازنده، دپو در کارگاه، اجرا و نصب ضروری است. توجه به مشخصات فنی و استاندارد کارخانه تولید کننده پانل های سفارشی، رده محصولاد و مطابقت با مشخصات فنی طرح الزامی است.

۱۸ – ۳ – اضافه بهای ردیف ۱۶۰۶۰۵ مربوط به اجرای بازشوها به مساحت بیش از یک متر مربع، به آن سطح از دیوار تعلق می گیرد که برای تعبیه بازشوها در پانل ها عملیات اضافی نظیر برشکاری و تقویتی به کار رفته باشد.

۱۹ – ۱ – مشخصات فنی سازه های فولادی سرد نورد حسب مورد باید حداقل الزامات مندرج در نشریات شماره ۶۱۲ با عنوان «آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد – بخش سازه» و شماره ۶۱۳ با عنوان «آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد – بخش سازه» را تامین نماید.

۱۹ – ۲ – کارهای موضوع ردیف ۱۶۰۷۰۱ برای اجرای دیوارهای پانلیباربر یا غیرباربر فولادی سرد نورد شده گالوانیزه می باشد. بهای تمام قطعات فولادی سرد نورد لازم در ساخت این نوع دیوارها نظیر استفاده از قطعات پشتیبان و تقویتی در سازه گالوانیزه برای نصب رادیاتور، جعبه آتش شانی، خروجی هواکش تهویه، دریچه بازدید یا چارچوب در، پنجره و بازشو، تامین درز انقطاع، همچنین تعبیه اعضای کمکی در سازه گالوانیزه به منظور نصب لوله های آب، فاضلاب و تاسیسات، و یا در مواردی که سازه گالوانیزه از دو ردیف استاد استفاده شده باشد، از همان ردیف محاسبه می شود.

۱۹ – ۳ – قیمت کارهای موضوع ردیف ۱۶۰۷۰۱، به صورت ساخت صنعتی در کارخانه در نظر گرفته شده است، لذا هیچگونه اضاف بهایی بابت اجرا و نصب اعضا به صورت مجزا در محل اجرا قابل پرداخت نیست.

۱۹ – ۴ – هزینه اعضای پوششی نصب شده روی پانل نظیر صفحات گچی الیاف دار (گچ برگ)، صفحات سیمانی الیاف دار، صفحات پلی استایرن اکسترود شده، پوشش های آلومینیومی با لایه میانی پلی اتیلن یا پلی یورتان حسب مورد و از ردیف مربوط جداگانه پرداخت می گردد.

۱۹ – ۵ – هزینه بارگیری و باراندازی پانل های مشبک فولادی، پانل های متشکل از اجزای فولادی سرد نورد شده گالوانیزه، یا اجزای پانل های فولادی معمولی در ردیف های مربوط لحاظ شده و از این بابت پرداخت جداگانه مجاز نمی باشد.

۱۹ – ۶ – اضافه بهای ردیف ۱۶۰۷۰۵ فقط به آن قسمت از پانل دیواری که قوس دارد تعلق می گیرد.

۲۰ – تهیه و اجرای کلیه کارهای زیرسازی فلزی برای ساخت پانل از نوع فولاد معمول ساختمانی به منظور نصب ورق های ساندویچی آلومینیومی، بر اساس ردیف ۱۶۰۲۰۹ محاسبه و پرداخت می شود.

۲۱ – هزینه گالوانیزه گرم قطعات فولادی موضوع ردیف شماره ۱۶۰۲۱۴ برای آبکاری و جلوگیری از خوردگی مصنوعات فلزی نظیر مواردی که در تصفیه خانه های آب و فاضلاب، یا در مجاورت مواد خورنده یا در معرض شرایط محیطی بسیار مهاجم قرار می گیرند، مانند: حفاظ، نرده، نردبان، قاب فلزی کف پله، دریچه، درپوش، کف سازی فولادی با ورق ساده یا آج دار در نظر گرفته شده است.

۲۲ – دریچه های کامپوزیتتی موضوع ردیف ۱۶۰۲۱۶ از نوع دریچه های بازدید بوده که در تصفیه خانه های آب و فاضلاب یا ابنیه آبی و تحت بار ترافیک سواره رو واقع نمی شوند. لازم است مشخصات فنی آن ها در دفترچه مشخصات فنی پیمان درج شود.

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور