Clicky
Skip to main content
عمومی

فصل بیست و چهارم: برش و نصب شیشه

۱ – اندازه گیری سطوح شیشه ها، از روی ابعاد داخلی قاب آن انجام می شود.

۲ – در تمام ردیف های این فصل، هزینه اندازه گیری، قواره کردن، تهیه و مصرف چسب سیلیکون، نوار پلاستیکی و بطانه بسته به مورد و همچنین باز کردن زهوارها و بستن مجدد آن ها و سایر عملیات لازم برای اجرای کامل کار، منظور شده است.

۳ – بهای ردیف های این فصل شامل سطوح شیشه خوری که مساحت هر یک از قطعات آن ۰.۰۵ مترمربع و بیشتر باشد می شود.

۴ – شیشه های در نظر گرفته شده در این فصل به استثنای ردیف های ۲۴۰۴۰۱ و ۲۴۰۴۰۲ از نوع شیشه های ساخت داخل است.

۵ – شیشه های مندرج در این فصل از نوع مسح بوده و برشکاری آن ها مستقیم است و قیمت های آن شامل شیشه های خم و برش منحنی نیست.

۶ – ردیف ۲۴۰۷۰۶ برای هزینه دوجداره کردن شیشه ها در نظر گرفته شده و موقعی پرداخت می شود که شیشه دوجداره به طریق صنعتی دوجداره شود. بهای هر متر مربع شیشه های مصرفی بسته به نوع و ضخامت از ردیف های همین فصل پرداخت می شود.

۷ – در ردیف ۲۴۰۵۰۳ که مربوط به بلوک های شیشه ای است چنانچه مصالح فولادی مانند قوطی، تسمه و یا آرماتور برای نصب بلوک ها کاربرد داشته باشد بهای آنها جداگانه پرداخت می شود.

۸ – در ردیف ۲۴۰۷۰۶ هزینه هوا و یا گازهای دیگر بین دو جدار شیشه در نظر گرفته شده است.

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور