Clicky
Skip to main content
عمومی

فصل سوم – عملیات خاکی با ماشین

۱ – حجم عملیات خاکی، بر اساس کار اجرا شده طبق نقشه ها، دستورکارها و صورت مجلس ها، محاسبه می شود و از بابت تغییر حجم ناشی از نشست، تورم یا کوبیدن، هیچ گونه پرداخت جداگانه ای به عمل نخواهد آمد.

۲ – حجم عملیات خاکی ناشی از احداث پله ها روی شیروانی خاکریزهای موجود یا سراشیب های بستر خاکریز (در مواردی که نیاز به پله دارد)، با پیشنهاد مهندس مشاور و تایید کارفرما، مطابق نقشه های اجرایی محاسبه و پرداخت خواهد شد.

۳ – به قیمت های واحد این فصل، هیچ گونه بها یا اضافه بهایی، مانند پروفیل سازی در خاکبرداری و وجود محدودیت یا صعوبت در عملیات خاکی (به استثنای آنچه که به صراحت یاد شده است)، تعلق نمی گیرد.

۴ – در این فصل انواع زمین ها، به صورت زیر طبقه بندی می شوند:

۴ – ۱ – زمین های لجنی، زمین هایی هستند که وسائل کار با وزن طبیعی خود به حدی در آن فرو رود که انجام کار به سهولت مقدور نباشد.

۴ – ۲ – زمین های نرم، زمین هایی هستند که انجام عملیات در آنها، به وسیله بولدزر تا قدرت ۱۵۰ قوه اسب یا وسایل مشابه، بدون استفاده از ریپر عملی است.

۴ – ۳ – زمین های سخت، زمین هایی هستند که انجام عملیات در آنها، به وسیله بولدزر تا قدرت ۳۰۰ اسب یا وسایل مشابه، با استفاده از ریپر عملی است.

۴ – ۴ – زمین های سنگی، زمین هایی هستند که برای کندن آنها، مصرف مواد سوزا و منفجره ضروری باشد، یا استفاده از ماشین آلات سنگین، مانند بولدزر یا قدرت بیش از ۳۰۰ قوه اسب، الزامی باشد.

۵ – طبقه بندی زمین با تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما انجام می شود.

۶ – برداشت خاک های نباتی در حد ۱۰ سانتی متر، طبق دستور کار مهندس مشاور و اضافه بر آن با تصویب کارفرما انجام و هزینه آن، بر اساس ردیف خاکبرداری در زمین نرم، پرداخت می شود.

۷ – در مواردی که خاکبرداری یا گودبرداری با بولدزر یا وسیله مشابه آن، در گود انجام شود، به علت محدودیت شعاع عملیات ماشین، و صعوبت انتقال مواد حاصل از خاکبرداری به خارج از گود، اضافه بهای ردیف های ۰۳۰۴۰۱ و ۰۳۰۴۰۲ پرداخت می شود. گود به محلی اتلاق می شود که پس از خاکبرداری و رسیدن به رقوم نهایی، از همه جهت پایین تر از تراز زمین طبیعی قرار گرفته و عمق متوسط آن کمتر از ۶۰ سانتی متر نباشد.

۸ – پی ها و کانال هایی که به علت محدودیت فضای کار باید با بیل مکانیکی یا وسیله مشابه آن، کنده شوند، بر حسب مورد با استفاده از ردیف های ۰۳۰۵۰۱ تا ۰۳۰۵۰۳، برآورد می شوند.

۹ – هزینه وسیله مناسب برای عملکرد چکش هیدرولیکی، مانند بیل مکانیکی، در بهای ردیف ۰۳۰۵۰۴ منظور شده است.

۱۰ – در مواردی که برای اجرای پی سازی و احداث دیوارها، فاصله ای بین دیواره گود یا پی کنی و پی سازی لازم باشد که در نقشه های اجرایی پیش بینی نشده است، این فاصله اضافی، بعد از اتمام عملیات باید با مصالح مورد قبول مهندس مشاور پر و در صورت لزوم کوبیده شده و بهای آن طبق ردیف های مربوط پرداخت شود.

۱۱ – چنانچه خاکبرداری، پی کنی و کانال کنی بیش از اندازه های درج شده در نقشه های اجرایی و دستور کارها انجام شود، پرکردن مجدد و در صورت لزوم کوبیدن قسمت های اضافی با مصالح با کیفیت قابل قبول مهندس مشاور، به عهده پیمانکار است و از این بابت وجهی پرداخت نخواهد شد.

۱۲ – نحوه پرداخت هزینه حمل خاک، به شرح زیر است:

۱۲ – ۱ – در مورد حمل خاک های حاصل از خاکبرداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی به خارج کارگاه یا خاکریزها، حجم خاکی که حمل می شود، طبق اندازه های محل کنده شده محاسبه می شود و هزینه های مربوط به افزایش حجم یا تورم، در قیمت ها منظور شده است و پرداخت دیگری از این بابت به عمل نخواهد آمد. تمام خاک های حاصل از موارد یاد شده، باید در خاکریزها مصرف شوند، عدم مصرف این خاک ها در خاکریزها یا حمل آن ها به خارج کارگاه، منوط به پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما و تنظیم صورت مجلس اجرایی است.

۱۲ – ۲ – در مورد خاک های تهیه شده از محل قرضه (داخل یا خارج کارگاه) برای خاکریزها، حجم خاکی که حمل می شود، برابر حجم اندازه های محل مصرف پس از کوبیدن در نظر گرفته می شود. هزینه تهیه خاک از محل قرضه از قیمت های ردیف های خاکبرداری در این فصل استفاده می شود. برای برداشتن خاک رویه نامناسب پرداختی صورت نمی گیرد.

۱۲ – ۳ – در مورد خاک های مصرفی در خاکریز از محل خاکبرداری، پی کنی، گودبرداری یا کانال کنی در شرایط یکسان از نظر نوع مواد، کوتاهترین فاصله بین مرکز ثقل خاکریز و خاکبرداری، ملاک محاسبه و پرداخت بهای حمل خواهد بود.

۱۴ – ضخامت خاک جانشین در زمین طبیعی کوبیده شده یا در حالتی که خاک نباتی بستر خاکریز تا ۱۵ سانتی متر برداشته می شود، برای ۸۵ درصد کوبیدگی به روش اصلاحی اشو اصلاحی، برابر ۳ سانتی متر، برای ۹۰ درصد کوبیدگی به روش اصلاحی اشو اصلاحی، ۵ سانتی متر و برای ۹۵ درصد کوبیدگی و بیشتر به روش اشو اصلاحی، ۷ سانتی متر تعیین و اضافه بر پروفیل های برداشت شده، پرداخت می شود. مازاد بر اعداد تعیین شده، در هیچ موردی پرداخت صورت نمی گیرد. اگر خاک نباتی برداشته شده از بستر خاکریز بیشتر از ۱۵ سانتی متر باشد، ۶۰ درصد اندازه های پیشگفته محاسبه می شود.

۱۵ – در صورتی که ضخامت قشرهای خاکریزی بیشتر از ۱۵ سانتی متر باشد، نسبت به ردیف های ۰۳۰۹۰۱ تا ۰۳۰۹۰۴، کسر بهایی به شرح زیر منظور می شود: اگر ضخامت قضرهای خاکریزی ۲۰ سانتیمتر تعیین شوند، ۱۰ درصد، اگر ضخامت قشرهای خاکریزی ۲۵ سانتی متر تعیین شوند، ۲۰ درصد، اگر ضخامت قشرهای خاکریزی ۳۰ سانتی متر تعیین شود، ۳۰ درصد، اگر ضخامت قشرهای خاکریزی بیش از ۳۰ سانتی متر تعیین شود، ۴۰ درصد ردیف مربوط.

۱۶ – در زمین های لجنی، بر حسب مورد، نحوه اجرا، نوع و میزان برداشت و جایگزینی مصالح به منظور تحکیم بستر، توسط مهندس مشاور پیشنهاد و پس از تصویب کارفرما به اجرا گذاشته می شود. عملیات اجرایی یاد شده، پس از تحکیم بستر با حضور مهندس مشاور و پیمانکار صورت مجلس شده و پس از تایید کارفرما، ملاک پرداخت قرار می گیرد.

۱۷ – بهای تهیه و حمل آب مصرفی عملیات خاکی، در قیمت ها پیش بینی شده است.

۱۸ – حمل مواد حاصل از خاکبرداری به فاصله بیش از ۲۰ متر تا ۵۰ متر، موضوع ردیف های ۰۳۰۴۰۳ و ۰۳۰۴۰۴، در صورت تصویب کارفرما، بر اساس دستور کار مهندس مشاور انجام می شود و اضافه بهای هر یک از ردیف های یاد شده، پس از تنظیم صورت جلسه اجرایی پرداخت خواهد شد. با پرداخت ردیف ۰۳۰۷۰۱، ردیف های ۰۳۰۴۰۳ و ۰۳۰۴۰۴، قابل پرداخت نیست.

۱۹ – در صورتی که حمل خاک موضوع ردیف های ۰۳۰۷۰۳ تا ۰۳۰۷۰۵، در راه های شنی و یا ساخته نشده انجام شود، به ردیف های حمل مصالح در راه های آسفالتی، به ترتیب ضریب های ۱.۱۵ و ۱.۳۰ اعمال می شود.

۲۰ – ردیف های ۰۳۰۰۲، ۰۳۱۰۰۴ و ۰۳۱۰۰۵، با دستور کار مهندس مشاور قابا اجراست و پرداخت آن مستلزم تنظیم صورتجلسه انجام آن، با مهندس مشاور است.

۲۱ – در محل هایی که برای برداشت ماسه بادی، هزینه هایی به عنوان عوارض، ارزش قبل از استخراج و مانند آن تعلق می گیرد، هنگام تهیه برآورد، ردیف ستاره داری به صورت اضافه بها به ردیف ۰۳۱۱۰۱، برای جبران هزینه یاد شده منظور می شود. در صورت عدم پیش بینی این اضافه بها، هیچ گونه پرداختی علاوه بر ردیف ۰۳۱۱۰۱ انجام نخواهد شد، چنانچه بعد از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت پیمانکار، عوارض جدید وضع شود یا میزان آن افزایش یابد، هزینه های مربوط پس از تایید مشاور و کارفرما پرداخت می شود.

۲۲ – حداکثر حجم خاکبرداری سنگی قابل پرداخت از ردیف ۰۳۰۲۰۱، از حاصل تقسیم مقدار کیلوگرم دینامیت مصرف شده در خاکبرداری های سنگی (طبق صورت جلسه مصرف که به امضای مسئولان ذیربط رسیده باشد) به عدد ۰.۲۵ به دست می آید، و در صورت استفاده از هر کیلوگرم پودر آنفو، پودر آذر، امولایت کارتریجی، بوستر پنتولیتی و آل-آنفو، به ترتیب معادل ۳۰۰ گرم، ۵۵۰ گرم، ۱۰۰۰ گرم، ۱۸۰۰ گرم و ۷۰۰ گرم دینامیت محاسبه می شود. مازاد بر حجم مذکور، باید از ردیف ۰۳۰۱۰۵ پرداخت شود، و در صورتی که حجم محاسبه شده برای خاکبرداری سنگی (ردیف ۰۳۰۲۰۱۹ با توجه به وزن مواد منفجره مصرف شده مذکور، بیشتر از حجم ترانشه سنگی طبق نقشه و پروفیل باشد، حجم خاکبرداری سنگی طبق نقشه و پروفیل ملاک عمل خواهد بود.

۲۳ – در صورتی که به دلیل مجاورت بخشی از عملیات خاکبرداری با تاسیسات خاص، امکان انفجار به صورت معمول وجود نداشته باشد و طبق دستور مهندس مشاور و تایید کارفرما لازم باشد که انفجار با محدودیت (انفجار آرام) انجام شود، برای آن حجم از عملیات ۳۰ درصد به بهای ردیف ۰۳۰۲۰۱، اضافه می شود.

۲۴ – چنانچه در عملیات خاکبرداری در سنگ با مواد انفجاری، شرایط به گونه ای باشد که طبق تشخیص مهندس مشاور و تایید کارفرما، نتوان از مواد انفجاری برای خاکبرداری استفاده نمود و اجباراً از چکش هیدرولیکی استفاده شود، برای آن بخش از عملیات که الزاماً از چکش هیدرولیکی استفاده شده، بهای آن از ردیف ۰۳۰۲۰۲ پرداخت می شود.

۲۵ – ردیف های ۰۳۱۲۰۱ و ۰۳۱۲۰۲ چال زنی به منظور اجرای عملیات مهار به روش های مهار تنیده یا ناتنیده برای پایدارسازی دیواره خاکی به کار می رود.

۲۶ – در صورت نیاز به استفاده از لوله جدار یا عملیات تزریق و حفاری مجدد برای مقابله با ریزش دیواره چال با تایید مهندس مشاور در مورد لوله جدار به میزان ۱۵ درصد و در مورد عملیات تزریق و حفاری مجدد به میزان ۵۰ درصد حسب مورد به ردیف های ۰۳۱۲۰۱ یا ۰۳۱۲۰۲ قابل پرداخت می باشد.

۲۷ – هزینه چال زنی به منظور اجرای عملیات مهار آزمون (مهار قربانی) که ب منظور شناخت و تدقیق طرح تحکیم دیواره خاکی صورت می گیرد، با تایید مهندس مشاور حسب مورد از ردیف های مربوط قابل پرداخت است.

۲۸ – بابت صعوبت اجرای عملیات تحکیم دیواره های خاکی که زیر تراز آبهای زیرزمینی واقع شده، به میزان ۱۵ درصد به هزینه عملیات چال زنی، کشش مهار و تزریق با تایید مهندس مشاور قابل پرداخت خواهد بود.

۲۹ – پرداخت هزینه های پایدار سازی و تحکیم دیواره های خاکی مشتمل بر عملیات چال زنی، کشش نهار و تزریق منوط به منظور داشتن در برآورد فهرست بهای منظم به پیمان می باشد و در صورت عدم درج در برآورد اجرای پروژه و یا بدون مطالعات ژئوتکنیک، در حین عملیات اجرایی قابل پرداخت نمی باشد.

۳۰ – هزینه اجرای چوب بست، تخته گذاری و عملیات مشابه که به صورت موقت برای حفاظت ساختمان های مجاور محل خاکبرداری صورت می گیرد و همچنین، برچیدن آن ها پس از اتمام کار، به عهده پیمانکار است و پرداختی از این بابت صورت نخواهد گرفت.

گروه اول: شخم زدن، لجن برداری، خاکبرداری یا گودبرداری با هر وسیله مکانیکی

گروه دوم: خاکبرداری یا گودبرداری با استفاده از مواد سوزا، چکش هیدرولیکی یا مواد منبسط شونده

گروه سوم: رگلاژ و پروفیله کردن سطح شیروانی و کف ترانشه ها

گروه چهارم: اضافه بها گروه اول و دوم با افزایش فاصله حمل یا خاکبرداری در گود

گروه پنجم: پی کنی و کانال کنی با وسیله مکانیکی یا چکش هیدرولیکی

گروه ششم: اضافه بها گروه پنجم با افزایش عمق پی یا کار در زیر تراز آبهای زیرزمینی

گروه هفتم: حمل مصالح حاصل از عملیات خاکی

گروه هشتم: پخش، آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها

گروه نهم: پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریز و توونان و تراکم دینامیکی

گروه دهم: تهیه، ریختن، اختلاط و پخش خاک

گروه یازدهم: تهیه، پخش، تسطیح، غرقاب و کوبیدن ماسه بادی

گروه دوازدهم: چال زنی

۲ دیدگاه

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور