Clicky
Skip to main content
عمومی

فصل بیست و هفتم: آسفالت

۱ – در بهای ردیف های آسفالتی در این فصل هزینه تهیه آسفالت از کارخانه، حمل تا ۳۰ کیلومتر، باراندازی در محل مصرف و اجرای آسفالت در نظر گرفته شده است و هزینه حمل مازاد بر ۳۰ کیلومتر بر طبق ردیف مربوط در فصل حمل و نقل پرداخت می شود.

۲ – هیچگونه هزینه حمل دیگری از بابت حمل مصالح سنگی و قیر مربوط به آسفالت و همچنین قیر مصرفی برای اجرای پریمکت و تک کت قابل پرداخت نیست.

۳ – آسفالت مصرفی، باید طبق مشخصات درج شده در نقشه ها و مشخصات فنی تهیه شود. قبل از مصرف، باید جنس و دانه بندی مصالح سنگی و همچنین نوع و میزان قیر آن، به تایید مهندس مشاور برسد.

۴ – اندازه گیری ضخامت آسفالت، پس از کوبیدگی، طبق نقشه و مشخصات صورت می گیرد و در صورتی که کسری ضخامت در حد مجاز باشد، به همان نسبت از بهای کار کم می شود.

۵ – منظور از شکستگی مصالح سنگی در ردیف های این فصل، شکستگی مصنوعی است و شکستگی طبیعی مورد نظر نیست.

۶ – در ردیف های آسفالتی، کسر سانتی متر، به نسبت یک سانتیمتر محاسبه می شود.

۷ – هزینه جارو کردن سطح زیرین پریمکت و تمیز کردن سطح زیر تک کت در قیمت ردیف های مربوط منظور شده است و پرداخت بهای ردیف های مربوط منوط به جاروکردن و تمیز کردن سطح زیرین پریمکت و تک کت می باشد.

۸ – برای لکه گیری سطوح آسفالتی موجود، بر حسب مورد، ردیف های این فصل به اضافه ۳۰ درصد پرداخت می شود.

۹ – در این فصل، مقدار قیر برای هر متر مربع به ضخامت یک سانتیمتر بتن آسفالتی برای اساس آسفالتی ۰.۹ کیلوگرم و برای قشرهای بیندر و توپکا به میزان تعیین شده در مشخصات فنی و عمومی کارهای ساختمانی (نشریه شماره ۵۵ سازمان مدیریتو برنامه ریزی کشور) محاسبه شده است. در صورتی که بر اساس فرمول کارگاهی و رواداری های مجاز مقدار قیر تغییر کند، برای هر ۰.۱ کیلوگرم اضافه یا کسر قیر در هر متر مربع بتن آسفالتی، بر حسب مورد از ردیف های ۲۷۰۴۰۲ و ۲۷۰۴۰۳ استفاده خواهد شد.

ارسال پاسخ

نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور
نرم افزار محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها
براساس بخشنامه شماره 11082/54/5090-1 مورخ 1360/09/02 سازمان برنامه و بودجه کشور