Clicky
Skip to main content
عمومی

فصل بیست و پنجم: رنگ آمیزی

۱ – در ردیف های اجرای رنگ ضد زنگ، هزینه برس یا سمباده زدن به منظور آماده سازی سطوح برای رنگ آمیزی، در نظر گرفته شده است. چنانچه سطوح فلزی به علت زنگ زدگی با تشخیص مهندس مشاور و تایید کارفرما، نیاز به زنگ زدایی داشته باشد، بهای آن بر حسب مورد از ردیف های زنگ زدایی پرداخت خواهد شد.

۲ – قیمت ردیف های ۲۵۰۱۰۱، ۲۵۰۲۰۱ و ۲۵۰۲۰۳، بر حسب وزن کارهای فلزی زنگ زدایی شده و قیمت ردیف ۲۵۰۳۰۱ بر حسب وزن کارهای فلزی رنگ زده شده پرداخت می شود.

۳ – اندازه گیری سطوح نقاشی، بر حسب مورد طبق ردیف های زیر انجام می شود.

۳ – ۱ – سطوح رنگ آمیزی و زنگ زدایی شده، اندازه گیری می شود.

۳ – ۲ – شبکه ها، نرده ها، پنجره ها، خرپاهای فلزی و چوبی یک رو، محاسبه می شوند، مگر آنکه سطح گسترده عضوهای رنگ خور بیش از سطح یک رو باشد که در این صورت، سطح گسترده رنگ خور، ملاک قرار می گیرد. برای جبران صعوبت اجرای رنگ آمیزی شبکه ها، نرده ها و خرپاها به قیمت ردیف مربوط ۱۵ درصد اضافه می شود.

۳ – ۳ – در مورد درهایی که سطح شیشه خور داشته باشند، سطح شیشه خور از دو رو کسر می شود، مگر وقتی که سطح شیشه خور بیش از نصف سطح در باشد که در این صورت، مانند پنجره یک رو محسوب خواهد شد.

۴ – پرداخت رنگ آمیزی سطوح موجدار (مانند ورق های موجدار آزبست)، بر اساس اندازه گیری سطح موج ها به عمل خواهد آمد.

۵ – مراحل انجام عملیات رنگ آمیزی روغنی، روغنی ماهوتی، پلاستیک، پلاستیک ماهوتی، پلی استر، سیلر و کیلر و لاک الکل، به شرح زیر است.

۵ – ۱ – رنگ روغنی یا روغنی اکلیلی روی کارهای فلزی، شامل سمباده یا برس زدن، ضد زنگ، بطانه کاری، سمباده زدن، آستر با رنگ روغنی یا اکلیلی و لکه گیری با بطانه، سمباده زنی روی لکه گیری ها و رنگ رویه است.

۵ – ۲ – رنگ روغنی روی کارهای چوبی شامل سمباده زنی، روغن الیف، بطانه کشی، سمباده زنی روی بطانه، استر زنی، لکه گیری با بطانه، سمباده زنی روی لکه گیری ها و رنگ رویه است.

۵ – ۳ – رنگ روغنی روی سطوح گچی، شامل سمباده زنی، روغن الیف، بطانه کاری، سمباده زنی، استر، لکه گیری با بطانه، سمباده زنی روی لکه گیری ها و رنگ رویه است.

۵ – ۴ – رنگ روغنی ماهوتی شامل سمباده زنی، روغن الیف، بطانه کاری، سمباده زنی روی بطانه، آستر ماهوتی، آستر و رویه است.

۵ – ۵ – رنگ پلاستیک روی سطوح گچی شامل سمباده زنی، روغن الیف، بطانه کاری، سمباده زنی، آستر با رنگ پلاستیک، لکه گیری با بطانه، سمباده زنی لکه ها و رنگ رویه است.

۵ – ۶ – رنگ پلاستیک ماهوتی شامل سمباده زنی، روغن الیف، بطانه کاری، سمباده زنی، آستر ماهوتی و آستر و رویه است.

۵ – ۷ – رنگ نیمه پلاستیک شامل سمباده زنی،لکه گیری، آستر و رویه است.

۵ – ۸ – رنگ پلی استر، شامل پوست زدن، بطانه کاری، رنگ پلی استر، پوست زدن با نمرات مورد نیاز، پولیش قرمز، پولیش سفید و شیر پولیش و پرداخت است.

۵ – ۹ – سیلر و کیلر شامل لیسه کاری، سمباده زنی، بطانه کاری، سمباده زنی روی بطانه، سیلر کاری، لکه گیری با بطانه، سمباده زنی لکه ها و کیلر کاری است.

۵ – ۱۰ – رنگ لاک الکل شامل لیسه کاری، سمباده زنی، بطانه کاری، سمباده زنی روی بطانه، آستر لاک و الکل، لکه گیری با بطانه، سمباده زنی لکه ها، رویه لاک الکل و پرداخت آن است.

۶ – اندازه گیری ردیف های خط کشی منقطع و متناوب بر اساس طول رنگ شده انجام می شود.

۷ – جمع ضخامت قشرهای خشک تعیین شد در ردیف ۲۵۰۳۰۳ برابر ۱۴۰ میکرون می باشد و چنانچه طبق دستور کارفرما ضخامت، کمتر یا بیشتر شود بهای آن متناسباً از ردیف مزبور محاسبه می شود.

۸ – مصالح مندرج در ردیف ۲۵۰۷۰۳ برای رنگ آمیزی روی سطوح سیمانی و بتنی کاربرد دارد و شامل رزین امولزیونی از نوع اکریلات، اکسید تیتانیوم، کربنات کلسیم و مواد فرعی دیگر است.

۹ – اضافه بهای ردیف های ۲۵۰۳۰۷، ۲۵۰۳۰۹ و ۲۵۰۳۱۱ به ازای هر قشر، جداگانه محاسبه و پرداخت می شود.

یک دیدگاه

  • مسعور گفت:

    سلام
    در ردیف های برس کاری ۲۵۰۱۰۱ منظور برس دستی هست یا وایر برس برقی؟
    و آیا ردیف ۲۵۰۱۰۱ و۲۵۰۲۰۱ برای اسکلت برپا شده هم مصداق دارد یا فقط اسکلت مونتاژ نشده است؟

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور