Clicky
Skip to main content
عمومی

فصل سیزدهم: عایق کاری رطوبتی

۱ – در عایق کاری های رطوبتی، مقدار همپوشانی باید به میزان درج شده در نقشه ها و مشخصات فنی باشد و در صورتی که در نقشه و مشخصات فنی اندازه آن تعیین نشده باشد، ۱۰ سانتیمتر اجرا می شود.

۲ – مبنای اندازه گیری و پرداخت سطح ظاهری عایق کاری دشه، طبق ابعاد درج شده در نقشه ها و صورت جلسه هاست. هزینه همپوشانی در ردیف های این فصل منظور شده است.

۳ – قیمت های واحد ردیف های این فصل، برای انجام کار در تمام سطوح، اعم از افقی، قائم، مورب، منحنی و مانند آن است و هیچ گونه اضافه بهایی بابت صعوبت، عمق، انحنا و مانند آن، بجز آنچه به صراحت مشخص شده است، قابل پرداخت نیست.

۴ – مقدار قیر مورد مصرف در ردیف های این فصل، برای یک متر مربع عایق کاری رطوبتنی، به ترتیب برابر است با:

۴ – ۱ – اندود قیری، ردیف های ۱۳۰۱۰۱ و ۱۳۰۱۰۲، ۲ کیلوگرم

۴ – ۲ – دو قشر اندود قیر با یک لای گونی، ۳.۵ کیلوگرم

۴ – ۳ – سه قشر اندود قیر با دو لایه گونی، ۵ کیلوگرم

۴ – ۴ – چهار قشر اندود قیر با سه لایه گونی، ۶.۵ کیلوگرم

۵ – منظور از سایر سطوح در ردیف های این فصل، سطوحی به غیر از سطوح حمام ها، توالت ها و روی پی هاست.

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور