Clicky
Skip to main content
عمومی

فصل بیست و یکم: فرض موزاییک

۱ – منظور از موزاییک سیمانی ساده، موزاییکی است که قشر رویه آن از جنس خود جسم موزاییک بوده و رویه آن صیقلی شده باشد.

۲ – منظور از موزاییک ایرانی، آن است که قشر رویه آن از سیمان پرتلند معمولی و خرده سنگ معمولی (سیاه و سفید)، تشکیل شده باشد.

۳ – منظور از موزاییک فرنگی، آن است که قش رویه آن از سیمان سفید یا رنگی و خرده سنگ های مرمر یا مرمریت، نمره ۳ و ۴ و بیشتر تشکیل شده باشد.

۴ – ضخامت ملات مصرفی برای فرش موزاییک، به طور متوسط ۲.۵ سانتیمتر در نظر گرفته شده است و مصالح اضافی مصرف شده و بهای عملیات به منظور کرم بندی و پرکردن زیر فرش کف طبق دستور کار مهندس مشاور جداگانه پرداخت می شود.

۵ – ملات نصب موزاییک های فرنگی، از انواع یا ابعاد مختلف، ملات ماسه سیمان ۱:۵ و دوغاب ریزی ها و بندکشی های آن، با دوغاب سیمان سفید و خاک سنگ ۱:۶ است.

۶ – ملات نصب موزاییک های سیمانی ساده و موزاییک های ایرانی، در ابعاد مختلف، ملات ماسه سیمان ۱:۵ و دوغاب ریزی ها و بندکشی های آن، با دوغاب سیمان و خاک سنگ ۱:۶ است.

۷ – موزاییک های ردیف های این فصل به صورت ساب داده شده در کارخانه در نظر گرفته شده اند. ولی هزینه ساب پس از نصب موزاییک در صورت نیاز جداگانه پرداخت می شود.

۸ – نسبت های داده شده در ملات ها برای اختلاط ماسه و سیمان، نسبت حجمی است. برای مثال ملات ۱:۶ یعنی یک واحد حجم سیمان در مقابل ۶ واحد حجم ماسه، در ضمن نسبت های یاد شده به صورت کیلوگرم سیمان در مترمکعب ملات در جدول مربوطه، در کلیات این فهرست آمده است.

۹ –منظور از موزاییک ماشینی آن است که کلیه مراحل ساخت آن توسط ماشین آلات اتوماتیک انجام شود. ردیف های ۲۱۰۵۰۱ تا ۲۱۰۵۰۶ برای تمام ابعاد مختلف این نوع موزاییک در نظر گرفته شده است.

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور